Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 oktober

Regionstyrelsen beslutade bland annat att anta regionstyrelsens plan 2024-2026 samt att föreslå regionfullmäktige besluta att köpa in en operationsrobot och att godkänna delårsrapport för regionstyrelse och nämnder per augusti 2023. Regionstyrelsen tog också beslut om en rad motioner och initiativärenden om bland annat EU:s arbetstidsdirektiv, uppmärksammandet av Kalix sjukhus 100-årsjubileum och regler för mammografiscreening.

Nedanstående är ett urval av besluten. Bilagorna går att söka i handlingarna (klicka på knappen nedan). För en komplett redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras inom en vecka efter mötet på nedanstående länk.

Handlingar

Ulf Bergman deltog på sitt sista regionstyrelsemöte som t f regiondirektör och avtackades av  styrelsen. På var sin sida om honom står regionråd Anders Öberg (S) och oppositionsråd Kenneth Backgård (SJVP).

Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål.

I planen anger styrelsen de utvecklingsområden som regionstyrelsen fokuserar på för att driva regionens utveckling i riktning mot de strategiska målen.

I regionstyrelsens plan omhändertas de fem uppdrag som regionfullmäktige överlämnat till styrelsen. Dessa är:

 • Folkhälsa, sjukvård och tandvård
 • Kompetensförsörjning
 • Tillitsbaserat ledarskap
 • Ekonomi
 • Beredskap

Regionstyrelsens inriktning för att nå de av regionfullmäktige beslutade målen är:

 • Verksamheterna använder bästa tillgängliga kunskap
 • En trygg och säker verksamhet
 • Hållbar hälso- och sjukvård
 • Nära vård
 • En digital ingång till vården – Min vård Norrbotten
 • Införande av ett nytt journalsystem 

För att skapa förflyttning mot de strategiska målen har ett nytt arbetssätt införts, vilket är i linje med uppdraget ett tillitsbaserat ledarskap.

Regionstyrelsens fastställda utvecklingsområden för 2024–2026:

Kompetensförsörjning
Inom kompetensförsörjning är huvudfokus att skapa aktuella kompetensförsörjningsplaner inom alla verksamhetsområden, samt stärka ledarskapet och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I arbetsmiljöarbetet ingår att arbeta för att minska sjukfrånvaron genom tidiga insatser och öka den arbetade tiden med egen personal.

Ekonomi
Fokus är att minska kostnaderna för inhyrd personal och att bedriva vården effektivt med rätt använda personalresurser. För detta behövs jämförande analyser prioriteras både inom regionen och med andra regioner. Samtidigt ska den ekonomiska styrningen utvecklas mot en förändrad resursfördelning, förstärkt uppföljning samt tydligare principer för ansvarsfördelning. 

Framtidens hälso- och sjukvård i Region Norrbotten
Området syftar till samordnad utveckling och anpassning för framtidens hälso- och sjukvård. I detta inkluderas förebyggande arbete med folksjukdomar, etablering av Region Norrbottens nya sjukhus i Kiruna, arbete med psykisk ohälsa för barn och unga samt vuxna. Det ingår även översyn av specialistvårdens slutenvård inklusive virtuella vårdplatser och områden för nivåstrukturering mellan specialistvård och primärvård samt översyn av den onkologiska verksamheten.

Hållbarhet
Hållbarhetsarbetet fokuserar på de av politiken prioriterade hållbarhetsmålen. kring jämlik och jämställd hälsa och vård, hälsosamma arbetsvillkor, att verksamheten är jämlik och jämställd och bidrar till att upptäcka våld, att verksamheten är motståndskraftig och bedrivs demokratiskt och rättssäkert samt att verksamheten hushåller med resurser och gör mer hållbara val av varor och tjänster.

Beredskap
Information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska skyddas mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Regionen ska stärka personalsäkerheten för att skydda mot att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet. Vidare ska skalskydd för säkerhetsskyddsklassad personal, verksamhet och system utvecklas. Även det administrativa och tekniska skyddet ska stärkas så att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ej röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs.

Jämställdhetsperspektiv
Jämställdhet ska införlivas i allt ordinarie arbete, i beslutsfattande, på alla nivåer, i alla steg av processen. Jämställdhet skapas där beslut fattas och resurser fördelas. Det är svårt att på förhand analysera hur regionstyrelsens inriktning och utvecklingsområden kommer påverka jämställdheten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Vid framställningen av regionstyrelsens plan 2024–2026 har ett jämställdhetsperspektiv inarbetats i samtliga delar. Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens mål och utvecklingsområden. Att dessa utvecklingsområden sedan tas vidare i form av aktiviteter inom verksamheterna kan skapa behov av nya beslut i styrelsen. De konsekvenser som uppstår till följd av nya beslut i styrelsen ska alltid analyseras ur jämställdhetsperspektiv.

