Beslut i korthet - regionfullmäktige 22 februari 2023

Regionfullmäktige beslutade bland annat att medfinansiera Bodens kommuns ansökan om medel till ett projekt som syftar till att skapa en infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde. Detta med anledning av etableringen av H2 Green Steels stålverk för produktion av fossilfritt stål. Bland övriga beslut kan nämnas avgiftsfrihet vid covid 19-vaccinering och att öka budgeten för barn- och ungdomstandvård så att att privata vårdgivare i Norrbotten ska vilja ta emot fler av länets barn och unga.

Regionfullmäktige 22 februari 2023

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Dagordning Handlingar Protokoll

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera regioner att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19. 

De som omfattas är cirka 112 000 personer i Norrbotten per halvår, men det är endast ca 85 000 norrbottningar som valt att ta den så kallade höstdosen. Ligger pandemiläget kvar på samma nivå som idag är det därför snarare den senare siffran som är trolig per halvår. 

Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna första halvåret 2023.

Regionerna uppmanas att godkänna och omgående tillämpa rekommendationen.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Anta SKR:s rekommendation om att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

2. Anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för utomlänsvård enligt riksavtalet vid covid-19 vaccination.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen beslutade den 17 november att ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av kapiteringsersättningen för barntandvård. Förslagen som redovisas ska ytterst syfta till en mer jämlik tandvård i länet och möjliggöra ökad tillgänglighet till tandvård för barn och unga med hög risk för dålig munhälsa.

För att länets samlade tandvårdsresurser ska gå till de patienter som har störst behov bör incitament skapas för att även privata aktörer ska vilja ta sig an prioriterade patientgrupper, där barn och unga är den största och högst prioriterade gruppen.

Genom att medge extra ersättning för behandlingar som innefattar olika typer av tandställningar inom ramen för vårdval barn och unga är ambitionen att fler privata vårdgivare i Norrbotten tar emot fler av länets barn och unga.

Genom att förlänga revisionsintervallet och utöka tidsintervallet för kallelse av munfriska unga (16-23 år) frigörs tid för de med störst behöv av tandvård. 

Marianne Sandström (SD) yrkar avslag på punkt 3.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Årligen utöka budgeten för vårdval barn- och ungdomstandvård med landstingsprisindex (LPIK) per april.

2. Utöka årsbudgeten för vårdval barn- och ungdomstandvård med 10 283 tkr. Finansiering sker genom att minska regionens budgeterade resultat.

3. Revisionsintervall för munfriska 16-23 åringar höjs från var 30:e till var 36:e månad.

4. I de fall individen inte kommit inom angiven revisionstid stoppas utbetalning av ersättningen efter sex månader.

5. Justera Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 2023 utifrån fattade beslut.

6. Uppföljning av beslutspunkt 3 ska ske senast 2026 och återrapporteras till styrelsen.

Beslutsunderlag

Bodens kommun ansöker om medfinansiering till projektet Grön omställning av mobilitet och ökad tillgänglighet till rekreation vid infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde inom Regionalfonden Övre Norrlands utlysning 2022:2.

Bodens kommun har planlagt ett nytt industriområde som är en del av den gröna samhällsomställningen och som bland annat ska innehålla H2 Green Steels stålverk för produktion av fossilfritt stål. En infrastrukturkorridor behöver skapas som består av väg och järnväg. Projektet ska säkerställa övergången mellan olika transportsätt såsom tåg, buss, cykel och gång, för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som är tillgängligt, effektivt och jämställt.

Projektet syftar till att skapar säker kollektivtrafik och busshållplatser, laddningsstationer för elcyklar och jämställda cykelbanor till det nya industriområdet för pendlande personal, externa besökare och kommuninvånare.

För att nå målen ska projektet genomföra följande aktiviteter:

  • Anlägga 3,3 km cykelväg till Boden Industrial Park från Resecentrum samt 1,3 km cykelväg mellan Södra Svartbyn och Norra Svartbyn via Fyragårdarshöjden
  • Byggnation av fyra laddplatser för elcykel vid Resecentrum
  • Anlägga två passager i plan för oskyddade trafikanter och häst längs Svedjebergsleden/väg 605
  • Anlägga två busshållplatser längs väg 605/Svedjebergsleden samt timglashållplats vid Svartbyleden/Fyragårdarshöjden inklusive cykelställ
  • Interaktiv kommunikation och spridning av resultat, genomförande av information och kommunikation som påverkar individers attityd och beteende till hållbar mobilitet

(SD), (KD) och (M) yrkar avslag.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Projekt Grön omställning av mobilitet och ökad tillgänglighet till rekreation vid infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde beviljas 14 203 944 kr i medfinansiering.

2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget.

3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Beslutsunderlag