Revisorer

Region Norrbotten har sju förtroendevalda revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige.

Vårt uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ytterst ge regionfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som enligt lagen ska göras varje år.

För att kunna genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt upprättar vi varje år en revisionsplan. Den är baserad på bedömningar som vi gör utifrån en riskanalys.

Genom våra revisionsinsatser pekar vi på såväl brister som styrkor. Vi bidrar på så sätt till att granskade verksamheter kan utvecklas.

Integritet och oberoende

Vårt arbete som revisorer präglas av integritet och oberoende. Därför väljer vi självständigt vilken verksamhet som ska granskas och hur det ska ske.

Vi använder oss av sakkunniga som vi själva utser och gör även våra analyser och bedömningar självständigt. Region Norrbottens revisorer anlitar för tillfället revisionsbyrån PwC för detta sakkunnigstöd.

Varje revisor är också självständig i förhållande till övriga revisorer. För att få en så effektiv revision som möjligt samarbetar vi dock i det löpande revisionsarbetet. Detsamma gäller i de ställningstaganden som vi gör utifrån de granskningar som vi uppdragit våra sakkunniga att genomföra.

God revisionssed

Vi utför våra granskningar på det sätt som anges i kommunallagen och enligt god revisionssed.

God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna vid kommunal revision. Den goda seden är inte reglerad i lag utan utformad och utvecklad av normbildare, till exempel Sveriges kommuner och regioner.se

Från plan till granskning

I den årliga revisionsprocessen ingår flera olika steg. Revisorerna börjar med att göra en revisionsplanering. Den består av en omvärlds- och riskanalys. Här ingår också framtagandet av en revisionsplan.

Därefter genomför revisorerna de prioriterade enskilda granskningarna som finns med i revisionsplanen. Revisorerna tar ställning till granskningsresultaten och redovisar dem för de ansvariga politikerna.

Bedömning och analys

Revisionsprocessen avslutas med en bedömning och analys av alla granskningar som gjorts under året. Då prövar revisorerna om regionstyrelsen, regionfullmäktiges beredningar samt patientnämnden fullgjort sina uppdrag.

Revisorerna upprättar en revisionsberättelse som lämnas till regionfullmäktige. Revisionsberättelsen visar om målen för verksamheten har blivit uppfyllda under året. Den visar också huruvida regionstyrelsen, regionfullmäktiges beredningar och patientnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ får ansvarsfrihet eller inte. Ansvarsfrihet innebär att verksamheten har följt de regler som finns, det vill säga att arbetet har utförts på ett korrekt sätt.

Revisionen anlitar sakkunniga till granskningen i den omfattning som det behövs. De sakkunniga till revisionen i Region Norrbotten är anställda av PwC Public Sector. De är medlemmar i SKYREV, en förening för revisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision.

Kristian Damlin, PwC, uppdragsledare, certifierad kommunal revisor
Telefon: 010-212 40 33
E-post: kristian.damlin@pwc.com

Erik Jansen, PwC, projektledare för samordnad revision, certifierad kommunal revisor
Telefon: 010-212 60 29
E-post: erik.jansen@pwc.com

Thomas Taavo, PwC, auktoriserad revisor
Telefon: 010-212 71 81
E-post: thomas.taavo@pwc.com

Johanna Larsson, PwC, administrativ samordning, revisionskonsult
Telefon: 070-929 15 97
E-post: johanna.l.larsson@pwc.com

Louise Tornhagen, PwC, certifierad kommunal revisor
Telefon: 010-212 49 59
E-post: louise.tornhagen@pwc.com

Michaela Nyman, PwC, certifierad kommunal revisor
Telefon: 010-213 25 42
E-post: michaela.nyman@pwc.com

Ida Pelli, PwC, certifierad kommunal revisor
Mobil: 010-212 59 25
E-post: ida.pelli@pwc.com

Regionens revisorer granskar varje år regionstyrelsen, regionfullmäktiges beredningar och patientnämnden. Dessutom granskas regionens företag, stiftelser, föreningar och förbund. I revisionsberättelserna kan du läsa om hur verksamheterna styrts och skötts ur ett ekonomiskt perspektiv.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Regionens revisorer följer lagar, regler och riktlinjer. På så sätt blir verksamheten effektiv och professionell. Här kan du läsa några dokument som beskriver hur revisorerna ska arbeta.

Regionens revisorer överlägger vanligtvis en gång per månad i Regionhuset i Luleå. Nedan följer revisionens överläggnings- och planeringsdagar för år 2023.

20 januari 2023 Revisionsöverläggning
24 februari 2023 Revisionsöverläggning
15 mars 2023 Revisionsöverläggning
23 mars 2023 Revisionsöverläggning
12 april 2023 Slutrevision revisionsår 2022
26 april 2023 Revisionsöverläggning
25 maj 2023 Revisionsöverläggning
22 juni 2023 Revisionsöverläggning
21 september 2023 Revisionsöverläggning
12 oktober 2023 Revisionsöverläggning
15-16 november 2023 Revisionsöverläggning och revisionsplanering inför revisionsår 2024
13 december 2023 Revisionsöverläggning

Regionfullmäktige utser revisorer, lekmannarevisorer och ersättare i regionens hel-och delägda bolag, stiftelser och förbund med flera. Regionfullmäktige utser dessa utifrån förslag från regionens revisorer. Regionfullmäktige har utsett revisorer, lekmannarevisorer och ersättare.

Bolag, stiftelser, föreningar, förbund Lekmannarevisorer/revisor (ersättare inom parentes)
Almi Företagspartner Norrbotten AB Eva Alriksson (M)
BD Pop

Robert Edin (NS)
(Eva Alriksson (M))

Bussgods i Norr AB

Bjarne Hald (C), (Anna Hövenmark (V))

Energikontor Norr AB

Birgitta Persson (S)
(Anna Hövenmark(V))

Filmpool Nord AB Eva Alriksson (M)
(Robert Edin (SJVP))
G E Broms egnahemsstiftelse 

Bernt Drugge (SD)
(Birgitta Persson (S))

Invest in Norrbotten

Robert Edin (SJVP)
(Anna Hövenmark(V))

IT Norrbotten AB 

Anna Hövenmark (V)
(Robert Edin (SJVP))

Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Robert Edin (SJVP)

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Eva Alriksson (M)

Regionala kollektivtrafikmyndigheten Robert Edin (SJVP)
Bjarne Hald (C)
Anna Hövenmark (V)
Matlaget i Gällivare AB Bjarne Hald (C)
(Birgitta Persson (S))
Norrbotniabanan AB (Bjarne Hald (C))
Norrbottens föreningsarkiv Bernt Drugge (SD)
(Eva Alriksson (M))
Norrlandstingens Regionförbund Birgitta Persson (S) 
Norrtåg AB Bjarne Hald (C)
Samordningsförbundet Pyramis Anna Hövenmark (V)
(Eva Alriksson (M))
Stiftelsen Ajjte Bjarne Hald (C)
(Eva Alriksson (M))
Stiftelsen Norrbottensteatern Bernt Drugge (SD)
Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Stipendiefond Birgitta Persson (S)