Beslut i korthet - regionfullmäktige 20-21 oktober 2021

Regionfullmäktige beslutade att godkänna majoritetens förslag till styrelsens plan 2022-2024. Den handlar bland annat om effektivisering av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling samt att återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus. Regionfullmäktige godkände också verksamhetsrapporterna från sjukvårds- och uppdragsberedningarna samt gav dem nya uppdrag för 2022.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige

 • Miljöpriset till Natursnokarna i Luleå (delas ut tillsammans med Almi Företagspartner Nord)
 • Interna miljöpriset till Laponia hälsocentral i Gällivare

Norrbottens näringslivspris till Svantes Vilt & Bär AB i Harads (delas ut tillsammans med Almi Företagspartner Nord).

Mer om pristagarna  (Almi.se).

Under perioden har flera stora etableringar och investeringar i länet presenterats. De stärker bilden av Norrbottens som ett viktigt län i den gröna omställningen. Det är en unik möjligt för Norrbotten att öka antalet invånare.

Den samlade måluppfyllelsen visar att nämndens mål per augusti är delvis uppnådda. Bedömningen är att flera av målen kommer att vara uppnådda vid årets slut om planerade aktiviteter genomförs enligt plan. Nämnden arbetar kontinuerligt med att uppnå målen. Det görs dels genom arbetet med nämndens plan för 2021-2023, men också genom beslut i nämnden.

Nämndens egna verksamheter ger ett överskott på grund av restriktioner inom kultursektorn. Kollektivtrafiken som nämnden finansierar påverkas också av pandemirestriktionerna. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat ett antal processer som ett led i genomlysningen av kollektivtrafiken.

Nämndens resultat tom augusti visar på ett överskott om 13 miljoner kronor. Årsprognosen visar på 8,7 miljoner kronor i underskott, där Länstrafiken står för 18,8 miljoner kronor. Länstrafiken gör denna bedömning utifrån ett högre biljettintäktsbortfall än budgeterat.

Regionfullmäktige beslutar att

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

Bedömningen av måluppfyllelsen per augusti visar att ett av de tre strategiska målen, God ekonomisk hushållning, helt har uppnåtts. Målet En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet har delvis uppnåtts och målet Nöjda och delaktiga patienter och medborgare har inte uppnåtts.

Det ekonomiska utfallet för tertial två år 2021 visar på ett positivt resultat på 1 652 tkr för nämndens tre kostnadsställen, patientnämnden, patientnämndens stab och stödpersonsverksamheten.

Under tertial två noteras en ökning av antal ärenden jämfört med föregående år. Registrerade ärenden var 24 procent fler under tertial två år 2021 jämfört med tertial två 2020. Fler ärenden gällde kvinnor (65 procent). De vanligast förekommande kategorierna av ärenden är vård och be-handling, följt av kommunikation och tillgänglighet.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna patientnämndens delårsrapport per augusti 2021.

Det ekonomiska resultatet per augusti är positivt med 1 051 mnkr vilket är 637 mnkr bättre än budget. Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 1 159 mnkr vilket är 650 mnkr bättre än budget.

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i april beslutat att ändra livslängdsantagandet i den beräkningsmodell för pensionsåtagandet som tillämpas av kommuner och regioner. För 2021 innebär det en engångskostnad för Region Norrbotten på 236 mnkr som belastat resultatet. Den kostnaden var inte känd när budgeten beslutades och är således en avvikelse mot budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen.

Bedömningen av de strategiska målen per augusti visar att samtliga sex strategiska mål har delvis uppnåtts. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning. Vid årets slut prognosticeras att två av de strategiska målen helt har uppnåtts och fyra har delvis uppnåtts.

Regionfullmäktige beslutar att

Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i den strategiska planen.

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling. Återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus under planperioden.

Årets resultat enligt budget är 594 mnkr 2022, 531 mnkr 2023 och 477 mnkr 2024 vilket innebär att regionen uppfyller det finansiella målet om ett balanskravsresultat på (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag. Framskrivningen av resultatbudgeten visar även att marginalerna är små för att uppnå balanskravsresultatet 2025-2026.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår ett tillägg till liggande förslag om att undersöka möjligheterna till en samordnad obesitasvård i Norrbotten. 

(S), (V) och (SD) lägger egna förslag till strategisk plan 2022-2024.

Anders Öberg (S) föreslår ett tillägg om att, om socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2022-2024 inte vinner bifall, tillföra 35 miljoner på området regional utveckling för att ta ansvar för länstrafikens beställda och upphandlade stomlinjer. Glenn Berggård (V) stödjer Anders Öbergs tillägg.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Fastställa Strategisk plan 2022-2024 med tillägg om att undersöka möjligheterna till en samordnad obesitasvård i Norrbotten.

