Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 april

Regionstyrelsen beslutade att skänka en ambulans till Ukraina och att ansöka om dispens från dygnsviloreglerna för ambulanspersonal i Gällivare, Jokkmokk och Överkalix. Vidare föreslogs att regionfullmäktige ska godkänna en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, att 30 procents ägarandel i Matlaget i Gällivare säljs till till Gällivare kommun och att hanteringen av Uppdragsberedningens verksamhetsrapport om kvinnors hälsa godkänns. Dessutom föreslås fullmäktige återkalla tidigare beslut om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll

 

Regiondirektören föredrar sin rapport.

Anders Öberg (S) föreslår, med bifall från Kenneth Backgård (SJVP), följande särskilda yttrande:

"Mars månads ekonomiska rapport och aktuell årsprognos visar på ett fortsatt svårt ekonomiskt läge för regionen.

Underskotten i divisionerna är fortsatt stora och regionstyrelsen ger därför regiondirektören i uppdrag att förtydliga respektive verksamhets ekonomimål.

Den samlade ekonomistyrningen ska sikta på ett verksamhetsresultat som med tydlig och stegvis progression är positivt senast vid utgången av 2025 och för detta år inte är sämre än -200 miljoner kronor."

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Lägga lägga informationen till handlingarna.
 2. Tillföra yttrandet till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag

I forskningsbokslutet beskrivs regionens förutsättningar för forskning, såsom tillgängliga medel för forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur. I forskningsbokslutet beskrivs även de strategiska satsningar på forskning och de aktiviteter som genomförts under 2023, som till exempel uppbyggandet av den forskarskola i Nära vård som ska genomföras i samverkan med Luleå tekniska universitet samt genomförandet av den regionala konferensen för klinisk forskning: Norrskenskonferensen.

Forskningens utfall för 2023 gällande vetenskaplig produktion och fördelningen av Region Norrbottens sökbara forskningsmedel redovisas också. Slutligen presenteras medarbetare som disputerat och meriterat sig till docenter under 2023, samt några av regionens forskningsmiljöer.

Akademisk kompetens utifrån antalet forskarutbildade och medarbetare under pågående forskarutbildning har ökat från 106 till 109 personer från 2022.

Under året har tre medarbetare (en kvinna/två män) disputerat och tre män meriterat sig till
docenter.

Antalet vetenskapliga publikationer var under 2023 77, vilket är på ungefär samma nivå som 2022 (80).

Inför 2023 års utlysning av forskningsmedel inkom totalt 73 ansökningar, vilket var betydligt fler än föregående år. Ökningen gällde främst ansökningar om projektmedel och akademisk miljö, medan ansökan om forskningstid låg på liknande nivå som tidigare år. Av de inkomna
ansökningarna beviljades 71 stycken medel.

Totalt beviljades ekonomiskt forskningsstöd för nästan 12 mnkr varav 2,4 mnkr bestod av Basenhets-ALF (avtalet om läkarutbildning och forskning mellan staten och regionen).

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Forskningsbokslut för 2023.

Beslutsunderlag

Av årsrapporten framgår att bedömningen är att målet Långsiktig hållbar ekonomi har uppnåtts samt att målen Trygg norrbottning med god livskvalitet och God, nära och samordnad vård delvis har uppnåtts.

Under 2023 inkom 829 ärenden. Detta är en ökning med cirka en procent jämfört med föregående år, då antalet ärenden uppgick till 822. Vanligaste kontaktvägen för anmälan till patientnämnden är 1177 följt av anmälan via brev.

Vård och behandling är fortfarande den huvudkategori med flest ärenden, men en stor minskning av ärenden kan ses jämfört med föregående år. Ärenden i huvudkategorin kommunikation har ökat från föregående år. 

Kvinnor stod för 63 procent av klagomålen medan män stod för 37 procent.

Regionstyrelsen beslutar att

Med patientnämndens förslag i beaktning, att föreslå regionfullmäktige att godkänna patientnämndens årsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som hälso- och sjukvårdsnämnden har prioriterat visar att primärvården endast har uppnått målet för 2 av 10 styrmått.

Generellt sett uppvisar Norrbotten goda resultat i Tandhälsobarometern och resultatet för barn och unga med sämst tandhälsa visar på en positiv trend. Flera aktiviteter har genomförts inom ramen för nationella överenskommelser God och nära vård och Psykisk hälsa och suicidprevention.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på drygt 300 000 vid årets slut. Inom överenskommelsen om En god och nära vård och Psykisk hälsa och suicidprevention har regionen erhållit totalt drygt 128,1 miljoner kronor inklusive overheadkostnader. Utöver detta har Socialdepartementet beviljat medel för utveckling av vård i glesbygd/landsbygd med 2,8 miljoner kronor.

