Beslut i korthet

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige. I regel publiceras en sammanfattning senast dagen efter ett möte.


Beslut i korthet

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 13 september

  Regionstyrelsen antog inriktningsbeslut av Utvecklingsplan 2022 för Sunderby sjukhus med nybyggnation, ombyggnation och modernisering av lokalerna. Vidare beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa införandet av En väg in – ett första linjen-mottagande för barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården. Dessutom ska ett förbättrat omhändertagande av barn och unga med missbruk- och beroendeproblematik beredas.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 20-21 juni 2023

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att fastställa strategisk plan 2024-2026 och att ändra prioriteringarna av Agenda 2030-målen. Dessutom beslutades att att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med förslag om en kulturinstitution med ett huvudmuseum för tornedalingar, kväner och lantalaiset, samt etablering av ett digitalt  informationscentrum och att forskning bedrivs på området.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 13 juni

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att besluta om strategisk plan 2024-2026 och att ändra prioriteringarna av Agenda 2030-målen. Vidare togs ett inriktningsbeslut om nybyggnation för den rättspsykiatriska verksamheten i Öjebyn i anslutning till nuvarande lokaler, att anta en viljeinriktning att barn i Norrbotten ska ha tillgång till barnahus, att ta fram förslag på ett kompetenscentrum för våldsutsatta patienter och att breddinföra psykosociala team i samarbete mellan primärvård och specialistpsykiatri.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 maj

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna hanteringen av uppdragsberedningens och sjukvårdsberedningens verksamhetsrapporter och att barn och ungdomar som flyttar till Norrbotten ska listas på hos Folktandvården utifrån vad som är planerat i den region de tidigare har bott i.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 25 april

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna regionens, patientnämndens och regionala utvecklingsnämndens årsredovisningar för 2022. Dessutom beslutades att inom ramen för ett av regionstyrelsen beslutat kompetensförsörjningspaket utöka budgeten 2023 för att dubblera OB-ersättningarna inom vården.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 5 april

  Regionstyrelsen beslutade bland annat om ett paket för att underlätta kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården. Regiondirektören gavs bland annat i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron, behålla senior arbetskraft och öka möjligheten att rekrytera medarbetare under studietiden. Regiondirektören fick även i uppdrag att sluta kollektivavtal i syfte att dubbla ersättningen för arbete under obekväm arbetstid och att ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 16 mars

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2022, att utöka projekttid och budget för införandet av det nya vårdinformationsstödet Cosmic, att tillsammans med LTU genomföra en forskarskola i Nära vård och att tillsammans med Norrbottens Kommuner genomföra handlingsplan för suicidprevention.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 22 februari 2023

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att medfinansiera Bodens kommuns ansökan om medel till ett projekt som syftar till att skapa en infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde. Detta med anledning av etableringen av H2 Green Steels stålverk för produktion av fossilfritt stål. Bland övriga beslut kan nämnas avgiftsfrihet vid covid 19-vaccinering och att öka budgeten för barn- och ungdomstandvård så att att privata vårdgivare i Norrbotten ska vilja ta emot fler av länets barn och unga.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 februari 2023

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att införa avgiftsfrihet i vården för personer utsatta för våld i nära relation samt personer utsatta för sexuella övergrepp. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma i regiondirektörens rapport om åtgärder med anledning av Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2022. Vidare föreslogs att regionfullmäktige ska besluta om medfinansiering av projekt "Grön omställning av mobilitet och ökad tillgänglighet till rekreation vid infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde", med statliga anslag, samt att utöka årsbudgeten för vårdval barn- och ungdomstandvård.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 21 december

  Regionfullmäktige beslutade vid sitt extrainsatta digitala decembermöte att godkänna förslaget till politisk organisation 2023. Det handlar bland annat om att inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd, tillika tandvårdsnämnd, att ansvara för regionens arbete med omställningen till nära vård samt tandvård och primärvård. Vidare beslutades att godkänna en ambitionshöjning för att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken i Norrbotten.