HLR fördröjdes

Hjärtstopp på vårdavdelning. Fördröjd start av HLR kan ha bidragit till dödsfall.

En multisjuk patient har vårdats en längre tid på intensivvårdsavdelningen på grund av covid-19-infektion. Det finns fortfarande stort vårdbehov på vårdavdelningen. Patienten hittas livlös i sängen under natten. HLR startades inte av avdelningspersonal, som är den vanliga rutinen, utan inleds först när intensivvårdspersonal anländer. Fördröjningen av HLR kan ha bidragit till att patienten inte gick att återuppliva, trots optimal HLR.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911-75000 vxl