Överklaga beslut

Det finns två olika typer av överklaganden om du vill klaga på ett beslut som fattats av Region Norrbotten; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Som invånare i Region Norrbotten har du rätt att få lagligheten av Region Norrbottens beslut prövad genom att överklaga dem hos Förvaltningsrätten i Luleå.

Kontakta Förvaltningsrätten i Luleå

En laglighetsprövning ska vara skriftlig. Ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Alla omständigheter som du vill göra gällande måste skickas till förvaltningsrätten inom klagotiden. Klagotiden är tre veckor från den dag då det justerade protokollet anslagits på Region Norrbottens officiella anslagstavla. Omständigheter som inkommer för sent får rätten inte ta hänsyn till vid sin prövning.

Överklagan skickas direkt till förvaltningsrätten som prövar överklagandet och beslutet kan upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för regionen,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet men inte fatta något nytt beslut utan ärendet måste tas upp på nytt av Region Norrbotten.

Om du anser att ett beslut som tagits av Region Norrbotten och som berör dig direkt som privatperson är felaktigt, kan du överklaga beslutet till Kammarrätten i Sundsvall. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs. Överklagan ska ställas till Kammarrätten i Sundsvall men lämnas in till Region Norrbotten inom tre veckor från det datum du fick del av beslutet.

Kontakta Region Norrbotten

Kontakta Kammarrätten Sundsvall

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid kan Region Norrbotten antingen komma att ändra beslutet efter ditt önskemål eller med eget yttrande överlämna ärendet till Kammarrätten i Sundsvall.

Vid beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är Region Norrbotten skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning och där ska framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.