Beslut i korthet

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige. I regel publiceras en sammanfattning senast dagen efter ett möte.


Beslut i korthet

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 23-24 november

  Efter en inledning med stipendieutdelning beslutade regionfullmäktige vid det första mötet med den nya majoriteten efter valet bland annat att bifalla en ny strategisk plan för 2023-2025, där Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets förslag bifölls. Vidare beslutades att förändra regelverket för avgifter, bland annat med höjd bilersättning vid vårdbesök, samt att inrätta politiska sekreterare som biträder regionens politiker i deras uppdrag. Det beslutades också att mandatperioden för den nya regionstyrelsen påbörjas den 1 december.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 november 2022

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att revidera den strategiska planen 2023-2025 och att lägga återställningsplanen för hälso- och sjukvården efter covid till handlingarna. Vidare beslutades att föreslå regionfullmäktige nya regler för partistöd, ny politisk organisation samt införande av politiska sekreterare. Beslut togs även om verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 12 oktober

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna patientnämndens delårsrapport per augusti 2022. Resebidraget för resor i samband med tandvårdsbesök med egen bil höjdes permanent från 15 kronor till 18,50 kronor per mil. Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg bifölls. En motion om att införa tillitsbaserad styrning på alla nivåer bifölls.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 oktober

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå fullmäktige att fastställa förslag till ny policy för god ekonomisk hushållning. Vidare beslutades att anta Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030. Det togs också beslut om att Regiondirektören får i uppdrag att permanent inrätta den dagkirurgiska verksamheten vid Kalix sjukhus.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september

  Regionstyrelsen beslutade att anta regionstyrelsens plan, som ska revideras i december utifrån tillträdande politisk majoritets prioriteringar. Vidare togs beslut om att föreslå regionfullmäktige att permanenta den höjda bilersättningen för tandvårdsbesök samt att besluta att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 17 augusti 2022

  Styrelsen beslutade bland annat att utöka antalet disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus, att införa fast läkarkontakt, att förstärka den gynekologiska specialistmottagningen i Kiruna, att ta fram en plan för att införa tillitsbaserad styrning och ledning, att se över nya arbetstidsmodeller, att göra ytterligare lönesatsningar inom vården, att premiera arbete under sommartid samt att samlokalisera folktandvården i Luleå i ett hus och på flera övriga orter med övrig vård.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni 2022

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att anta strategisk plan för 2023-2025 och en helt ny strategi för hållbarhet. Delårsrapporten för april 2022 återremitterades. Tilläggsfinansiering av Norrtåg bifölls, liksom att inleda ett samarbete i Norra sjukvårdsregionen om organiserad prostatacancertestning. En motion om att fånga upp barn som far illa bifölls.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 1 juni 2022

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå fullmäktige att fastställa Strategisk plan 2023-2025. Vidare beslutades att godkänna strategin för hållbarhet – Region Norrbotten har en verksamhet att lita på. Det togs också beslut om att donera en ambulans till Ukraina via stiftelsen Blåljus i samverkan.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 11 maj 2022

  Regionstyrelse beslutade bland annat att bilda ett utskott för omställning till Nära vård. Vidare beslutades att delta i ett pågående projekt i syfte att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Det togs också beslut om att ansluta till gemensam struktur för organiserad prostatacancertestning (OPT) i norra sjukvårdsregionen.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 27 april 2022

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2021 och dessutom att göra en avsättning till resultatutjämningsreserv med 878 miljoner kronor. Vidare beslutade regionfullmäktige att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport för 2021 samt att fastställa en ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars 2022

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna strategi för kompetensförsörjning 2022-2024. Vidare beslutades att fastställa regler gällande politisk information inför allmänna val och föreslå regionfullmäktige att fastställa ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten. Det togs också beslut om ökad tillgänglighet under jourtid i primärvården Luleå och förändringar i Bodens primärvård.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 mars 2022

  Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att godkänna regionens årsredovisning. Vidare beslutades att godkänna divisionernas årsrapporter, patientsäkerhetsberättelsen och uppföljningen av vårdval primärvård. Det togs också inriktningsbeslut om investering i nya tillverkningslokaler för läkemedel på Sunderby sjukhus, att en uppföljning ska ske av hanteringen av uppskjuten vård för covid-19 samt att genomföra åtgärder för att stärka IT-säkerheten.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 23 februari 2022

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, att godkänna en revidering av budgeten för 2022-2024 och att återremittera ärendet om allmänmedicinska slutenvårdsplatser inom primärvården som bland annat innebär ett förslag att upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser (tidigare benämnda obs-platser) ska öppnas på Haparanda hälsocentral.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 februari 2022

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att öppna sex allmänmedicinska vårdplatser (tidigare benämnda obs-platser) på hälsocentralen i Haparanda och utreda återöppnande av allmänmedicinska vårdplatser i Arjeplog, att godkänna alla nya ansökningar för filialer och servicepunkter i länet utom en, att återta patologiverksamheten i egen regi, att ge regionens tillsvidareanställda distriktssköterskor ett lönetillägg om 3000 kronor och att göra en särskild lönesatsning på tandläkare.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 december 2021

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att göra investeringar inför omorganiseringen av mammografiverksamheten i länet, att öka tillgängligheten på hälsocentralerna i Boden och Luleå till klockan 22.00, att bygga om webbplatsen norrbotten.se, att uppdatera riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda, att ge alla medarbetare en skattefri gåva värd 1 500 kronor för uppskattning av goda arbetsinsatser under pandemin, att öppna två till operationssalar på Sunderby sjukhus samt att ambulansverksamheten i Vittangi utökas från dagtid till dygnet-runt.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 23-24 november 2021

