Kultur, näringsliv, samverkan

Kultur

Det norrbottniska bibliotekslandskapet innehåller folkbibliotek, universitetsbibliotek, bokbussar, skolbibliotek, specialbibliotek och digitala bibliotek. Skolbiblioteken lyder under skollagen (2010:800) medan övriga bibliotek omfattas av Bibliotekslagen (2013:801).

Kommunerna i Norrbotten ansvarar för folk-, skol- och gymnasiebiblioteksverksamhet. Folkbiblioteken i kommunerna består av huvudbibliotek, filialer eller områdesbibliotek och bokbussar. Sammanlagt finns det 39 folkbiblioteksenheter. Några av de kommunala biblioteken fungerar både som folk- och skolbibliotek, Det finns även bibliotek vid friskolor i länet.

Biblioteket vid  Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, finns i Jokkmokk tillsammans med  Samernas bibliotek som drivs av Sametinget. Biblioteket vid Institutet för rymdfysik  i Kiruna och  Nordkalottbiblioteket i Övertorneå är specialbibliotek i länet.

Luleå tekniska universitet har biblioteksverksamhet i Luleå, Piteå och Skellefteå för forskare och studenter, men alla som vill får ta del av universitetets samlingar. Det finns även bibliotek vid Framnäs folkhögskola i Piteå.

Region Norrbottens biblioteksverksamhet

Regionbibliotek Norrbotten är regionens nav för folkbibliotekens utveckling. Regionbiblioteket är ett resurscentrum och stödjer biblioteksutveckling i länet genom projektledning, rådgivning, samordning och kompetensutveckling. Tillsammans med folkbiblioteken driver och utvecklar regionen de digitala biblioteken Bibblo.se och Polarbibblo.

Norrbottens museums bibliotek är en del av Arkivcentrum Norrbotten på Björkskatan i Luleå. Biblioteket är en kunskapsresurs med samlingar för en mängd olika ämnesområden som berör Norrbotten.

Den medicinska biblioteksverksamheten inom Region Norrbotten är en resurs för hälso- och sjukvården. Det medicinska e-biblioteket drivs av Luleå tekniska universitet på uppdrag av Region Norrbotten.

Om du vill veta mer om Region Norrbottens biblioteksverksamhet hittar du det på vår webbplats utvecklanorrbotten.se

 

I Region Norrbottens verksamheter finns konst för att skapa positiva och stimulerande miljöer för besökare och personal. Konsten finns på sjukhus, hälsocentraler och tandvårdskliniker, men även i administrativa byggnader.

Konsten skall fungera i sitt sammanhang; att på något sätt lyfta miljön för dem som besöker eller för dem som arbetar i verksamheterna. Konst i offentliga rum har inte bara en estetisk funktion, utan är är i hög grad även socialt engagerande. Konst i vårdmiljö har också en påvisad hälsofrämjande effekt. Den konst som är placerad i regionens offentliga rum skall betraktas som en samhällelig investering.

Galleri foajén

Galleri Foajén ligger i Regionhusets entré (Robertsviksgatan 7 i Luleå). Sedan 2019 ansvarar Resurscentrum för konst för de åtta årliga utställningar som tillsammans ska visa den bredd som finns inom det norrbottniska konstlivet och de regionala verksamheterna som arbetar med samtidskonst.

På Region norrbottens webbplats utvecklanorrbotten.se hittar du ytterligare information om bild och formkonst i Norrbotten

 

Dansen är en betydelsefull kulturyttring och scenkonst.

Många barn och unga möter dansen genom Kulturskolornas verksamheter i kommunerna. Dans i Nord har en avgörande roll som regionens resurscentrum för dans. Där arrangeras, produceras och förmedlas professionell danskonst för vuxna, barn och unga.

Via Scenkonst i Norr förmedlar de föreställningar för den yngre målgruppen.

Danskonsulenten arbetar på uppdrag av Region Norrbotten för att främja och utveckla dansen i regionen, fokusgrupper är barn och unga samt yrkesverksamma inom dansområdet.

Både Dans i Nord och danskonsulenten medverkar tillsammans med Riksteatern Norrbotten i det regionala dansrådet, som har till uppdrag att samverka och att lägga fram en handlingsplan för dansens långsiktiga utveckling i regionen.

mer infromation om Dans i Norrbotten hittar du på utvecklanorrbotten.se

Filmpool Nord är ett regionalt ägt aktiebolag som arbetar med filmutveckling i Norrbotten. Bolaget ägs av Region Norrbotten och tolv av länets kommuner.

Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film- och TV-produktion. Dessutom är Filmpool Nord ett resurscentrum för film. Det innebär att vi arbetar aktivt med barn- och ungdomsverksamhet i regionen.

Den filmkulturella delen av bolagets verksamhet ingår i den så kallade Samverkansmodellen, vilket innebär att nationella medel fördelas via Region Norrbottens avdelning för Regional utveckling/Kultur och utbildning.

Information kring detta finns på Region Norrbottens webbplats utvecklanorrbotten.se

Region Norrbottens verksamhet inom hemslöjd har som syfte att att främja, stärka och utveckla hemslöjden i Norrbotten. Arbetet genomförs av en hemslöjdskonsulent och verksamheten bygger på målen i Norrbottens kulturplan.

Syftet är att ta tillvara och utveckla slöjden både som kultur och näring. Samverkan sker med många olika aktörer och i flera sammanhang, såväl lokalt och regionalt som nationellt.

Norrbottens museum är länsmuseum och en av Region Norrbottens fasta verksamheter. Samarbete sker även med andra museer, hembygdsrörelsen, Hushållningssällskapet med flera organisationer.

Norrbottensmuseum.se

Resurscentrum för litteratur är en verksamhet som startade i augusti 2015, med finansiering från Region Norrbotten och Kulturrådet.

Resurscentrum för litteratur.se

Norrbottensmusiken är länets egen musikorganisation och ingår som en enhet i Region Norrbotten.

Norrbottensmusiken.se

I Norrbotten bedrivs en omfattande verksamhet inom teaterområdet.

Norrbottensteatern, som är Sveriges äldsta länsteater, har sitt säte i Luleå men turnerar i hela länet. Dessutom ger Region Norrbotten stöd till Tornedalsteatern, Giron Sámi Teáhter samt till flera fria teatergrupper i länet.

Norrbottensteatern.se

Nationella minoriteter och urfolk är en unik del av Norrbottens kulturliv och därför ett prioriterat kulturpolitiskt område i regionen med särskilda utvecklingsinsatser i Norrbottens kulturplan. Region Norrbotten vill stödja utvecklingen av såväl kultur och konstnärlig utveckling som minoritetsspråken.

Nationella minoriteter och urfolket samerna har möjlighet att påverka och vara delaktig i regionens arbete inom kulturområdet. Det sker främst genom samråd och dialogmöten.

Mer information om kulturområdet och arbetet inom kulturen med nationella minoriteter och urfolk hittar du på Region Norrbottens webbplats utvecklanorrbotten.se

Näringsliv och samverkan

Region Norrbotten äger flera bolag som bidrar till utvecklingen i regionen.

På Region Norrbottens webbplats Utveckla Norrbotten kan du läsa mer om våra bolag.

www.utvecklanorrbotten.se

Regionalt forum är en regional mötesplats för kommuner, myndigheter och organisationer. Regionrådet leder forumet där de tillsammans diskuterar viktiga frågor för länets utveckling.

Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten är en återkommande punkt på agendan tillsammans med frågor inom andra områden som exempelvis attraktiva livsmiljöer, konkurrenskraft, kompetensförsörjning och infrastruktur.

Det regionala forumet kommer att träffas fyra till fem gånger per år.

Förutom Tillväxtberedningen, som består av sex ledamöter från Norrbottens Kommuner och sju ledamöter från Region Norrbotten, erbjuds följande organisationer plats i det regionala forumet:

 • Arbetsförmedlingen Region Nord
 • Företagarna Norrbotten
 • LO-distriktet i Norra Sverige
 • Luleå tekniska universitet
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Norrbottens bildningsförbund
 • Norrbottens Handelskammare
 • SACO Norrbotten
 • Sametinget
 • TCO Norrbotten
 • Trafikverket Region Nord

Janus Brandin

Regional utvecklingsdirektör
Växel:
0920-28 40 00

Region Norrbotten driver kontinuerligt ett påverkansarbete för att få genomslag i nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling. Stockholmskontoret är en del i det påverkansarbetet.

