Beslut i korthet - regionfullmäktige 18 oktober

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna delårsrapporter för augusti 2023. Dessutom beslutades om uppdaterade regler för ersättning tills stödpersoner och avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid-19. Vidare godkändes inköp av ett operationsrobotsystem.

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar

I Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2023 redovisas ekonomiskt resultat, uppföljning av finansiella mål och verksamhetsmål samt årsprognos för dessa.

Ekonomiska resultatet per augusti är positivt med 201 miljoner kronor vilket är 161 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på -173 miljoner kronor vilket är 82 miljoner kronor sämre än budget men 100 miljoner kronor bättre än prognosen per juli, som resultat av uppdaterad skatteprognos. Det prognosticerade balanskravsresultatet är negativt med -546 miljoner kronor.

Regionen når inte det finansiella målet på 1–3 procent för verksamhetens resultat i förhållande till skatter, statsbidrag och utjämning. Målen om soliditet och självfinansiering av investeringar uppnås.

Den prognosticerade bedömningen av de strategiska målen för helåret visar att fyra av de strategiska målen kommer att delvis vara uppnådda vid årets slut. Ett mål kommer inte att uppnås i sin helhet och ett mål följs inte upp per augusti. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2023.

Beslutsunderlag

Delårsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för perioden, ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och förväntad utveckling.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2023.

Beslutsunderlag

Patientnämnden har vid antagandet av sina mål för 2023 utgått från regionfullmäktiges strategiska plan 2023–2025 som anger perspektiv, strategiska mål och framgångsfaktorer. Av delårsrapporten framgår att bedömningen är att målet Långsiktig hållbar ekonomi kommer att uppnås samt målen Trygg norrbottning med god livskvalitet och God, nära och samordnad vård delvis kommer att uppnås.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Patientnämndens delårsrapport per augusti 2023.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar i delårsrapport T2 hur nämnden bidrar till att uppnå målen i regionstyrelsens plan för 2023–2025. Av rapporten framgår nämndens resultat för prioriterade uppdrag, strategiska mål inom perspektiven medborgare och verksamhet samt resultatet för ekonomi och internkontroll.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2023.

Beslutsunderlag

Regeln för ersättning till stödperson behöver uppdateras och förtydligas. Beloppet för kostnadsersättningen är borttagen och i stället en hänvisning till Skatteverkets beslutade förmån som årligen uppdateras. Förtydligande införs med vad som avses med arvode, kostnadsersättning och reseersättning.

Även förtydligande att ersättning av arvode avses fysiskt besök, att kostnadsersättning även ska täcka videosamtal samt att reseersättning avser sträckan tur och retur från stödpersons folkbokföringsadress till där patient är skriven eller får vård.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna uppdatering av regel för ersättning till stödpersoner.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera regioner att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

De som omfattas av rekommendation om vaccinering rör sig om ca 111 000 personer i Norrbotten och tillgängliggörandet av doser rör sig om 92 650 för hösten 2023. Det är endast cirka 90 000 norrbottningar som valde att ta den så kallade höstdosen säsongen 22/23. Ligger sjukdomsläget för covid-19 kvar på samma nivå som idag är det snarare den senare siffran som är trolig per halvår.

De som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller de grupper som regionerna rekommenderas tillhandahålla covidvaccin till, kommer inte att ges möjlighet att vaccinera sig, vilket innebär att avgiftsbeläggande av någon vaccination mot covid-19 ännu inte är aktuell.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna under tiden andra halvåret 2023.

Regionerna uppmanas att godkänna och omgående tillämpa rekommendationen.

Regionfullmäktige beslutar att:

  1. anta SKR:s rekommendation om att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.
  2. anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för utomlänsvård enligt riksavtalet vid covid-19 vaccination.

Beslutsunderlag

Den 14 september 2022 beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av operationsrobot och, innan tilldelningsbeslut, återkomma med investeringskostnader.

I dagsläget saknar Region Norrbotten en operationsrobot för att kunna genomföra avancerad robotassisterad kirurgi. Patienter i behov av exempelvis prostataektomie hänvisas till Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Då robotassisterad kirurgi inom urologi, gynekologi och allmänkirurgi finns med som metod i de nationella vårdprogrammen anser regionstyrelsen det nödvändigt att regionen investerar i en operationsrobot.

Regionfullmäktige beslutar att:

  1. godkänna inköpet av ett operationsrobotsystem och utöka regionens investeringsram för 2023 med 23 miljoner kronor.
  2. utöka driftbudgeten för regionstyrelsen med 6,9 miljoner kronor per år från och med 2024 för drift av ett operationsrobotsystem. Finansiering sker via en minskning av det budgeterade resultatet från och med 2024.

Beslutsunderlag