Göra affärer med oss

Här hittar du som är leverantör till Region Norrbotten information från regionen.

Här hittar du till exempel Region Norrbottens pågående upphandlingar, fakturainformation och information från regionens IT och medicinteknik.

Region Norrbottens upphandlingsenhet ansvarar för att genomföra regionens upphandlingar samt upprättande och tecknande av avtal. Upphandlingsenheten driver, i samverkan med de olika verksamheterna, upphandlingar för att tillse regionens behov av varor och tjänster.

Inköp och Upphandling är en del av division Regionstöd och är uppdelat i tre enheter: Upphandling, Inköp och E-handel. Vi ansvarar för att tillse regionens behov av varor, tjänster och byggentreprenader genom att genomföra regionens upphandlingar samt upprätta och teckna avtal.

Vi stöttar verksamheterna med rätta förutsättningar för inköp och upphandling enligt aktuella lagar och direktiv samt Region Norrbottens egna anvisningar och riktlinjer för inköp. I uppdraget ingår även utveckling och support av e-handel, avtalskontroll och uppföljning samt arbete med hållbarhetsfrågor.

Har du frågor och eller synpunkter kring de olika upphandlade avtalen, vill veta när dessa löper ut eller vilka leverantörer som regionen har i dagsläget är du välkommen att kontakta vår funktionsbrevlåda upphandling@norrbotten.se alternativt respektive upphandlare för vidare dialog.

 

Ledningsnätverket för Regionernas upphandling (LfU) bildades gemensamt av dåvarande Landstingsförbundet och landstingen/regionerna. LfU verkar för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet.

LfUs vision är att stödja utvecklingen av upphandlingsverksamheten så att den nyttjas som en strategisk resurs.

Nätverket utgörs av regionernas upphandlingschefer.

Adda är ett bolag ägt av Sveriges kommuner och regioner och kallades innan 2021 SKL Kommentus. Dess uppgift är att arbeta med affärs- och verksamhetsstöd åt den offentliga sektorn och erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning. Adda verkar inom tre olika affärsområden:

Adda Inköpscentral

Adda samordnar ett antal upphandlingar som kommuner och regioner kan välja att vara med i och avropa från. De erbjuder även affärsstöd och rådgivning inom inköp och upphandling. Här erbjuds ramavtal och tjänster inom strategisk försörjning. 

Adda Kompetens 

Erbjuder utbildningar i smarta format, relevant litteratur, digitala HR-tjänster, avtal, lagar och tryckt material för världens behov. 

Adda AffärsConcept

Denna del av arbetar med affärsrådgivning kopplat till offentlig sektor. Juridiska och försörjningsstrategiska tjänster erbjuds inom offentlig upphandling och inköp som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över all offentlig upphandling i Sverige. Detta innebär att de, förutom att på begärna lämna yttranden i domstol, har möjlighet att överpröva upphandlingar och ansöka om utdömmande av upphandlingsskadeavgift.

På konkurrensverkets webbplats finns information om gällande lagstiftning, nyheter inom området, domstolsavgörande, miljökrav, deras tillsynsmöjligheter med mera.

Funktionsbrevlåda Upphandling: upphandling@norrbotten.se

Funktionsbrevlåda Inköp (material): inkop@norrbotten.se

Funktionsbrevlåda inköp (C2 och investeringar): inkopsuppdrag@norrbotten.se 

Kontakt till upphandlare (vårdgivarwebben.se)

Besöksadress

Regionhuset
Plan 2, Flygel B
Robertviksgatan 7
971 89 Luleå

Postadress

Region Norrbotten
Upphandling
971 89 Luleå

 

Fysioterapeuter som uppfyller kraven i lagen om ersättning för fysioterapi(LOF), och läkare som uppfyller kraven lagen om läkarvårdsersättning(LOL), har möjlighet att köpa en etablering från en annan fysioterapeut eller läkare. 

På nllplus.se publiceras etableringar som ligger ute till försäljning.

Ersättningsetableringar (vardgivarwebben.norrbotten.se)

Kontaktuppgifter och information om regionens fastigheter samt felanmällan hittar du på nllplus.se

Regionfastigheter (vardgivarwebben.norrbotten.se)

Prylbanken är ett register över disponibel utrustning inom Region Norrbotten. Vi jobbar för att synliggöra förrådsställd utrustning för återanvändning inom Region Norrbotten egna enheter.

Återbruk utrustning (vardgivarwebben.norrbotten.se)

Verksamhetsområdet HR- & Ekonomistöd är Region Norrbottens interna servicebyrå för bland annat leverantörsfakturor, kundfakturor, utlämnande av frikort till verksamheten, efterhandsreglering av sjukresor och utbetalningar till privata vårdgivare.

Information, fakturauppgifter och kontaktuppgifter för dig som levernatör hittar du på nllplus.se

Fakturor (vardgivarwebben.norrbotten.se)