Beslut i korthet - extra regionstyrelse 16 april 2021

Regionstyrelsen beslutade på ett extra regionstyrelsemöte att begära att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor i Region Norrbotten inom tre olika verksamheter.

Begäran om aktivering av krislägesavtal

Region Norrbotten har en accelererande utveckling av antalet smittade och vårdade på sjukhus. En mängd åtgärder har genomförts för att hantera situationen. Den höga smittspridningen och belastningen på sjukvården de närmaste veckorna/månaden beräknas kvarstå. Bedömningen är att det nu är nödvändigt att aktivera krislägesavtal för An/op/IVA vid Sunderby och Gällivare sjukhus, akut omhändertagande i Piteå och intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. Syftet är att möjliggöra att fler vårdplatser öppnas och att vi ska kunna att ge vård till de svårast sjuka. Krislägesavtalet innebär att ytterligare arbetstid kan tas ut och medarbetare får en högre ersättning.

Kenneth Backgård (SJVP), Anders Öberg (S), Nils-Olov Lindfors (C), Glenn Berggård (V), Lennart Åström (S), Linda Frohm (M), Ann-Sofi Isaksson (S) och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla det liggande förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Begära att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor i Region Norrbotten inom:

  • An/op/IVA vid Sunderby och Gällivare sjukhus.
  • Akut omhändertagande i Piteå (inkl C-IVA) i Piteå.
  • Intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. 

2. Ge regiondirektören  i uppdrag att i samråd med berörda verksamheter och fackliga organisationer följa upp, analysera och dokumentera effekter och skeenden som en följd av det aktiverade krislägesavtalet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.