Påverkan, synpunkter och klagomål

Som patient, närstående och medborgare har du flera olika ingångar till att kunna påverka eller framföra synpunkter till Region Norrbottens verksamheter.

Överklaga beslut

Region Norrbottens samtliga verksamheter har möjlighet att samla ihop patienter, närstående och medborgare för samverkan och dialog i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. 

På strategisk nivå har regionen två samrådsorgan och det är länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten. Dessa råd fungerar som organ för samråd och utbyte av ömsesidig information mellan organisationer och regionen gällande frågor på strategisk nivå.

Påverka på strategisk nivå

Länspensionärsrådet ska fungera som organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och regionen.

Länspensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet Region Norrbotten ska fungera som ett samråds-, kontakt- och informationsorgan mellan regionen, handikapprörelsens länsavdelningar, länets primärkommuner och statliga länsmyndigheter.

Tillgänglighetsrådet

På verksamhetsnivå finns patient- och brukarråd vid länets samtliga sjukhus. I dessa råd diskuterar organisationer och tjänstepersoner från regionen verksamhetsfrågor.