Region Norrbotten ökar i jämställdhetsindex

Region Norrbotten beställer årligen ett jämställdhetsindex, Jämix, från Svenska nyckeltalsinstitutet. En rad olika faktorer poängsätts och regionen jämförs också med andra aktörer i landet. För 2023 framgår att det totala antalet poäng har ökat jämfört med de två senaste åren, ett tecken på att jämställdhetsarbetet i regionen går framåt.


"Jämix hjälper regionen att identifiera det vi behöver fortsätta arbeta med", säger regionråd Linda Jonsson.

Linda Jonsson (V), regionråd med ansvar för hållbarhet och jämställdhet kommenterar resultatet i Jämix:

– Det är glädjande att konstatera att jämställdhetsarbetet går framåt, det är ett prioriterat område för oss i regionen. Samtidigt hjälper Jämix oss att identifiera det vi behöver fortsätta arbeta med. Till exempel kan man se att fördubblingen av OB-tillägget bidrar till att ta steg mot att minska skillnader i lön och att det pågående arbetet med att minska sjuktalen är av största vikt.

De 111 poäng som regionen tilldelas, jämfört med 103 poäng 2021 och 2022, baseras på nio indikatorer. 

Två indikatorer bedöms som röda, det vill säga att de sticker ut negativt: skillnaden mellan kvinnor i män i andel tillsvidareanställda samt i långtidssjukfrånvaro.  

Fler kvinnor har tillsvidareanställning

Skillnaderna mellan andelen män och kvinnor som är tillsvidareanställda har ökat och utvecklingen går åt fel håll för männen enligt Jämix. I regionen hade 87,7 procent av kvinnorna en tillsvidareanställning. Motsvarande siffra för männen var 76,7 procent. Kvinnors tillsvidareanställningar har ökat mer än männens. 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors långtidssjukfrånvaro är 2,8 procent och det är kvinnorna som ligger högst. 

Fyra indikatorer bedöms som gula, det vill säga mindre skillnader: andel jämställda yrkesgrupper, skillnad i lön, skillnad i uttag av föräldradagar samt skillnad i sysselsättningsgrad. 


Sammanfattning av Jämix 2023, klicka på bilden för större format.

Lägre medianlön för kvinnor

Andelen jämställda yrkesgrupper har förbättrats från 24 procent till 26 procent, men att andelen anställda kvinnor som arbetar i regionen är 80 procent påverkar denna indikator. 

Skillnaderna i lön har en marginell försämring jämfört med föregående år. Medianlönen är lägre för kvinnor än för män. Det kan enligt rapporten antingen bero på att det är olika löner för lika arbeten eller att kvinnor och män har olika typer av arbeten med olika ersättningsnivåer.  

Skillnaden i uttaget av föräldradagar är kvar på ungefärlig nivå som föregående år. Kvinnor tar ut fler dagar föräldraledighet samt längre föräldraledigheter än män.  

Lägre sysselsättningsgrad

Det konstateras vidare att kvinnorna i sin grundanställning har lägre sysselsättningsgrad än männen. Av kvinnorna har 92,2 procent heltidsanställning medan motsvarande siffra bland männen är 95,8 procent. Andelen män som arbetar heltid har dock minskat.

Tre indikatorer får tummen upp och bedöms som gröna:  ledningsgrupper, lika chefskarriär samt aktivt arbete. 

Trots att regionen har ett grönt värde för ledningsgrupperna finns en överrepresentation av män i högsta ledningsgruppen, där sex kvinnor och nio män ingår. 

Andelen chefer som är kvinnor är 78 procent vilket till stor del motsvarar andelen anställda kvinnor som är 80 procent.


Moa Lygren, jämställdhetsstrateg på Region Norrbotten.

Inte framme ännu

Aktivt arbete avser förebyggande arbetet utifrån diskrimineringslagen. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen i form av så kallade aktiva åtgärder. Arbetsgivaren har även ett ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier. 

Moa Lygren, jämställhetsstrateg på Region Norrbotten, kommenterar arbetet med jämställdhet i Norrbotten:

– Även om det hänt mycket på arbetsmarknaden vad det gäller jämställt arbetsliv är vi inte framme ännu. Som i det övriga jämställdhetsarbetet gäller det både för regionen och andra arbetsgivare att hålla i och hålla ut. En jämställd arbetsplats är en mer attraktiv arbetsplats och bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Inte bara ord

Hon pekar på att många arbetsgivare lyfter fram jämställdhet som viktigt och en förutsättning för hållbarhet

– Det är en del av arbetsgivarvarumärket, men som allt annat när det kommer till att vara en attraktiv arbetsgivare kan det inte bara vara ord utan det måste också synas i handling, något vi inom regionen eftersträvar och det syns också i Jämix resultat att vi tar steg framåt. 

Hon berättar att hon i sin magisteruppsats skrev om vad sjuksköterskor upplever är en attraktiv arbetsgivare.

– En av flera viktiga faktorer var att de vill jobba på en arbetsplats som är jämlik och jämställd.

Text: Jonas Hansson
Foto: Anders Alm