Region Norrbotten har ett kontor i Stockholm som vi delar med bland annat Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland. Övriga finansiärer för kontoret är Företagarna Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå kommun och Skellefteå kommun. Kontoret har adressen Gamla Brogatan 19 i Stockholm.

Påverkansarbetet inom ramen för Stockholmskontoret innebär följande:

 • Intressebevakning
  Intressebevakning är av strategisk betydelse för att regionens aktörer tidigt ska kunna uppmärksamma och påverka nationella beslutsprocesser inom områden av betydelse för regionens tillväxt och hållbara utveckling.
 • Företrädarskap
  En resurs för att Region Norrbottens regionala utveckling har relevanta kopplingar till nationella processer, plattformar och stödmekanismer.
 • Påverkansarbete
  Arbetet handlar om att vara med och påverka frågor tidigt i processen när underlag tas fram och förslag till beslut formuleras. Det handlar också om att kunna vara på plats och bidra med kunskap om Norrbottens specifika förutsättningar och utmaningar.
 • Rådgivning

Varför har Region Norrbotten ett kontor i Stockholm?

Stockholmskontoret är en strategisk resurs och informationsförmedling till hemmaaktörerna och påverkan gentemot nationella och EU:s institutioner. Satsningen förväntas resultera i följande:

 • Nationella beslutsfattare får ökade kunskaper om Norrbottens särskilda utmaningar och möjligheter.
 • Påverkan på politiska beslut av intresse för aktörer i Norrbotten.
 • Förbättrade förutsättningar att bedriva Region Norrbottens ordinarie verksamhet.
 • Utveckla relationerna med aktörer på nationell och central nivå.
 • Bidra till en aktualiserad bild av Norrbotten och norra Sverige.

Regionens påverkansfrågor

Regionens påverkanfrågor som Regionala utvecklingsnämnden beslutat om i december 2021.

Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer

 • Flexibel och tillåtande tillämpning av strandskyddet
 • Införande av regionala/lokala naturresursavgifter
 • Snabba och transparenta tillståndsprocesser för naturbaserad verksamhet
 • Samordning av Norrbottens regionala fysiska planering
 • Ökat kulturstöd för etablering av scen och teknik för dans, teater samt musik

Hållbara transporter och tillgänglighet

 • Bredbandsutbyggnad till alla hushåll och företag
 • Snabbt färdigställande av hela Norrbotniabanan
 • Dubbelspår på Malmbanan
 • Anslutning av Haparandabanan till finska järnvägsnätet

Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap

 • Hållbart skogsbruk för klimatsmart utveckling
 • Tryggad energiförsörjning för fortsatt utveckling och grön omställning

Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning

 • Undanröja hinder för arbetspendling över nationsgränserna

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige. Partnerskapet ska under­lätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utveckl­ingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län.

Tillväxtverket och ESF-rådet är förvaltande myndigheter för regionala respektive sociala fonden. Myndigheterna tar emot ansökningar om EU-medel och gör en laglighetsprövning. Regionalt tillväxtansvariga myndigheter i Övre Norrland; Region Norrbotten och Region Västerbotten har möjlighet att delfinansiera projekt samt yttrar sig över samtliga projekt. 

Strukturfondspartnerskapet lämnar därefter bindande prioriteringar av projekten. Tillväxtverket och ESF-rådet fattar de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapets prioritering. För mer information om programmen och hur man ansöker om EU-medel kontakta Tillväxtverket eller ESF-rådet.

Tillväxtberedningen är Region Norrbottens och Norrbottens kommuners gemensamma beredning i regionala tillväxtfrågor.

Tillväxtberedningen ska företräda regionen för tydligare politisk vägval, påverkan och inflytande i strategiska tillväxt- och infrastrukturfrågor.

Genom tillväxtberedningens politiska ställningstaganden ska sedan politiker i Region Norrbotten, i Strukturfondspartnerskapet och i Styrkommittén för Interreg IV A Nord göra strategiska vägval för förverkligande av regionens tillväxtpolitik.

Fokus ligger bland annat på:

 • Olika strategier där den styrande är Regionala utvecklingsstrategin.
 • Infrastruktur/kommunikationer.
 • Omvärldsbevakning/internationell dimension.
 • Intressebevakning och påverkansarbete med det bästa för regionen.

Tillväxtberedningens ledamöter

Tillväxtberedningen består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.
Ordförandeskapet och sekretariatet är roterande.