Revisorer

Region Norrbotten har sju förtroendevalda revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige.

Vårt uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ytterst ge regionfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som enligt lagen ska göras varje år.

För att kunna genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt upprättar vi varje år en revisionsplan. Den är baserad på bedömningar som vi gör utifrån en riskanalys.

Genom våra revisionsinsatser pekar vi på såväl brister som styrkor. Vi bidrar på så sätt till att granskade verksamheter kan utvecklas.

Integritet och oberoende

Vårt arbete som revisorer präglas av integritet och oberoende. Därför väljer vi självständigt vilken verksamhet som ska granskas och hur det ska ske.

Vi använder oss av sakkunniga som vi själva utser och gör även våra analyser och bedömningar självständigt. Region Norrbottens revisorer anlitar för tillfället revisionsbyrån PwC för detta sakkunnigstöd.

Varje revisor är också självständig i förhållande till övriga revisorer. För att få en så effektiv revision som möjligt samarbetar vi dock i det löpande revisionsarbetet. Detsamma gäller i de ställningstaganden som vi gör utifrån de granskningar som vi uppdragit våra sakkunniga att genomföra.

God revisionssed

Vi utför våra granskningar på det sätt som anges i kommunallagen och enligt god revisionssed.

God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna vid kommunal revision. Den goda seden är inte reglerad i lag utan utformad och utvecklad av normbildare, till exempel Sveriges kommuner och regioner.se

Från plan till granskning

I den årliga revisionsprocessen ingår flera olika steg. Revisorerna börjar med att göra en revisionsplanering. Den består av en omvärlds- och riskanalys. Här ingår också framtagandet av en revisionsplan.

Därefter genomför revisorerna de prioriterade enskilda granskningarna som finns med i revisionsplanen. Revisorerna tar ställning till granskningsresultaten och redovisar dem för de ansvariga politikerna.

Bedömning och analys

Revisionsprocessen avslutas med en bedömning och analys av alla granskningar som gjorts under året. Då prövar revisorerna om regionstyrelsen, regionfullmäktiges beredningar samt patientnämnden fullgjort sina uppdrag.

Revisorerna upprättar en revisionsberättelse som lämnas till regionfullmäktige. Revisionsberättelsen visar om målen för verksamheten har blivit uppfyllda under året. Den visar också huruvida regionstyrelsen, regionfullmäktiges beredningar och patientnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ får ansvarsfrihet eller inte. Ansvarsfrihet innebär att verksamheten har följt de regler som finns, det vill säga att arbetet har utförts på ett korrekt sätt.

Revisionen anlitar sakkunniga till granskningen i den omfattning som det behövs. De sakkunniga till revisionen i Region Norrbotten är anställda av PwC Public Sector. De är medlemmar i SKYREV, en förening för revisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision.

Kristian Damlin, PwC, uppdragsledare, certifierad kommunal revisor
Telefon: 010-212 40 33
E-post: kristian.damlin@pwc.com

Michaela Nyman, PwC, biträdande uppdragsledare, certifierad kommunal revisor
Telefon: 010-213 25 42
E-post: michaela.nyman@pwc.com

Erik Jansen, PwC, projektledare för samordnad revision, certifierad kommunal revisor
Telefon: 010-212 60 29
E-post: erik.jansen@pwc.com

Thomas Taavo, PwC, auktoriserad revisor
Telefon: 010-212 71 81
E-post: thomas.taavo@pwc.com

Louise Tornhagen, PwC, certifierad kommunal revisor
Telefon: 010-212 49 59
E-post: louise.tornhagen@pwc.com

Regionens revisorer granskar varje år regionstyrelsen, regionfullmäktiges beredningar och patientnämnden. Dessutom granskas regionens företag, stiftelser, föreningar och förbund. I revisionsberättelserna kan du läsa om hur verksamheterna styrts och skötts ur ett ekonomiskt perspektiv.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Regionens revisorer följer lagar, regler och riktlinjer. På så sätt blir verksamheten effektiv och professionell. Här kan du läsa några dokument som beskriver hur revisorerna ska arbeta.

Regionens revisorer överlägger vanligtvis en gång per månad i Regionhuset i Luleå. Nedan följer revisionens överläggnings- och planeringsdagar för år 2024.

23 januari 2024 Revisionsöverläggning
14 februari 2024 Revisionsöverläggning
12 mars 2024 Revisionsöverläggning
17 april 2024 Slutrevision revisionsår 2023
24 maj 2024 Revisionsöverläggning
11 juni 2024 Revisionsöverläggning
18 september 2024 Revisionsöverläggning
16 oktober 2024 Revisionsöverläggning
13-14 november 2024 Revisionsöverläggning och revisionsplanering inför revisionsår 2025
11 december 2024 Revisionsöverläggning

Regionfullmäktige utser revisorer, lekmannarevisorer och ersättare i regionens hel-och delägda bolag, stiftelser och förbund med flera. Regionfullmäktige utser dessa utifrån förslag från regionens revisorer. Regionfullmäktige har utsett revisorer, lekmannarevisorer och ersättare.

Bolag, stiftelser, föreningar, förbund Lekmannarevisorer/revisor (ersättare inom parentes)
Almi Företagspartner Norrbotten AB

Marita Björkman Forsman (S)
(Krister Hammarbergh (M))

BD Pop

Robert Edin (SJVP)
(Kent Alanentalo (KD))

Bussgods i Norr AB

Bjarne Hald (C)
(Anna Hövenmark (V))

Energikontor Norr AB

Kent Alanentalo (KD)
(Anna Hövenmark(V))

Filmpool Nord AB Marita Björkman Forsman (S)
(Robert Edin (SJVP))
Investeringar i Norrbotten AB

Robert Edin (SJVP)
(Kent Alanentalo (KD))

IT Norrbotten AB 

Anna Hövenmark (V)
(Kent Alanentalo (KD))

Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Robert Edin (SJVP)

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Kent Alanentalo (KD)

Regionala kollektivtrafikmyndigheten Robert Edin (SJVP)
Bjarne Hald (C)
Anna Hövenmark (V)
Matlaget i Gällivare AB Bjarne Hald (C)
(Marita Björkman Forsman (S))
Norrbotniabanan AB (Bjarne Hald (C))
Norrbottens föreningsarkiv Bernt Drugge (SD)
(Krister Hammarbergh (M))
Norrlandstingens Regionförbund Krister Hammarbergh (M)
Norrtåg AB Bjarne Hald (C)
Samordningsförbundet Södra Norrbotten Anna Hövenmark (V)
Stiftelsen Ájjte Bjarne Hald (C)
(Marita Björkman Forsman (S))
Stiftelsen Norrbottensteatern Bernt Drugge (SD)