Patient med övergående strokesymptom skickas hem från akutmottagningen

Patient söker akutmottagningen på grund av yrsel och domningar i vänster hand samt kring munnen.

Patienten skickas hem symptomfri, utan insättning av milt blodförtunnande behandling startades. Skiktröntgen av hjärnan utfördes, den visade misstänkt hjärninfarkt. Det planerades  uppföljning inom dagar med magnetresonansundersökning i närtid. Patienten återkommer fem dagar senare med domningar i vänster kroppshalva. Magnetresonans av hjärnan visar då en några dagar gammal hjärninfarkt. Patienten har idag lindriga kvarvarande symptom. Om behandling insatts direkt kanske försämringen hade undvikits.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Namn: Ulf Carlsson
Titel: Chefläkare
Telefonnummer: 0911-75000 vxl