Barnrättsperspektiv
I regionstyrelsens plan framgår tydligt att ett barnrättsligt perspektiv ska genomsyra hela Region Norrbottens organisation. Rättigheter för barn innebär en plikt för andra att värna om deras intressen, då barn inte kan utöva sina demokratiska rättigheter likt vuxna. Barnkonventionen ska implementeras i regionernas alla verksamheteter och bedömningar om barnets bästa ska genomföras vid beslut. Detta gäller exempelvis barn som patienter, närstående, besökare, passagerare och utövare av kultur.

Hur regionen prioriterar och bedriver verksamheterna har en inverkan på barns dagliga liv samt hur fri- och rättigheter fungerar i praktiken. Regionstyrelsens plan beskriver genomgående hur organisationen ska bedriva hållbara, jämlika och jämställda verksamheter. I begreppet jämlik inkluderas barn och unga som grupp och i begreppet jämställda inkluderas alla flickor och pojkar.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifall till Sjukvårdspartiets eget förslag till strategisk plan, vilket avslås.

Marianne Sandström (SD) föreslår följande ändring: ”På sidan 28 yrkar Sverigedemokraterna på att meningen ”Klimatförändringen är vår tids största globala hälsohot och leder till ökat vårdbehov" stryks. Likaså att meningen ”Hälso-och sjukvården är en viktig aktör i klimatkrisen genom att dels vara en del av problemet men också en del av lösningen”. Motiveringen till ändringsyrkandena är att region Norrbotten inte skall bidra till klimatalarmism.

På sidan 31 yrkar (SD) på en ändring i texten under rubriken ”Säkerhetsskydd”. Meningen ”Personalsäkerheten ska stärkas för att skydda mot att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet” ska omformuleras då nuvarande mening ger uppfattningen att region Norrbotten har medarbetare vilka inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt. Förslag på ny mening: ”Personalsäkerheten ska stärkas genom att personer som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet genomgår säkerhetsbedömning”.

Johannes Sundelin (S) föreslår att på sidan 10, stycke 5, efter ordet Regionala utvecklingsnämnden lägga till ”Hälso- och sjukvårdsnämnden” i planen, vilket bifalls..

Linda Frohm (M) föreslår att:

• Vägen till framtidens hälsa och vård 2035 utgår som strategi.

• Tydliggöra att strategi för Jämställdhet Norrbotten 2018-2023 ersätts med den nya strategin när landshövdingen i Norrbotten beslutat om detta.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår ett antal redaktionella ändringar, som bifalls.

Marianne Sandströms och Linda Frohms ändringsförslag avslås.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta regionstyrelsens plan 2024–2026 med redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

I Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2023 redovisas ekonomiskt resultat, uppföljning av finansiella mål och verksamhetsmål samt årsprognos för dessa.

Ekonomiska resultatet per augusti är positivt med 201 miljoner kronor vilket är 161 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på -173 miljoner kronor vilket är 82 miljoner kronor sämre än budget men 100 miljoner kronor bättre än prognosen per juli, som resultat av uppdaterad skatteprognos. Det prognosticerade balanskravsresultatet är negativt med -546 miljoner kronor.

Regionen når inte det finansiella målet på 1–3 procent för verksamhetens resultat i förhållande till skatter, statsbidrag och utjämning. Målen om soliditet och självfinansiering av investeringar uppnås.

Den prognosticerade bedömningen av de strategiska målen för helåret visar att fyra av de strategiska målen kommer att delvis vara uppnådda vid årets slut. Ett mål kommer inte att uppnås i sin helhet och ett mål följs inte upp per augusti. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2023.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen och regionfullmäktige har beslutat att regionen ska tillämpa jämställda beslut som en del av arbetet med jämställdhetsintegrering. Regionstyrelsen har därefter beslutat att följa arbetet med implementeringen av jämställda beslut genom uppdrag till regiondirektören.

