Patients symptom borde ha gett misstanke om stroke

En patient har symptom med svaghet på höger sida och talsvårigheter. Efter undersökning misstänks ingen stroke. Två veckor senare återkommer patienten med strokesymtom.

En patient inkommer med ambulans till akutmottagning på grund av att hen hemma har haft symptom med svaghet på höger sida och talsvårigheter. Redan när ambulans kommer till patienten har svagheten försvunnit, däremot kvarstår problem med talet. På akutmottagningen bedöms patienten av läkare som efter genomförd undersökning inte misstänker stroke. Två veckor senare återkommer patienten med strokesymtom. Om patienten hade omhändertagits enlig rutin med inläggning på vårdavdelning och insättande av blodförtunnande läkemedel är det möjligt att patienten inte skulle ha utvecklat en stroke.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare 
0911-75000 vxl