Beslut i korthet - regionfullmäktige 21-22 november 2023

Regionfullmäktige beslutade bland annat att medfinansiera Luleå hamns ansökan om projektet Ökad kapacitet – etapp 1, med statliga 1:1 medel. Regionfullmäktige tog också beslut om tillägg till Region Norrbottens kulturplan, för en permanent verksamhet där nationella minoriteter och urfolket samers musik stärks och utvecklas, i en ny konstnärlig världsmusikprofil med Norrbottensmusiken som huvudman.

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar

Regionfullmäktiges möte började med utdelning av Region Norrbottens stipendier inom kultur och idrott. Fyra kulturskapare fick Rubus Arcticus-stipendiet, ett av Sveriges största kulturstipendier som delats ut sedan 1995.

Nationella expertgruppen för organ- och vävnadsdonationer har lämnat en rekommendation att närstående till patient, som utreds inför eventuell organdonation, ska gå kostnadslösa efter att brytpunktsbeslut har fattats. Beredningsgruppen i Norra Sjukvårdsregionförbundet har, i samråd med regionalt donationsansvarig läkare, berett ett förslag på tillämpning av rekommendationen.

Regionfullmäktige beslutar att Region Norrbotten antar Norra Sjukvårdsregionförbundets förslag om tillämpning av Nationella expertgruppen för organ- och vävnadsdonationer rekommendation om anhörigas kostnad vid donation.

Med anledning av uppdateringar av prisbasbeloppet som fastställs av regeringen, föreslår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) regionerna i Sverige att genomföra justeringar gällande avgifter från och med 2024-01-01. SKR föreslår att högkostnadsskyddsbeloppet för öppen vård med mera höjs med 100 kronor, från 1300 kronor till 1400 kronor, samt att slutenvårdsavgiften höjs med 10 kronor per vårddag, från 120 kronor till 130 kronor. Indexuppdateringen beror på att prisbasbeloppet höjts från 52 500 kronor för år 2023 till 57 300 kronor för år 2024.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Indexuppdatera avgiften för högkostnadsskydd i öppen vård med 100 kronor, från 1300 kronor till 1400 kronor.
 2. Indexuppdatera avgiften för sluten vård med 10 kronor, från 120 kronor till 130 kronor.
 3. Förändringarna träder i kraft 2024-01-01.

Regionens fastighetsförvaltning har gjort bedömningen att fastigheten Piteå Håkansön 17:7 bör säljas till Piteå kommun. Fastigheten inrymmer ingen regionverksamhet. I lokalerna bedrivs extern verksamhet samt två kommunala förskoleavdelningar. Uthyrningsbar lokalyta är 3 188 kvadratmeter.

Regionen hyr idag 0 procent av lokalytan, medan externa hyresgäster står för 34 procent. Vakanta ytor motsvarar 66 procent.

Köpeskillingen uppgår till 14,45 miljoner kronor. Fastighetens bokförda värde vid preliminär tillträdesdag är 0,9 miljoner kronor, vilket innebär att regionen gör en realisationsvinst på ca 13,5 miljoner kronor.

Som en del i överenskommelsen nyttjar Piteå kommun de vakanta ytorna kostnadsfritt under övergångsperioden, 1 augusti 2023 till och med 7 januari 2024. Ett separat hyresavtal för denna period kommer att upprättas.

Krister Pounu (KD), Håkan Kero (KD), Marita Wikberg (KD), Margareta Törelid Haapaniemi (KD), Ingrid Vesterlund (SD) och Leslie Bailey (SD) reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Genomföra försäljning av fastigheten Piteå Håkansön 17:7 till Piteå kommun till en köpeskilling om 14,45 miljoner kronor, med tillägg för avlyft moms som ska återföras.
 2. Preliminär tillträdesdag är 8 januari 2024.

