Ordförandeklubba

Demokrati och politik

Du kan vara med och påverka hur regionen ska styras. I valet till regionfullmäktige vart fjärde år kan du rösta på det parti och den politiker som du sympatiserar med mest. På så sätt gör du din röst hörd när det gäller viktiga frågor inom bland annat hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling. Region Norrbotten är en politiskt styrd organisation där ditt engagemang gör skillnad.

Beslut i korthet

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige.

Diarium, registratur och arkiv

Region Norrbotten förvarar olika typer av dokumentation från våra verksamhetsområden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnden, ansvarar för regionens arbete med omställningen till nära vård samt primärvård och tandvård.

Kontakta dina politiker

Ta kontakt med en förtroendevald för att ställa frågor eller lämna dina synpunkter.

Kulturpolitik och samverkan

Genom dialoger och samverkan skapas de bästa förutsättningarna för regional kulturutveckling.

Medborgardialog

Här hittar du information om våra medborgardialoger

Patientnämnden

Har du synpunkter på vården eller känner dig missnöjd? Då kan du vända dig till patientnämnden.

Påverkan, synpunkter och klagomål

Du har flera ingångar till att kunna påverka eller framföra synpunkter till Region Norrbotten.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har ett ansvar för regionens arbete med kultur, trafik och infrastruktur.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet och kan därför liknas vid Norrbottens riksdag.

Regionstyrelsen

Styrelsen ansvarar för att verksamheten arbetar efter de mål som fullmäktige fastställt.

Revisorer

Region Norrbotten har sju förtroendevalda revisorer som är politiskt tillsatta.

Samråd

Region Norrbotten  samråder med representanter för de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Här finner du datum, dagordningar och protokoll.

Styrande dokument

Det finns planer, strategier, regler och riktlinjer med mera för regionens alla verksamheter.

Så används skattepengarna

Region Norrbotten arbetar med balanserad styrning som fokuserar på det som är strategiskt viktigt.

Så styrs Region Norrbotten

De viktigaste uppgifterna för regionen är att sköta hälso- och sjukvården och tandvården samt att stärka regionens tillväxt och utveckling.