Uppföljningen visar att fortsatt arbete behövs för att vidareutveckla och förbättra regionens jämställdhetsperspektiv i beslutsunderlag.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera om arbetet med implementeringen av jämställdhetsintegrering.
 2. Återrapportering sker senast 10 oktober 2024
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera uppföljning av jämställda beslut.
 4. Återrapportering sker senast 7 januari 2024.
 5. Lägga utvärderingen till handlingarna.

Regionstyrelsen beslutar att

Med regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut i beaktning föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2023.

Med patientnämndens förslag till beslut i beaktning föreslå regionfullmäktige att godkänna patientnämndens delårsrapport per augusti 2023.

Med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut i beaktning föreslå regionfullmäktige att godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2023.

Vårdval primärvård infördes i Norrbotten 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). Beställningen av Vårdval primärvård fastställs årligen av regionstyrelsen.

Beställningen reglerar de krav som ställs på leverantörer av primärvård samt beskriver uppdraget och den ekonomiska ersättningen.

Kenneth Backgård (SJVP) med stöd av Marianne Sandström (SD) föreslår att reducering av budget för filialer och servicepunkter tas bort.

Linda Frohm (M) föreslår med stöd av Marianne Sandström (SD) att tillföra 11 miljoner för att "nollbesöken" för barn ska fullfinansieras.

Båda ändringsförslagen avslås.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Godkänna Beställning Vårdval Primärvård 2024.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att fastställa uppföljningsplanen.

Regionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn och ungdomar (0-23 år) en regelbunden fullständig tandvård. Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård inom Region Norrbotten infördes 2015 för barn och ungdomar i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Beställning allmän barn- och ungdomstandvård fastställs årligen av regionstyrelsen och reglerar de krav som ställs på leverantörer samt beskriver uppdrag och ekonomisk ersättning.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2024.

Regeln för ersättning till stödperson behöver uppdateras och förtydligas. Beloppet för kostnadsersättningen är borttagen och i stället en hänvisning till Skatteverkets beslutade förmån som årligen uppdateras. Förtydligande införs med vad som avses med arvode, kostnadsersättning och reseersättning. Även förtydligande att ersättning av arvode avses fysiskt besök, att kostnadsersättning även ska täcka videosamtal samt att reseersättning avser sträckan tur och retur från stödpersons folkbokföringsadress till där patient är skriven eller får vård.

Regionstyrelsen beslutar att

Med patientnämndens förslag till beslut i beaktning föreslå regionfullmäktige att godkänna uppdatering av regel för ersättning till stödpersoner.

Marianne Sandström (SD) och Lage Hortlund (SD) yrkar i ett initiativärende att:

 • Region Norrbotten skyndsamt tillser att det finns en risk- och konsekvensanalys för de verksamheter som kommer att beröras av EU-direktivet.
 • Region Norrbotten tillskriver regering och/eller SKR med begäran om att initiera undantag från EU-direktivet för Region Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Initiativärendet anses besvarat.

Linda Frohm (M) och Daniel Bergman (M) yrkar i ett initiativärende att:

 • Skyndsamt genomföra risk – och konsekvensanalys avseende verksamhet och bemanning på länets samtliga ambulansstationer vid implementering av nytt EU-direktiv och även övergång till nya scheman.
 • Skyndsamt utreda möjligheten att helt ta bort jourpass nattetid när direktivet implementeras – vilka kan återföras vid eventuell dispens på enskild enhet.

Regionstyrelsen beslutar att

Initiativärendet anses besvarat.

Initiativärendet har inkommit från Linda Frohm (M), som yrkar att regionstyrelsen:

 • Ska utse en arbetsgrupp som tar fram förslag på lämplig aktivitet.
 • Beslutar om sammansättningen av en grupp.
 • Avsätter medel och beslutar om aktivitet på regionstyrelsens sammanträde den 10 oktober.

Kenneth Backgård (SJVP) bifaller förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

Initiativärendet anses besvarat.

Linda Frohm (M) yrkar på att det ska ske ett intensifierat arbete för att säkerställa arbetssätt och resurser som tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Arbetssätt och resursfördelning ska vara av sådan karaktär att arbetssättet inte bara är något som sker i teori eller vårdens praktik utan att den även når ut till patientens verklighet.

Regionstyrelsen beslutar att

Intiativärendet anses besvarat.

Promemorian består av två delar som delvis överlappar varandra; småskaliga verksamheter inom hälso- och sjukvården och jämlik vård i hela landet.

Som ett led i den första delen ingår också att lämna förslag som skapar förutsättningar för att LOL och LOF ska kunna upphävas, det vill säga Lagen om läkarvårdsersättning och Lagen om ersättning för fysioterapi.

