Beslut i korthet - regionfullmäktige 21 februari 2024

Regionfullmäktige beslutade bland annat att de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 betalar patientavgift för vaccinering mot covid-19 från och med 1 mars 2024. Vidare beslutades att återremittera ärendet angående Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar

I den strategiska planen, som antogs av regionfullmäktige i juni 2023, beslutades en budget som uppvisade ett resultat om -397 miljoner kronor för 2024, 223 miljoner kronor för 2025 och 356 miljoner kronor för 2026. Budgeten byggde på gällande planeringsförutsättningar i april 2023.

Under hösten 2023 har nya förutsättningar tillkommit. Detta i form av regeringens höstbudget, förändringar av statsbidrag, ny pensionsprognos samt uppdaterad investeringsplan med nya beräkningar av avskrivningar för 2025 och framåt. Vidare har ett antal budgetpåverkande styrelsebeslut fattats efter att den strategiska planen antogs. Därför föreslås att Region Norrbottens budget uppdateras.

Årets resultat efter revidering är -403 miljoner kronor för 2024, 169 miljoner kronor för 2025 och 318 miljoner kronor för 2026. Det innebär att regionen för 2024 redovisar ett negativt balanskravsresultat. Om balanskravsresultatet inte uppnås kan resultatutjämningsreserven (RUR) användas.

Regionfullmäktige beslutar att fastställa reviderad budget för 2024–2026.

Margareta Törelid Haapaniemi (KD), Marita Wikberg (KD) och Håkan Kero (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå Håkan Keros tilläggsförslag.

Överenskommelsen om vaccinering mot covid-19 för andra halvåret 2023 mellan regering och SKR upphör den 31 december 2023. Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot Covid-19 sträcker sig över årsskiftet 2023/2024 och gäller till och med den 29 februari 2024.

SKR rekommenderar förlängning av erbjudandet om avgiftsfri vaccination mot covid-19 under första kvartalet 2024 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

Staten står för kostnaden för inköp och distribution av vaccin till Region Norrbotten under perioden fram till sista mars 2024, medan regionen står för kostnader för att ge vaccinet till norrbottningarna. De som omfattas av rekommendation om vaccinering rör sig om cirka 90 000 personer i Norrbotten. Under perioden januari-mars 2023 gavs 8 032 vaccindoser. Motsvarande volym antas kunna föreligga för 2024.

Covid-19 klassas inte längre som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, men Folkhälsomyndigheten bedömer att det är viktigt att de som rekommenderas vaccination mot Covid-19 tar de rekommenderade vaccindoserna för att upprätthålla ett gott vaccinationsskydd mot svår sjukdom och död.

Regionfullmäktige beslutar att

  1. anta SKR:s rekommendation om avgiftsfri vaccination mot covid-19 för riskgrupper under första kvartalet 2024.
  2. anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för utomlänsvård enligt riksavtal vid covid-19 vaccin.
  3. i tilläggsbudgeten i februari 2024 föreslå regionfullmäktige att utöka anslaget till regionstyrelsen med 5,7 mnkr för att täcka merkostnader inom division Nära.

Anders Josefsson (M), Marita Wikberg (KD), Veronica Wahlström (M), Håkan Johansson (M), Marianne Sandström (SD), Peter Rolfs (SD), Håkan Kero (KD), Daniel Bergman (M), Ilkka Isaksson (SD), Magnus Häggblad (SD), Birgit Meier Thunborg (M), Margareta Törelid Haapaniemi (KD), Kristina Karlsson (SD), Lars-Åke Vikström (SD), Anita Sköld (M), Nina Markström Svarvare (SD), Linda Frohm (M), Krister Pounu (KD) och Susanne Ström (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå Linda Frohms tilläggsförslag.

SKR rekommenderar regionerna att besluta om fortsatt avgiftsfrihet för grupper som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19.

För grupper som inte omfattas av rekommendation om vaccination mot covid-19 rekommenderar SKR att regionerna enligt regionala processer möjliggör beslut om avgifter. Regionen behöver, med anledning av detta, utöka budgeten för ansvarig division med uppdrag att vaccinera Norrbottens befolkning.

Regionfullmäktige beslutar att

  1. