Folkhälsoarbete

Nycklarna till en förbättrad folkhälsa finns hos en mängd olika aktörer och endast tillsammans kan målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa nås. Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 har lagt grunden för samarbetet och nu fortsätter jobbet med att förverkliga målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Länsstyrelsen samordnar det regionala folkhälsoarbetet. De leder arbetet med att utvärdera folkhälsostrategin 2018-2022 samt ta fram en ny handlingsplan för 2022-2026. Samordningen sker i nära samarbete med Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner.

Norrbottens folkhälsostrategi antogs av Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen i Norrbottens län i februari 2018. Ett år senare antogs en regional handlingsplan som beskriver på vilket sätt de utpekade aktörerna kommer att bidra till att folkhälsostrategin verkställs. 

Under 2023 kommer en ny regional handlingsplan att tas fram för mandatperioden 2022-2026.

Region Norrbotten arbetar för att Norrbottningen ska må bra och leva ett långt liv. Men hur mår Norrbottningen egentligen? Hur skiljer sig hälsa och levnadsvanor i länets kommuner och hur ser det ut bland unga och äldre inom olika områden?

Individen ska ha kunskap om vad som påverkar hälsa och ta ett aktivt ansvar för att behålla eller förbättra sin hälsa. Som länsaktör och sjukvårdshuvudman har regionen ett ansvar att samverka och samarbeta med andra för att främja en positiv och jämlik hälsoutveckling hos befolkningen i länet.

En viktig del av Region Norrbottens folkhälsoarbete är att följa utvecklingen av befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Folkhälsomyndigheten följer årligen utvecklingen av befolkningens (16-84 år) hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i undersökningen Hälsa på lika villkor(HLV). Undersökningen genomförs i hela landet och omfattar cirka 1000 Norrbottningar. Vart fjärde år genomför Regionen Norrbotten tillsammans med kommunerna en mer omfattande enkätundersökning. I undersökningen 2022 får cirka 22 000 norrbottningar möjlighet att besvara enkäten. 

HLV ger länet kunskap om hur hela befolkningen mår och inte bara om personer som kommit i kontakt med hälso- och sjukvården. Förutom hälsoläget får Regionen och kommunerna också insikt i hur människorna uppfattar sina levnadsvanor och livsvillkor.

Resultaten av undersökningen är viktig för styrning och ledning av det lokala och regionala folkhälsoarbetet. Undersökningen med ett utvidgat urval i Norrbotten har genomförts 2006, 2010, 2014, 2018 och 2022.  Läs mer om befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor på folkhälsomyndighetens sida.

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relation är vanligt och många barn och vuxna har erfarenhet av det.

Förutom att en våldsutsatthet innebär lidande kan det påverka hälsa både på kort- och långsikt. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i att upptäcka våld och ge stöd och hjälp till de som blivit utsatta.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå att göra något den vill"

Våld kan påverka hälsan, att utsättas för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld kan öka risken på kort och/eller lång sikt för olika former av psykisk och fysisk ohälsa. Kunskapen om våldets omfattning, mönster och konsekvenser är nödvändigt för alla yrkesgrupper som möter våldsutsatta. Ett bra omhändertagande och bemötande med uppföljande stöd kan vara avgörande för att den våldsutsatta för att kunna förändra sin situation. Många våldsutsatta berättar inte spontant om våldet. Det är därför viktigt att personal vågar fråga om våld.

Olika myndigheter/organisationer i samhället har olika uppdrag och ansvarsområden kring våld i nära relationer/ hjälp till våldsutsatta. Ett gemensamt uppdrag är att samverka med varandra för att den våldsutsatta ska få rätt stöd och skydd.

Region Norrbotten verkar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande del av den allmänna hälsan och välbefinnandet under människans hela liv, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Samspelet mellan strukturella, biologiska och individuella faktorer avgör förutsättningarna för den sexuella och reproduktiva hälsan. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. För att uppnå en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa behöver således sexuella och reproduktiva rättigheter utgöra grunden.

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet som inbegriper tillgång till vård, service och kunskap, så att var och en kan ta ansvar för sin sexuella hälsa. Alla har rätt att fritt hitta och uttrycka sin sexuella identitet, sexuella attraktion och sexuella praktik utan att utsättas för tvång eller diskriminering. SRHR inbegriper även rätten att slippa situationer och åtgärder som försämrar hälsan.

Ett SRHR-perspektiv i vården innebär att i prevention, vård och behandling utgå från individen som rättighetsbärare. 

Vad står SRHR för?

Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård. Sexuell hälsa kan i enlighet med WHO:s definition beskrivas som "ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten" – vilket inte bara innebär avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld.

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiv hälsa kan i enlighet med WHO:s definition beskrivas som:

• Möjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom
• Förmåga till fortplantning
• Frihet att planera sitt barnafödande
• Tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering
• Tillgång till en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn.

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna. Det innebär att människor oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, sexualitet och ålder har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Detta utan att bli utsatta för diskriminering, kränkningar och våld. 

Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma. Dit hör även tillgång till preventivmedel samt till sexuell upplysning och utbildning. 

Region Norrbottens arbete med SRHR

Region Norrbottens strategiska arbete för att tillsammans med andra aktörer främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bygger bland annat på externa och interna nätverk inom området.

Region Norrbottens interna grupp för sexuell hälsa består av:

  • smittskyddsläkare
  • smittskyddssköterska
  • smittskyddssekreterare
  • venerolog
  • specialistläkare obstetrik och gynekologi
  • barnmorska ungdomsmottagning
  • samordningsbarnmorska mödrahälsovård
  • ST-läkare infektion och lab
  • samordnare för ungdomsmottagningar 
  • folkhälsostrateg med sakområde SRHR. 

Gruppens syfte är att ha ett samlat grepp om Region Norrbottens arbete med SRHR, vara sakkunniga på området samt genom sina kanaler hämta in och kommunicera ut behov och information inom området.

Region Norrbotten driver tillsammans med Västerbottens läns landsting, Region Jämtland/Härjedalen samt Region Västernorrland ett antal projekt inom SRHR riktade till risk- och extra utsatta grupper inom området. Detta nätverk går under benämningen Kunskapsnätverket SRHR norr och innefattar ett nära samarbete mellan regionerna.

Att Region Norrbotten satsar på kompetensutveckling inom hbtq-frågor är ett viktigt sätt för att tydliggöra regionens värdegrund om alla människors lika värde.

För att främja mänskliga rättigheter och den jämlika hälsan i länet behöver kunskapsnivån kring hbtq-frågor höjas. Här bedriver regionen ett aktivt arbete med bland annat hbtq-certifiering/diplomering, bemötande-certifiering samt andra, specifika utbildningssatsningar.

Region Norrbotten har tagit fram en rapport som bygger på en enkätundersökning bland unga hbtq+-personer i Norrbotten, där resultaten ligger i linje med den nationella forskningen. Vi har också i samarbete med Region Värmland publicerat en broschyr om könsindentitet och könsdysfori. Se nedan.

 

Region Norrbotten är en av finansiärerna av flera norrbottniska Pridefestivaler. För Region Norrbotten är Pride ett tillfälle att uppmärksamma vikten av att arbeta för hbtq-personers rättigheter och möjligheter.

Läs mer om Pride i Norrbotten

Maya Bergström Wuolo

Folkhälsostrateg
Växel:
0920-28 40 00