En revidering av området musik görs med anledning av förändring av verksamhet inom Norrbottensmusiken där Norrbotten NEO som ensemble avslutas 2023. Norrbottensmusiken uppdras, genom ett tillägg till Region Norrbottens vill-satser i kulturplanen, etablera en permanent verksamhet där nationella minoriteter och urfolket samers musik stärks och utvecklas i en ny konstnärlig världsmusikprofil med Norrbottensmusiken som huvudman.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna revidering av området musik till Kulturplan Norrbotten 2023–2026.

Luleå hamn ansöker om medfinansiering till projektet Ökad kapacitet – etapp 1 inom Regionalfonden Övre Norrlands utlysning 2023:2. Genom projektet skapas förutsättningar för fler konkurrenskraftiga och hållbara transporter med intermodala lösningar samt ökad kapacitet i hamnen genom byggnation av två nya väganslutningar till olika hamndelar.

Marianne Sandström (SD), Lars-Åke Vikström (SD), Ilkka Isaksson (SD) och Leslie Bailey (SD) reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Projekt Ökad kapacitet – etapp 1 beviljas 10 000 000 kr i medfinansiering.
 2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget.
 3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Partnerinvest ansöker om medfinansiering till projektet Partnerinvest Övre Norrland AB, Fond 3. Projektet har tilldelats medel i den upphandling som Tillväxtverket utlyst avseende ny investeringsfond för Övre Norrland.

Per Ågren (SD), Peter Rolfs (SD), Marianne Sandström (SD), Lars-Åke Vik-ström (SD), Ilkka Isaksson (SD), Kristina Karlsson (SD), Susanne Ström (SD), Ingrid Vesterlund (SD), Leslie Bailey (SD), Margareta Törelid Haapa-niemi (KD), Håkan Kero (KD). Krister Pounu (KD) och Marita Wikberg (KD) reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Projekt Partnerinvest Övre Norrland AB, Fond 3 beviljas 12 500 000 kr i medfinansiering.
 2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget.
 3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.
 4. Region Norrbottens beslut avseende belopp gäller under förutsättning att Region Västerbotten medfinansierar projektet med motsvarande belopp. Vid en eventuell lägre medfinansiering från Region Västerbotten kommer Region Norrbottens medfinansiering att justeras.

Region Uppsala samt Västra Götalandsregionen har under 2022 beslutat om att begära utträde som medlemmar i Svensk Luftambulans (SLA). Eftersom utträdestiden är fastställd till tre år (från 2022–2025) har dessa regioner begärt en snabbare hantering.

En utredning har genomförts och ett förslag till snabbare hantering av utträdet har tagits fram och beslutats av direktionen i SLA. Frågan om snabbare utträde och reglering av utträdande medlemmars åtaganden ska nu godkännas av medlemmarna.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • Godkänna direktionens beslut i Svensk Luftambulans om ett snabbare utträde än vad som föreskrivs i förbundsordningen.
 • Godkänna det av direktionen beslutade förslaget till reglering av de ekonomiska mellanhavandena avseende ett snabbare utträde.
 • Godkänna ändring i förbundsordning om att Kommunalförbundet från och med 1 januari 2024 har fyra medlemmar, Region Värmland, Region Dalarna, Region Norrbotten samt Region Västerbotten.

I 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk anges att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråden ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

Samråd har tidigare skett med nationella minoriteter utan att det har funnits något reglemente för hur samråden ska bedrivas.

Regionfullmäktige beslutar fastställa Reglemente för samråd med nationella minoriteter enligt förslag i bilaga.

I kommunallagen 4 kap 32 § anges att regionfullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfullmäktige 21 december 2022, har reviderats inför ny mandatperiod. Senaste inlämningsdatum för redovisning av partistöd har ändrats till 30 juni. Vidare har partistödet uppräknats enligt förändringar i konsumentprisindex.

Regionfullmäktige beslutar att fastställa regler för partistöd 2024 enligt förslag i bilaga.