Patient drabbas av hjärtstillestånd under röntgenundersökning

En multisjuk patient kommer till akutmottagningen på grund av svår smärta. Patienten behöver genomgå en röntgenundersökning och har behov av rogivande läkemedel för att kunna genomföra undersökningen.

Medföljande personal noterar att patienten andas långsamt och strax därefter får patienten ett hjärtstillestånd. Orsaken till det inträffade kan vara att patienten givits för stor dos av det rogivande läkemedlet. Patienten återupplivas, och förs till intensivvårdsavdelningen för respiratorvård. Patienten flyttas efter ett par dagars intensivvård till vårdavdelning där hen avlider.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
0911-75000 (vxl)