Beslut i korthet

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige. I regel publiceras en sammanfattning senast dagen efter ett möte.


Beslut i korthet

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 24 april 2024

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna regionens, patientnämndens och regionala utvecklingsnämndens årsredovisningar för 2023. Dessutom beslutades att anta Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer och återkalla tidigare beslut om att införa avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 april

  Regionstyrelsen beslutade att skänka en ambulans till Ukraina och att ansöka om dispens från dygnsviloreglerna för ambulanspersonal i Gällivare, Jokkmokk och Överkalix. Vidare föreslogs att regionfullmäktige ska godkänna en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, att 30 procents ägarandel i Matlaget i Gällivare säljs till till Gällivare kommun och att hanteringen av Uppdragsberedningens verksamhetsrapport om kvinnors hälsa godkänns. Dessutom föreslås fullmäktige återkalla tidigare beslut om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 12 mars

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna regionens årsrapport för 2023. I den framgår att årets resultat är positivt med 69 miljoner kronor medan verksamhetens resultat är negativt med -162 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än budget. Vidare föreslogs att regionfullmäktige antar en uppdatering av den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Regionstyrelsen beslutade också att servicepunkten i Svappavaara omvandlas till en filial.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 21 februari 2024

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 betalar patientavgift för vaccinering mot covid-19 från och med 1 mars 2024. Vidare beslutades att återremittera ärendet angående Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 7 februari 2024

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att starta ett pilotprojekt i Kiruna gällande trygghetsskapande åtgärder i anslutning till förlossning och ge regiondirektören i uppdrag att fortsatt säkra plats på patienthotell till födande kvinnor. Vidare beslutades att föreslå regionfullmäktige besluta att anta Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer och återkalla tidigare beslut om att införa avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 7 december

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att ställa sig bakom SKR:s rekommendation om att kraftigt minska användningen av hyrbemanning samt att samverka inom norra sjukvårdsregionen för att minska användningen av hyrbemanning. Vidare beslutades att fastställa inriktningsbeslut för kommande process om verksamhetsinnehållet vid regionens nya sjukhus i Kiruna samt att utreda förutsättningar för att inom upptagningsområdet för Piteå sjukhus övergå från psykiatrisk slutenvård till specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) och att utreda möjligheten att införa SPOT som komplement till psykiatrisk slutenvård på klinikerna i Gällivare och Sunderbyn.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 21-22 november 2023

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att medfinansiera Luleå hamns ansökan om projektet Ökad kapacitet – etapp 1, med statliga 1:1 medel. Regionfullmäktige tog också beslut om tillägg till Region Norrbottens kulturplan, för en permanent verksamhet där nationella minoriteter och urfolket samers musik stärks och utvecklas, i en ny konstnärlig världsmusikprofil med Norrbottensmusiken som huvudman.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 november 2023

  Regionstyrelsen beslutade bland annat föreslå att regionfullmäktige antar Norra Sjukvårdsregionförbundets förslag om tillämpning av Nationella expertgruppen för organ- och vävnadsdonationer rekommendation om anhörigas kostnad vid donation. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige ger Norrbottensmusiken i uppdrag att etablera en permanent verksamhet där nationella minoriteter och urfolket samers musik stärks och utvecklas i en ny konstnärlig världsmusikprofil med Norrbottensmusiken som huvudman.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 18 oktober

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna delårsrapporter för augusti 2023. Dessutom beslutades om uppdaterade regler för ersättning tills stödpersoner och avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid-19. Vidare godkändes inköp av ett operationsrobotsystem.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 oktober

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att anta regionstyrelsens plan 2024-2026 samt att föreslå regionfullmäktige besluta att köpa in en operationsrobot och att godkänna delårsrapport för regionstyrelse och nämnder per augusti 2023. Regionstyrelsen tog också beslut om en rad motioner och initiativärenden om bland annat EU:s arbetstidsdirektiv, uppmärksammandet av Kalix sjukhus 100-årsjubileum och regler för mammografiscreening.