Även om de två delarna överlappar varandra finns det en tydlig skiljelinje. De privata utförare som i dag uppbär ersättning enligt LOL och LOF verkar i första hand i tätorter varför de förslag som läggs fram i den delen har bäring på hela landet och inte enbart glest befolkade områden.

Flera frågor i av promemorian är beroende av det generella kompetensförsörjningsläget. Vissa bedömningar som görs gäller därför hela landet. Promemorians bedömning är att en större mångfald av aktörer inom hälso- och sjukvården kan leda till ökad kompetensförsörjning även i glest befolkade områden.

Regionstyrelsen beslutar att

Med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i beaktning lämna yttrande enligt bilaga.

Region Norrbottens förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av investeringsprocessen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess avseende IT/MT-inventarier och utrustning utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att regionstyrelsen inte säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess avseende fastigheter utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att pågående utvecklingsarbete gällande investeringsprocessen slutförs.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att styrande och stödjande dokument uppdateras samt att dessa implementeras i berörda verksamheter.
 3. Återrapportering sker i regiondirektörens rapport senast december 2024.
 4. Med beaktande av revisionens kommentarer lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Regionens förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av avtalsstyrning och uppföljning av privata vårdgivares informationssäkerhet.

Syftet har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning på området, samt om den interna kontrollen varit tillräcklig.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig avtalsstyrning och uppföljning av privata vårdgivares informationssäkerhet samt att den interna kontrollen på området inte är tillräcklig

Regionstyrelsen beslutar att

 • Med beaktande av revisorernas förslag lägga revisionsrapporten till handlingarna.
 • Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att rutiner och anvisningar på området är kända i berörda verksamheter.
 • Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att beslutade och planerade åtgärder för att stärka regionens systematiska informations- och cybersäkerhetsarbete genomförs.
 • Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa en löpande uppföljning inom granskningsområdet.
 • Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera uppdragen till regionstyrelsen 10 april 2024.

Region Norrbotten har tillsammans med länets kommuner haft en arbetsgrupp som sett över förbundsordningen och samarbetsavtalet. Trots omfattande arbete gick det endast att komma överens om redaktionella ändringar.

Detta är andra gången förslag till ny förbundsordning prövas av kommunalförbundets medlemmar. Föreslagen ny förbundsordning avviker i mycket liten utsträckning från befintlig förbundsordning och inkluderar endast nödvändiga redaktionella förändringar.

Regionstyrelsen beslutar att

Med regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut i beaktning föreslå regionfullmäktige godkänna förbundsordning för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.

Motion 2-2023 om inventering av administration och arbetssätt för vårdpersonal på mottagningar och slutenvårdsavdelningar.

Veronica Wahlström (M) yrkar att:

 • Inventering av administration och arbetssätt görs med syfte att underlätta för verksam personal på mottagningar och slutenvårdsavdelningar.
 • Säkerställa att Region Norrbottens vårdpersonal får arbeta med sådant som de primärt är anställda för att göra ge god och säker vård till Norrbottens invånare.

Motion 6-2023 om möjlighet för övernattning på patienthotell Vistet

Marianne Sandström (SD) yrkar att:

Region Norrbotten genomför en översyn av under vilka förutsättningar patienter ska erhålla möjlighet att övernatta på hotell Vistet dag innan och efter mottagningsbesök mot patientavgift.

Motion 11-2023 om mat till anhöriga vid sjukhusvistelse

Håkan Kero, Margareta, Törelid Haapaniemi och Marita Wikberg (KD) yrkar att:

Regionen får i uppdrag att utreda om det är möjligt för anhöriga att kunna köpa mat till sig själva när de måste vara på en avdelning där den sjuke vårdas, så att den som vårdas och den anhörige kan vara tillsammans hela tiden.

Återremiss motion 12–2023 om betalning för elfordonsladdning

Marianne Sandström, Lage Hortlund, Lars-Åke Vikström och Nina Markström Svarvare (SD) yrkar att:

Regionfullmäktige beslutar att undersöka möjligheterna att införa betalningssystem för de el-laddstolpar som återfinns vid regionens verksamheter.

Regionfullmäktige beslutade den 20–21 juni 2023 att återremittera ärendet för att utreda frågan vidare om nuvarande betalningssystem strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att ovanstående motioner avslås.

