Stöd och hjälpmedel

I vårpropositionen för 2015 aviserade regeringen att från och med 1 mars 2016 avsätta 120 miljoner kronor per år för att barn och unga mellan 8 och 19 år ska få bidrag för glasögon.

Syftet med bidraget är att alla barn och unga, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på sina egna villkor såväl i skolan som på fritiden.

En ny lydelse införs i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vilket innebär att bidrag ska lämnas för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8–19 år. Bidrag ska ges till och med det år då barnet fyller nitton år.

Bidraget uppgår till högst 800 kronor. Om kostnaden för glasögon eller kontaktlinser är ett lägre belopp än detta ska bidrag uppgå till den faktiska kostnaden.

Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

 • Bidrag lämnas endast om optiker bedömer att behovet för glasögon finns.
 • Bidrag ges till och med det år då barnet fyller 19 år.
 • Felaktigt erhållet bidrag innebär att kund/förmyndare blir återbetalningsskyldig.
 • Bidrag kan ej sparas till kommande år.
 • Maximalt ett bidrag per barn och år.
 • Bidraget får endast användas vid ett tillfälle/år.
 • Om kostnaden för glasögon eller kontaktlinser är ett lägre belopp än 800 kronor ska bidrag uppgå till den faktiska kostnaden. Gäller även vid tecknande av glasögonabonnemang.
 • Bidrag för skadade, borttappade glasögon eller kostnader för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser lämnas inte.

Barn i ålder 0-7 år har ett annat bidragssystem. Region Norrbotten svarar för kostnaderna för glas eller kontaktlinser som förskrivs som en del i en behandling för barn i åldern 0–7 år på grund av syn- eller skelningsindikation.

Kontakt/Frågor

Ekonomistöd
Telefon: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@norrbotten.se

Om du har behov av insatser från olika vård-, stöd- och omsorgsgivare, så finns det möjlighet att samordna dessa i en samordnad individuell plan även kallad SIP.

Den samordnade individuella planen SIP förbättrar samordningen och ger en helhetsbild för dig, dina närstående och berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare. Samtidigt får du ökat inflytande och delaktighet i frågor kring din situation.

Du och personal, exempelvis från kommunen och/eller Region Norrbotten, kartlägger tillsammans vilka olika vård-, stöd- och omsorgsbehov som du har. Personalens uppgift är att sammankalla ansvariga till ett samordningsmöte tillsammans med dig.

Förbered dig gärna inför mötet genom att tänka igenom din nuvarande situation.

 • Vad är viktigt för dig?
 • Vilka behov, önskemål och förväntningar har du?
 • Hur skulle du vilja att det blir?

Under mötet diskuteras dina behov och vem som gör vad av vård-, stöd- och omsorgsgivarna. Informationen dokumenteras i en samordnad individuell plan som du sedan du kan ta del av på 1177.se eller få hemskickad.

Informationsutbyte mellan kommunen och Region Norrbotten gällande din hälsa och dina behov sker endast om du har lämnat ditt samtycke till det.

Den fasta vårdkontaktens ansvarar för att bistå dig i att samordna dina behov av hälso- och sjukvårds insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson mot andra berörda aktörer. 

En fast vårdkontakt ska utses för att tillgodose dina behov av trygghet, kontinuitet och samordning i vården. En fast vårdkontakt ska vara en namngiven person och du som patient ska erhålla tydlig information om vem/vilka som är din/dina fasta vårdkontakter.

Den fasta vårdkontakten är en person som är verksam inom hälso- och sjukvården inom Region Norrbotten eller i kommunen.

I samband med att din samordnade individuella plan upprättas utses en samordningsansvarig för planen. Den samordningsansvarige är en person som arbetar inom kommunen eller Region Norrbotten. Det kan vara någon som du har mycket kontakt med eller som du känner stort förtroende för. Du har själv möjlighet att föreslå vem som ska vara din samordningsansvarige. Dennes uppgift är att se till att du får en samordnad individuell plan och att den följs upp.

Den samordningsansvarige fungerar som en länk mellan dig och personal inom berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare.

I hälso-och sjukvårdens ansvar ingår hjälpmedel för den dagliga livsföringen samt för vård och behandling. Hjälpmedel förskrivs som en del i rehabilitering, habilitering, vård och/eller behandling.

Regionfullmäktige har beslutat om riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. I riktlinjerna kan du läsa om vilka hjälpmedel som kan förskrivas och vilka yrkeskategorier som har rätt att bedöma behov och förskriva hjälpmedel.

Har du frågor om hjälpmedel?

I första hand kontaktar du din hälsocentral.

Kommunerna har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen inklusive förskrivning av hjälpmedel som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Det gäller för personer som är 18 år och äldre.

Vad kostar det att få hjälpmedel?

Om du får ett hjälpmedel utprovat betalar du en besöksavgift. Några undantag finns. Vissa hjälpmedel är också belagda med en egenavgift. Mer information får du av den som förskriver och provar ut hjälpmedel.

Var ska hjälpmedel återlämnas?

Alla hjälpmedel är ett lån och ska återlämnas väl rengjorda. Kontakta ansvarig förskrivare för retur av hjälpmedel. Du kan återlämna hjälpmedel på din hälsocentral, mottagning eller hos Hjälpmedelsverksamhetens hjälpmedelsförråd i Boden, Kalix sjukhus, Piteå sjukhus, Gällivare sjukhus och Kiruna sjukhus.

Ring Service Direkt telefon nummer 0920-712 12 mellan måndag - fredag kl. 07.00-10.00 och 13.00-15.00, för uppgift om adresser och öppettider till Hjälpmedelsverksamhetens hjälpmedelsförråd.

Reparation av hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel går sönder eller inte fungerar, ta i första hand kontakt med din förskrivare på dagtid under en vardag.

Du kan också göra en felanmälan till Hjälpmedelsverksamheten
Telefon: 0920-712 12

Reparation av hjälpmedel kan inte utföras under kvällar och helger.