Tre partier bildar majoritet i Region Norrbotten

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att bilda ny majoritet i regionfullmäktige. Tillsammans har de 42 av 71 mandat.

Fem regionpolitiker står framför Regionhuset
Camilla Friberg (s), Glenn Berggård (v), Linda Jonsson (v), Anders Öberg (s) och Birgitta Johansson Huvva (c) representerar Region Norrbottens nya styre.

Vid valet i september fick den nya majoriteten tillsammans 56,6 procent av rösterna, vilket ger dem 42 av totalt 71 mandat i regionfullmäktige. Idag blev det klart att de tre partierna tillsammans bildar den nya majoriteten kommande mandatperiod. Överenskommelsen presenterades på en gemensam presskonferens i regionhuset.

Några punkter som partierna lyfte på presskonferensen var att ett starkt fokus kommer att ligga på en nära och tillgänglig sjuk- och hälsovård i länets samtliga kommuner, vilket även inkluderar att det ska finnas folktandvård i alla kommuner. Dessutom vill de förbättra dialogen med medarbetarna. En målsättning är att så snart som möjligt återupprätta samverkansavtal med samtliga personalorganisationer. Dialogen med medarbetarna måste förbättras med fokus på ett tydligare tillitsbaserat ledarskap.

Vidare lyfte man att det ska vara de faktiska behoven som ska styra den vård som ges. Inte bara vården står inför stora rekryteringsbehov. Många branscher i Norrbotten – inte minst de nya gröna näringarna – har omfattande rekryteringsbehov. Därför behöver regionen fortsätta och stötta den regionala utvecklingen med en stark inflyttning kommande år. I det arbetet lyfter man bland annat fram den nyligen fastställda kulturplanen som en viktig faktor för att bygga ett attraktivt län som människor vill bo, leva och verka i.

Det nyvalda fullmäktige sammanträder första gången den 23 – 24 november. Då utses ledamöter och ersättare i alla nämnder (regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden och regionstyrelsen) samt revisorer och ledamöter i fullmäktiges beredningar. Den nya regionstyrelsen tillträder den 1 januari 2023, vilket innebär att det blir då som byte sker på regionrådsposterna.