***

Motion 14–2023 om ökat medborgarinflytande

Erica Sjöö (SJVP) yrkar att:

Regionfullmäktige ska besluta att organisera och starta en digital förslagslåda med möjlighet att även fysiskt skicka synpunkter och förslag.

Motion 15-2023 om geriatrisk akutsjukvård

Samuel Ek, Håkan Kero och Margareta Törelid Haapaniemi (KD) yrkar att:

Region Norrbotten antar en strategi för att stärka den geriatriska kompetensen så att en geriatrikakut kan öppnas i Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att ovanstående motioner anses besvarade.

***

Motion 16-2023 om mammografi för kvinnor över 74 år

Håkan Kero, Margareta Törelid Haapaniemi och Marita Wikberg (KD) yrkar att:

Regionfullmäktige beslutar att Region Norrbotten tar bort åldersgränsen på 74 år och kallar alla kvinnor efter fyllda 75 - 80 år till mammografi.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Motionen avslås.
 2. Återkalla tidigare beslut om ett utökat åldersspann för mammografiscreening till och med 80 år.
 3. Återkalla tidigare beslut om att införa avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.
 4. Införa gratis mammografiundersökning för alla kvinnor över 40 års ålder.
 5. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa följsamhet till Socialstyrelsens nya rekommendationer gällande mammografiscreening.

Den 14 september 2022 beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av operationsrobot och, innan tilldelningsbeslut, återkomma med investeringskostnader.

I dagsläget saknar Region Norrbotten en operationsrobot för att kunna genomföra avancerad robotassisterad kirurgi. Patienter i behov av exempelvis prostataektomie hänvisas till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Då robotassisterad kirurgi inom urologi, gynekologi och allmänkirurgi finns med som metod i de nationella vårdprogrammen anser regionstyrelsen det nödvändigt att regionen investerar i en operationsrobot.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna inköpet av ett operationsrobotsystem och utöka regionens investeringsram för 2023 med 23 miljoner kronor.
 2. Föreslå regionfullmäktige besluta att utöka driftbudgeten för regionstyrelsen med 6,9 miljoner kronor per år från och med 2024 för drift av ett operationsrobotsystem. Finansiering sker via en minskning av det budgeterade resultatet från och med 2024.
 3. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att utöka driftbudgeten och regionens investeringsram, att i 2024 års budget tillföra medel motsvarande 1,7 miljoner kronor per år till division Funktion och 5,2 miljoner kronor per år fördelat till division Regionstöd samt för avskrivningar till finansieringsverksamheten.

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisionerna i Region Norrbotten genomfört en granskning av kris- och katastrofberedskapen. Syftet är att granska om regionstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med kris- och katastrofberedskap som sker i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.

Revisorernas sammanfattade bedömning är att regionstyrelsen inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med kris- och katastrofberedskap som sker i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:

• Att tydliggöra regionens organisation för kris- och katastrofberedskap och krisledning.

• Att säkerställa att upprättade planer möter lagkrav och överenskommelser.

• Att säkerställa ett kontinuerligt förebyggande arbete inom hela organisationen.

• Att säkerställa att åtgärder vidtas för att upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen på regional nivå.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att, med anledning av synpunkterna i revisionsrapporten, vidta åtgärder samt att till regionstyrelsen återrapportera vidtagna åtgärder.
 2. Återrapportering av vidtagna åtgärder sker till regionstyrelsen senast 7 februari 2024.
 3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Riktlinjen för säkerhetsskydd syftar till att skapa en gemensam inriktning och samsyn på Region Norrbottens säkerhetsskydd samt att tydliggöra ansvar och övergripande krav.

De skyddsåtgärder som krävs vid regionen är främst av administrativ karaktär. Det innebär inplacering av tjänster i säkerhetsklass, säkerhetsprövning inkluderande registerkontroll, informationshantering, tillträdesbegränsning och uppföljning.

Region Norrbottens säkerhetsskyddschef ansvarar för att leda arbetet med att utveckla och samordna inriktning samt skapa samsyn gällande säkerhetsskyddet i Region Norrbottens verksamheter.

Det ingår i divisionschefernas ansvar att i samråd med säkerhetsskyddschefen undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som ska hållas hemliga med hänsyn till Sveriges säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till Sveriges säkerhet eller till skydd mot terrorism.

Med säkerhetsskydd avses:

 1. Skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet.
 2. Skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Regionens säkerhetsskydd kontrolleras av Socialstyrelsen i Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa riktlinje för säkerhetsskydd.