Beslut i korthet - regionfullmäktige 20-21 juni 2023

Regionfullmäktige beslutade bland annat att fastställa strategisk plan 2024-2026 och att ändra prioriteringarna av Agenda 2030-målen. Dessutom beslutades att att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med förslag om en kulturinstitution med ett huvudmuseum för tornedalingar, kväner och lantalaiset, samt etablering av ett digitalt  informationscentrum och att forskning bedrivs på området.

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Dagordning Handlingar Protokoll

Ekonomiska resultatet per april är positivt med 46 mnkr vilket är 91 mnkr bättre än budget.

Avvikelsen mot budget beror på ett negativt resultat för verksamheten på -29 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än budget, samt ett positivt finansnetto till följd av värdeuppgång i de kortfristiga placeringarna.

Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på -548 mnkr vilket är 591 mnkr sämre än budget.

Verksamhetens resultat prognosticeras bli negativt med -349 mnkr och finansnettot är negativt med -199 mnkr.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna Region Norrbottens månadsrapport per april 2023 samt att det görs en redaktionell ändring i figur 7 så att uppgifterna överensstämmer.

Beslutsunderlag

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2022. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt ändamålsenligt sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna uppmärksammar dock att förbundet inte har en ekonomi i balans 2022. Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Årsredovisning 2022 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.
 2. Förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter i kommunalförbundet Svensk
  Luftambulans beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i planen.

Den strategiska inriktningen innebär fortsatt behov av att hantera de uppskjutna vårdbehoven samtidigt som utvecklingen av verksamheten behöver fortsätta för en tillgänglig och effektiv sjukvård och tandvård, administration, service och regional utveckling.

Årets resultat enligt budget är -397 mnkr 2024, 223 mnkr 2025 och 356 mnkr 2026 vilket innebär att regionen inte uppfyller de finansiella målen för 2024 och redovisar ett underskott på balanskravsresultatet vid balanskravsutredningen. Om balanskravsresultatet inte uppnås kan RUR användas.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa reviderad strategisk plan 2024-2026
 2. För 2024 nyttja RUR för att täcka budgeterat underskott.
 3. Skattesatsen är oförändrad 2024 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag

Inför varje ny mandatperiod presenterar majoriteten de politiska prioriteringarna av Agenda 2030-målen genom en så kallad agendapyramid. Agendapyramiden bygger på samma principer som de globala målen för hållbarhet och har tagits fram med syfte att vägleda verksamheternas hållbarhetsarbete.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Region Norrbottens centrala mål är:
  a) Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
  b) Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
  c) Mål 5: Jämställdhet.
  d) Mål 10: Minskad ojämlikhet.
  e) Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
  f) Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
 2. Att de centrala målen inarbetas i styrelsens och nämndernas planer.
 3. Att verksamheterna, i sina verksamhetsplaner, tar fram aktiviteter som beskriver hur de avser arbeta med de centrala målen.
 4. I samband med uppföljning av planerna redovisar styrelsen, nämnderna och verksamheterna sitt arbete med de centrala målen.

Beslutsunderlag

Arbetet med projektet Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset har sammanställts i en slutrapport. I rapporten föreslås etablering av en kulturinstitution med ett huvudmuseum för tornedalingar, kväner och lantalaiset, etablering av ett digitalt  informationscentrum samt att forskning bedrivs på området.

Regionfullmäktige beslutar att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med slutrapportens förslag och återrapportera status i regionala utvecklingsdirektörens rapport senast februari 2024.

Beslutsunderlag

Rapport