  Regionfullmäktige beslutade om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år, att följa upp hälsoeffekter av höjd vårdavgift och ändrade resebestämmelser och att teckna interimistiskt samverkansavtal för hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial med länets kommuner. Vidare beslutades om ägarbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans och medfinansiering av samordningsförbundet Södra Norrbotten. Dessutom beslutades om höjt högkostnadsskydd och höjd avgift för slutenvård från årsskiftet, fastställande av regler för arvode och ersättning för förtroendevalda och regler för partistöd 2022.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 20-21 oktober 2021

  Regionfullmäktige beslutade att godkänna majoritetens förslag till styrelsens plan 2022-2024. Den handlar bland annat om effektivisering av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling samt att återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus. Regionfullmäktige godkände också verksamhetsrapporterna från sjukvårds- och uppdragsberedningarna samt gav dem nya uppdrag för 2022.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 oktober 2021

  Regionstyrelsen beslutade att godkänna den styrande majoritetens förslag till regionfullmäktige att fastställa strategisk plan 2022-2024 och att lämna skattesatsen oförändrad 2022. Vidare föreslogs vilka uppdrag regionfullmäktige ska ge sjukvårds- och uppdragsberedningarna. Styrelsen tog också beslut om en riktlinje för arbetsmiljöarbete inom regionen och behandlade revisionsrapporter om bland annat palliativ vård och vård av depression och ångest.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september 2021

  Regionstyrelsen beslutade bland annat om en reviderad återställningsplan för hälso- och sjukvården efter covid-19. Verksamheterna kommer successivt att öka sin produktion och operationstjänster ska upphandlas från vårdaktörer i Norden och Europa för maximalt 500 miljoner kronor. Det beslutades också om en riktlinje för hantering av diskriminerande krav från invånare. Ingen har rätt att kräva att personal de möter exempelvis ska ha ett visst kön, en viss etnicitet eller en viss sexuell läggning.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni 2021

  Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsbokslutet, anta målbilden för nära vård och omsorg och förtydliga regionens trafikbeställning till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Vidare beslutades att ansöka om trafikplikt för kompletterande busstrafik Luleå-Haparanda, godkänna avtal för persontågstrafik på Haparandabanan och hantera underskott för kollektivtrafiken. Dessutom beslutades att återbetala avgift för de som nekat att vaccinera sig med Astra Zenecas covidvaccin.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 juni 2021

  Regionstyrelsen beslutade att inte ta ut avgift för uteblivna besök för personer som valt att inte vaccinera sig med Astra Zenecas vaccin, att godkänna de preliminära budgetramarna för den nya organisationen och att investera i centralkassor på sjukhusen. Vidare beslutades att anlägga 200 nya parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus och att öka bemanningen i det nya akuthuset. Dessutom föreslog styrelsen att regionfullmäktige ska godkänna delårsbokslutet och ansöka om trafikplikt för busstrafik Luleå – Haparanda.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 5 maj 2021

  Regionstyrelsen beslutade att utreda förutsättningarna att återuppta pollenmätningar och att på rekommendation från revisorerna se över 1177:s invånartjänster. Vidare beslutades att anta en handlingsplan om samverkan mellan regionen, länsstyrelsen och civilsamhället. På förfrågan från Regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutades att vid upphandling av busstrafik inte längre kräva fossilfritt bränsle utan att det kan ingå flera bränslealternativ.

 • Beslut i korthet - extra regionstyrelse 16 april 2021

  Regionstyrelsen beslutade på ett extra regionstyrelsemöte att begära att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor i Region Norrbotten inom tre olika verksamheter.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 14-15 april 2021

  Regionfullmäktige beslutade under sitt digitala tvådagarsmöte bland annat att godkänna regionens årsredovisning och revisionsberättelse samt uppdragsberedningarnas verksamhetsrapporter 2020. Vidare beslutades att fördubbla egenavgifterna för serologisk provtagning av covid-19 respektive sjukresor med flyg samt att uppdatera riktlinjen mot mutor, korruption och jäv med bland annat en nolltolerans mot förmåner.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars 2021

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att en sammanslagning av Mjölkuddens och Stadsvikens hälsocentraler ska genomföras med placering på Stadsvikens hälsocentral, att utreda förutsättningar för en gemensam barna- och mödravårdscentral i Luleå, att utreda förutsättningar att upphöra med ersättning för digitala utomlänskontakter, att bygga en ny tvättstuga på Sunderby sjukhus samt att föreslå fullmäktige att höja egenavgiften för antikroppstester av covid-19.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 3 mars 2021

  Regionstyrelsen behandlade vid mötet den 3 mars en lång rad årsberättelser och beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2020. Vidare beslutades att Region Norrbotten ska ingå avtal med LKAB om att ta fram en förstudie av Kiruna nya sjukhus, som LKAB bekostar. Bland övriga ärenden kan nämnas att styrelsen föreslog att regionfullmäktige ska godkänna att Bodens kommun får ansluta till Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 3 februari 2021

  Regionstyrelsen beslutade att utöka de grupper som omfattas av den särskilda ersättningen för medarbetare som arbetat inom, eller i nära anslutning till, covidvården. Vidare beslutades bland annat om ersättning för resor till och från vaccination för covid-19, ny politisk hantering av internationella frågor som innebär att internationella beredningen avvecklas samt att regionstyrelsen ska kallas till en hearing med fokus på den psykiska ohälsan.