Fördröjd handläggning på akutmottagning för litet barn med tarmproblem

Ettårigt barn söker akutmottagningen tillsammans med sina föräldrar på grund av att barnet hade buksmärtor, feber och blod i avföringen. Handläggningen av barnet fördröjdes och få kontroller gjordes därför uppmärksammas inte att barnet försämrades under tiden på akutmottagningen.

Det tog dessutom lång tid innan barnet bedömdes av läkare. Efter läkarbedömningen skickades barnet med ambulans till annat sjukhus där kirurgisk kompetens finns. Fördröjningen på akutmottagningen kan ha bidragit till att det krävdes akut operation för att lösa barnets tarmproblem. Barnet har i dag inga kvarvarande besvär efter det inträffade.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Karlsson
Chefläkare
0911-75641