2. Skattesatsen är oförändrad 2022 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

Regionfullmäktige beslutade 2020 att förlänga sjukvårdsberedningens uppdrag att föra dialog om uppdraget: vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

I sin verksamhetsrapport presenterar sjukvårdsberedningen fakta i ärendet och redovisar sina slutsatser. De behov som beredningen identifierat sammanfattas i följande punkter:

 • Det finns fortfarande ett stort behov av information och marknadsföring för att öka kännedom och kunskap om ungdomsmottagningar.
 • Regionen och kommunerna som är ungdomsmottagningarnas huvudmän måste förstärka och utveckla samarbetet för fler ungdomsmottagningar. Hälso- och sjukvården ska vara jämlik för alla ungdomar i Norrbotten.
 • Regionen och kommunerna måste utöka sin samverkan och se över sina avtal och rutiner. Detta för att kunna ta ett gemensamt ansvar för ungdomars hälsa i Norrbotten men även överbrygga hinder som till exempel tillgång till varandras journaler.
 • Det finns ett behov av att samtliga ungdomsmottagningar i Norrbotten får en översyn. Det gäller allt ifrån placering, öppettider och kontaktvägar till utbudet på respektive mottagning för att kunna möta ungdomar på bästa sätt under trygga former.
 • Det finns ett behov av att fysiska ungdomsmottagningar kompletteras med ett mer tillgängligt digitalt utbud, även om det för närvarande inte är praktiskt genomförbart i hela Norrbotten. Tillgång till en stabil uppkoppling är en förutsättning för att kunna nyttja digital teknik.
 • Det behövs en förbättrad samverkan mellan ungdomsmottagningarna och skolorna för att nå alla elever och tillmötesgå deras behov.

Regionfullmäktige beslutar att

Överlämna sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021 till regionstyrelsen för vidare hantering.

Regionfullmäktige beslutade 2020 att ge uppdragsberedningen i uppdrag att föra medborgardialog om hur Region Norrbotten kan underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället.

I sin verksamhetsrapport presenterar uppdragsberedningen fakta i ärendet och redovisar sina slutsatser. De behov som beredningen identifierat sammanfattas i följande punkter:

 • Stärk arbetet med att öka norrbottningarnas kunskaper om digitala verktyg.
 • Ytterligare utöka samverkan mellan Region Norrbotten, civilsamhället, privata aktörer och tjänsteleverantörer för en god digital service till medborgarna.
 • Intensifiera arbetet med att påverka byggandet av infrastruktur för bredband och telefoni i eftersatta områden i länet.
 • Arbeta för att utbildningssatsningar tas fram om digital användarkunskap och riktas till äldre, personer med funktionsvariation och nyanlända.
 • Fortsatt utveckling av regionens digitala tjänster framför allt riktat till personer med olika språk, personer med funktionsvariationer och nyanlända.

Regionfullmäktige beslutar att

Överlämna uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2021 till regionstyrelsen för vidare hantering.

Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Regionfullmäktige beslutar att

Sjukvårdsberedningen för 2022 ges uppdraget att undersöka medborgarnas behov av rehabiliteringsåtgärder inom primärvården och kommunal hälso- och sjukvård, som enligt riktlinjerna utgör basen för länets rehab-patienter.

Uppdragsberedningen för 2022 ges uppdraget att undersöka påverkan på medborgarna, där tillgång till internet är som sämst enligt täckningskollen och PTS bredbandskarta. Fokus ska vara på aktuell påverkan i medborgares vardag.

Beredningarna ska lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige senast i oktober 2022.

Region Norrbottens patientnämnd utbetalar arvode, kostnadsersättning och reseersättning till stödpersoner med pågående uppdrag. Ifyllda rapporter och räkningsunderlag skall inkomma till patientnämndens kansli var fjärde vecka som redovisning för aktuell utbetalning av ersättning. Detta förfarande följs inte av alla stödpersoner och detta försvårar handläggningen och kontrollen av utbetalning för och uppföljning av pågående stödpersonsuppdrag. 

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa föreslagna ändringar gällande ersättningsregler för stödpersoner.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2021.

Balansen mellan förvaltning/administration och insatser bedöms som tillfredsställande. Däremot har den pågående pandemin medfört att vissa planerade insatser ännu inte påbörjats samt att en del av kostnaderna för första halvåret faller ut under andra halvåret 2020.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna årsredovisning 2020 för samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Marianne Sandström (SD) föreslår att samtliga råd i Region Norrbotten, såväl i opposition som majoritet, ges närvarorätt på patientnämndens sammanträden.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Glenn Berggård (V) anför i en motion att det lokala och regionala klimatarbetet spelar i en mycket viktig roll för att Sverige ska kunna nå både våra uppsatta nationella, men också internationella, klimatmål.

Våra kommuner och regioner har en nyckelroll i omställningen och kan göra mycket mer än idag men då behövs inspiration, erfarenhetsutbyte och stöd från andra kommuner och regioner i samma situation.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som vill ligga i framkant på klimatområdet. Motionären föreslår att Region Norrbotten ansöker om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Regionfullmäktige beslutade att bordlägga tre motioner för att istället behandla dem vid ett kommande möte:

 • 1-2021 om nystart för Folktandvården i Norrbotten
 • 3-2021 om utökat antal utbildningsplatser och decentraliserad tandläkarutbildning
 • 7-2021 om nationella minoriteters möjlighet att kommunicera på sitt eget språk