Felaktigheter vid handläggning av patient med skadad armbåge

En patient med skada i armbågen söker vård på akutmottagning. Hen undersöks och därefter röntgas armbågen. Röntgen visar att armbågsleden gått ur led. Handläggningen därefter blir inte optimal och patienten måste därför genomgå en operation som troligtvis inte hade krävts om behandlingen genomförts på ett annat sätt.

Patienten har bestående besvär med bland annat smärta och stelhet i armen. För att förhindra upprepning vid likande skador har en ny rutin upprättats.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911-75000 vxl