Regionens nya utvecklingskansli för Nära vård samlar resurserna

Region Norrbotten inrättar ett utvecklingskansli för att bättre samordna och stödja omställningen till Nära vård. I framtidens hälso- och sjukvårdssystem ska en stärkt gemensam primärvård utgöra basen i vården och samspela med annan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Anneli Granberg
Anneli Granberg är chef för det nya utvecklingskansliet för Nära vård.

Nära vård handlar bland annat om utgå från personens behov och förmågor, att arbeta hälsofrämjande och att göra medborgarna mer delaktiga i sin vård.

Utöver att primärvården ska stärkas behöver också den specialiserade vården ställas om till öppnare vårdformer och nya arbetssätt.

– I oktober beslutade regionfullmäktige att ställa sig bakom den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten. Nu har vi också etablerat ett utvecklingskansli direkt under regiondirektören, berättar Anneli Granberg, chef för det nya utvecklingskansliet och tidigare verksamhetsdirektör samt programansvarig för Nära vård.   

Fyra länsdelssamordnare

I utvecklingskansliet samlas redan befintliga resurser och dessutom ska fyra länsdelssamordnare och en kommunikatör rekryteras.

Länsdelssamordnarna ska stödja verksamheterna i förflyttningen. De kommer att arbeta tillsammans med berörda chefer inom specialistsjukvård och primärvård samt med de processledare som finns utsedda för Nära vård i alla kommuner.

Flera initiativ 

Anneli Granberg konstaterar att flera saker görs för att få fart på arbetet. Hon nämner bland annat gemensamma flödesarbeten i de olika länsdelarna mellan primärvård, specialistsjukvård och kommunerna för att identifiera brister och förbättra arbetssätt.

I Östra Norrbotten har regionen och kommunerna anställt gemensamma sjuksköterskor för att erbjuda bedömning och vård i hemmet och hälsocentralerna i Övertorneå och Haparanda testar att utföra sömnapnéutredningar.

Specialistvården åker ut i länet

Utöver att vård i större omfattning flyttas från specialistvård till hälsocentraler kan Nära vård också handla om att specialistsjukvården åker ut i länet, exempelvis till särskilda boenden för att göra pacemakerutprovningar – istället för att patienterna ska komma till sjukhuset.

- Andra prioriterade områden är fortsatt satsning på digitala vårdtjänster och att koppla samman Nära vård med kunskapsstyrning i vården, så att vi jobbar utifrån bästa kända arbetssätt, säger Anneli Granberg.

Text och foto: Jonas Hansson


Varför ställer Norrbotten om till Nära vård?

Så här förklaras det i den länsgemensamma strategin:

  • Antalet äldre ökar snabbt i Norrbotten och antalet i arbetsför ålder minskar.
  • Sjukdomsmönstret hos befolkningen har förändrats.
  • Allt fler norrbottningar lever med kroniska sjukdomar medan dagens hälso- och sjukvård i första hand är utformad för att ta hand om akuta tillstånd och skador.
  • Digitaliseringen i samhället skapar nya förväntningar och nya möjligheter att erbjuda tjänster på nya sätt.
  • Det finns en tydlig ojämlikhet i hälsa mellan till exempel socioekonomiska grupper och geografiska områden i Norrbotten.

Klicka på bilden för större format. Illustration: SKR.