I samverkan med styrgruppen för nationella överenskommelser har regiondirektören
beslutat om satsningar i verksamheterna med totalt drygt 132,1 miljoner kronor exklusive overheadkostnader.

Regionstyrelsen beslutar att

Med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag i beaktning föreslå regionfullmäktige att godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2023. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är ett samverkansorgan för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet leds av en förbundsdirektion och har till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning.

Regionförbundet har även befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt
verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum, RCC Norr.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund med Sveriges 21 regioner som medlemmar.

Efter beslut i samtliga regioner justerades KSA:s förbundsordning under 2022. I samband med denna beslutsprocess fattades även beslut i KSA:s styrelse om att den befintliga kostnadsfördelningsmodellen skulle genomgå en fördjupad översyn.

Kostnadsfördelningsmodellen beskriver hur medlemmarna ska finansiera KSA:s kostnader och översynen är genomförd av regionernas ekonomidirektörer.

Fördelningsmodellen består av en rörlig del, som baseras på antalet beställda flygtimmar, samt en beredskapsavgift. Beredskapsavgiften baseras på de senaste årens andel beställda flygtimmar samt geografisk yta och antalet invånare i regionen.

Förutom föreslagen kostnadsfördelningsmodell föreslås ett antal andra förtydligande och tillägg i förbundsordningen. Dessa ändringar rör kommunalförbundets ändamål och uppgifter, mandatperioders längd samt ekonomi. Syftet med tillägget gällande ändamål och uppgifter avser att stärka beredskapen regionalt. Tillägget ska även underlätta för förbundets medlemmar att uppfylla regionernas uppdrag att bidra till uppbyggnaden av Sveriges nationella beredskap.

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska enligt förbundsordningen antas av
medlemmarnas regionfullmäktige. Förbundsfullmäktige har den 8 februari 2024 antagit samt föreslagit respektive region att fastställa Förbundsordning 3.0. Den reviderade förbundsordningen träder i kraft när den fastställts av samtliga regioner.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Region Norrbotten fastställer föreliggande förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
 2. Den bilagda fördelningsmodellen tillämpas från och med verksamhetsåret 2025.

Region Norrbotten och Gällivare kommun har kommit överens om förändringar av ägarförhållandena i Matlaget i Gällivare AB. Region Norrbottens nuvarande ägarandel är 40 procent, motsvarande 800 aktier av totalt 2 000 aktier. Resterande antal aktier, 1 200, motsvarande 60 procent ägarandel, ägs av Gällivare kommun.

Överenskommelsen innebär att Gällivare kommun förvärvar 600 aktier från Region Norrbotten och att Region Norrbotten därefter behåller 200 aktier. Enligt det nya ägarförhållandet äger Gällivare kommun 90 procent av aktierna och Region Norrbotten äger 10 procent.

Ordförande Anders Öberg (S) föreslår att försäljningen genomförs 1 juni 2024 i stället för 1 maj 2024 som var det tidigare förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Sälja 600 aktier, motsvarande 30 procent ägarandel i Matlaget i Gällivare AB, till Gällivare kommun, för 3 764 kronor/aktie, motsvarande en total köpeskilling om 2 258 400 kronor i enlighet med bilagt aktieöverlåtelseavtal.
 2. Försäljningen genomförs den 1 juni 2024.

Donationen ska ske genom det arbete som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Emergency Response Coordination Centre (ERCC) koordinerar avseende donation av hälso- och sjukvårdsutrustning till Ukraina.

Donationen ska ske under förutsättning att ERCC meddelar vilka organisationer som är i behov av utrustningen. Divisionschef för division Regionstöd får i uppdrag att verkställa donationerna till den/de organisationer som utpekas av ERCC. Om MSB eller ERCC meddelar att det inte finns behov av den utrustning som omfattas av detta beslut ska utrustningen utrangeras enligt regionens vanliga rutiner.

Fordonet är en fyrhjulsdriven ambulans utan bår, årsmodell 2014 och har gått 34 000 mil. Uppskattat värde är 30 000 kronor.

Regionstyrelsen beslutar att

Genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Emergency Response Coordination Centre (ERCC), skänka ambulans Volvo V70, reg. nr. EMW 546 till välgörenhetsorganisationer som verkar i Ukraina.

Regionens förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av regionens styrning av hållbarhetsarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens arbete med hållbarhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens arbete med hållbarhet inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

För att utveckla granskningsområdet lämnar revisorerna ett antal rekommendationer som också har besvarats.

Regionstyrelsen beslutar att

Revisionsrapporten anses besvarad och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag - med regionens svar på revisorernas rekommendationer.

Region Norrbotten ansöker om dispens för avsteg från dygnsviloreglerna avseende ambulanspersonal som arbetar vid Ambulanssjukvården i Gällivare, Jokkmokk och Överkalix.

Införandet av EU-direktivet om dygnsviloregler har fått som konsekvens att medarbetare vid ovanstående ambulansstationer valt att säga upp sig. Till följd av detta kan  ambulansverksamheterna inte längre bemannas som tidigare, vilket riskerar att hota patientsäkerheten.

Regionstyrelsen beslutar att:

Med förbehåll att förhandlingen med Vårdförbundet avslutas i enighet, bevilja den vägburna ambulanssjukvårdens begäran om att ansöka om dispens för avsteg från Arbetstidsdirektivets dygnsviloregler.

Under 2023 har Uppdragsberedningen haft i uppdrag att föra medborgardialog om kvinnors hälsa. Beredningens ledamöter har genomfört dialoger med medborgare i samtliga av Norrbottens kommuner.

I dialogerna har det bland annat framkommit att familjer inte alltid har kunskap om vad som kommer att hända under och efter förlossning, att det finns ett större behov av möjlighet till stöd kring amning och att tillgängligheten till gynekolog inte är jämlik i Norrbotten.

Dialogerna visar på en positiv inställning hos kvinnor till att regelbundet bli kallad till gynekologisk cellprovtagning.

I dialogerna har det även framkommit att kunskapen om klimakteriet är låg bland delar av befolkningen.

Vidare upplever kvinnor som söker hjälp via hälso- och sjukvården att de inte alltid blir betrodda och får hjälp.

Uppdragsberedningen konstaterar även att det inte finns utrustning för att kunna genomföra mammografi på alla orter.

Regionstyrelsen vill mot bakgrund av vad som redovisats i verksamhetsrapporten lyfta fram pågående och planerade åtgärder i relation till de behov som uppdragsberedningen identifierat. Regionens kommentarer och svar till uppdragsberedningen återfinns i ärendet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Godkänna regionstyrelsens hantering och givna uppdrag till regiondirektören utifrån uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2023.
 2. Genomförda uppdrag återrapporteras till regionfullmäktiges beredningar i samband med regionfullmäktiges utbildningsdag höstterminen 2025.

Beslutsunderlag - Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2023

Beslutsunderlag - Ärendet med regionstyrelsens var på Uppdragsberedningens synpunkter

Region Norrbotten beslutade i november 2020 att utöka åldersspannet för mammografiscreening att gälla till och med 80 års ålder.

I december 2021 beslutades att mammografiscreening för kvinnor upp till och med 80 år ska vara avgiftsfri.

Socialstyrelsen har genomfört en kunskapsöversyn på området och publicerade i
maj 2023 nya rekommendationer på området. Socialstyrelsen rekommenderar regionerna att inte erbjuda screening för bröstcancer till personer över 74 år. Personer som söker vård för symtom på bröstcancer behöver dock alltid utredas och följas upp enligt gällande rutiner,
oavsett ålder. Bakgrunden till Socialstyrelsens rekommendationer framgår i ärendet.

Regionfullmäktige beslutade den 21 februari 2024 att återremittera ärendet för att klargöra och särskilja faktaunderlag som rör ärendet och det som rör Motion 16–2023 om mammografi för kvinnor över 74 år.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att återkalla tidigare beslut avseende avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år och att anta Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer.
 2. Under förutsättning att regionfullmäktige bifaller punkten 1 att uppföljning av deltagande i mammografiscreening ska återrapporteras till regionstyrelsen senast den 12 december 2024.

Linda Frohm (M), Daniel Bergman (M), Kenneth Backgård (SJVP), Marianne
Sandström (SD) och Lars-Åke Vikström (SD) reserverar sig mot beslutet. Doris Messner (SJVP) avstår från deltagande i beslutet.

Beslutsunderlag - Screening för bröstcancer, Socialstyrelsens rekommendation 2023