Revisorer

Region Norrbotten har sex förtroendevalda revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige.