Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 maj

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna hanteringen av uppdragsberedningens och sjukvårdsberedningens verksamhetsrapporter och att barn och ungdomar som flyttar till Norrbotten ska listas på hos Folktandvården utifrån vad som är planerat i den region de tidigare har bott i.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Dagordning Handlingar Protokoll

Ärendet om informations- och cybersäkerhet behandlades under sekretess.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Beslutsunderlag

Regioner redovisar årligen ekonomisk information som underlag för bedömning av om den konkurrensutsatta verksamheten inom den offentligt bedrivna tandvården subventioneras.

Division Nära har tagit fram ett transparensbokslut för VO Folktandvård för 2022. Av redovisningen framgår att resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten 2022 är negativt med -17 430 tkr.

Det negativa resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten är i allt väsentligt kopplad till allmäntandvård. Bemanningssituationen gör det svårt att bedriva intäktsfinansierad allmäntandvård i tillräcklig omfattning.

På grund av bristen på klinisk personal är folktandvården beroende av privata aktörer för att tillhandahålla tandvård till länets medborgare.

Regionens bedömning är att verksamheten inte är konkurrensbegränsande.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna transparensbokslut Folktandvård 2022.

Beslutsunderlag

Uppdragsberedningen har år 2022 haft i uppdrag att föra medborgardialog i områden i länet med sämst tillgång till internet enligt täckningskollen. Målet med uppdraget var att med utgångspunkt i Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskarta undersöka påverkan på medborgarna, med fokus på aktuell påverkan i medborgares vardag.

I dialogerna har det framkommit att det sporadiskt är väldigt dålig täckning och helt saknas bredband på vissa orter samt att medborgarna upplever en maktlöshet inför sin situation när inget bättre alternativ tillhandahålls.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2022.
 2. Föreslå regionfullmäktige besluta att genomförda uppdrag ska återrapporteras i samband med återföringsdagen 2024.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att uppdrag gällande bredbandskoordinering, medverkan i stadsnätsforum, påverkansarbete för fortsatt utbyggnad, regelverk för bidrag samt samverkan med berörda aktörer för att tillhandahålla stabila mobila tjänster i hela länet genomförs.

Beslutsunderlag

I sjukvårdsberedningens rapport sammanfattas behov av en jämlik tillgång till rehabilitering i hela länet. Sjukvårdsberedningen lyfter fram behovet av digitala lösningar, tydlig och utökad information och kontaktvägar, rutiner för samordnad individuell plan (SIP), regler och rutiner för sjukresor och hjälpmedel, rutin för patientföreningar som vill sprida information samt förebyggande insatser och bättre samverkan mellan huvudmännen.

Regionstyrelsen redovisar i ärendet pågående arbeten och föreslår ett antal åtgärder för att säkerställa en positiv utveckling av rehabiliteringen i länet.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna regionstyrelsens hantering av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport för år 2022.
 2. Föreslå regionfullmäktige besluta att genomförda uppdrag ska återrapporteras i samband med återföringsdagen 2024.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att uppdrag gällande implementering av generiska modellen för rehabilitering, införande av patientinformation på norrbotten.se samt rutiner för patientföreningar som önskar sprida information om sin verksamhet genomförs.

Beslutsunderlag

Primärvården i Norrbotten drivs i både offentlig och privat regi inom ramen för vårdvalet. I den beställning som Region Norrbotten gör till primärvården finns ett antal målsatta indikatorer. I ärendet redovisas resultatet för dessa indikatorer för januari-december 2022.

Det finns avsevärda brister i måluppfyllelsen. Flera av bristerna är fortfarande en effekt av covid-19-pandemin, men en del av bristerna är relaterat till svårigheter att rekrytera inom vissa yrkesgrupper och områden.

En jämlik vård avseende psykisk ohälsa uppnås inte då det råder en stor variation i länet gällande vilken vård som kan erbjudas.

Insatser behövs även inom området våld i nära relation.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Öka insatserna och resurserna för hälsofrämjande insatser och förebyggande hälsovård.
 2. Fastställa behovet av digitala lösningar för ökad tillgänglighet.
 3. Koppla dom digitala ingångarna till den fysiska hälsocentral där respektive patient är listad.
 4. I kommande vårdvalsbeställning följa upp antal avvisade kontaktförsök i samband med att patient söker hälsocentralen.
 5. Hälsocentraler med en tillgänglighet lägre än 80 procent ska beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå patientens rätt till kontakt med primärvården samma dag.
 6. Hälsocentraler med en lägre måluppfyllelse än 85 procent gällande efterkontroll på förförsta barn samt en lägre måluppfyllelse än 75 procent för hembesök hos familjer med nyfött barn ska beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.

Beslutsunderlag

 

Motionen har inkommit från Linda Frohm (M). Motionären föreslår att regionfullmäktige ska besluta att:

 1. Region Norrbotten erbjuder kostnadsfri vaccination mot bältros för personer över 65 år.
 2. Regionstyrelsen utreder möjligheten att vaccinera mot vattkoppor i ordinarie vaccinationsprogram för barn.

Regionstyrelsen beslutar att 

Föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

(M), (SD) och (SJVP) reserverar sig.

Beslutsunderlag

Barn och ungdomar mellan 3-23 år som flyttar och folkbokför sig i Region Norrbotten kallas idag till ett besök inom 6 månader. Detta oavsett om de nyligen har varit på ett besök hos en tandklinik i sin tidigare hemregion.

Regionen vill genom föreslagen ändring kunna följa den tidigare hemregionens riskbedömning och därefter arbeta med eventuella åtgärder som bedömts nödvändiga.

Regionstyrelsen anser att ändringen är nödvändig för att ge verksamheterna möjlighet att nyttja resurserna inom tandvården på ett effektivt sätt. Att ta tillvara på tidigare bedömning minskar antalet nybesök och syftar till att bidra till rätt vård i rätt tid samt prioriteringar utifrån behov.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Barn och ungdomar mellan 3-23 år som flyttar till Norrbotten och folkbokför sig i regionen ska listas på med det revisionsintervall som planerats vid senaste revisionsundersökningen och riskbedömningen.
 2. Justera Beställning Vårdval allmän barn och ungdomstandvård 2023 utifrån fattat beslut.
 3. Ändringen träder i kraft 8 augusti 2023.

Beslutsunderlag

Under 2021 genomförde revisorer i Region Norrbotten särskilda granskningar kopplade till regionens ägarstyrning samt uppsikt över kommunala bolag, däribland Matlaget i Gällivare AB.

Revisorernas sammantagna bedömning var att det förekommit väsentliga brister i ägarstyrning, kontroll och uppsikt över Matlaget i Gällivare AB.

Region Norrbotten ser för närvarande över huruvida regionen fortsatt ska vara delägare i Matlaget AB. Översynen förväntas vara klar innan sommaren 2023. I översynen ingår även (om ägarskapet ska bestå) att rekommendera hur ägarstyrning och kontroll över bolaget ska organiseras och säkerställas

Regionstyrelsen beslutar att

Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att styrning och kontroll av Matlaget i Gällivare AB tydliggörs och anpassas utifrån gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen behandlar fyra remisser.

Marianne Sandström (SD) vill stryka följande stycke i remissen om posttjänst: "Regionen föreslår dessutom att staten ställer krav på eller ger fördel till den distributör som kan erbjuda samordnade transporter utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta för att sträva mot den långsiktiga målbilden för en samhällsomfattande posttjänst som ger en långsiktigt hållbar utveckling i länet och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar." Veronica Wahlström (M) instämmer i yrkandet.

Regionstyrelsen beslutar att

Bifalla samtliga remisser.

Beslutsunderlag:

Remiss av SOU 2023:4 Posttjänst för hela slanten.

Remiss av SOU 2023:5 Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja.

Remiss av SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap.

Remiss till Riksdagens ombudsmän angående begäran om yttrande rörande klagomål på hälso- och sjukvården.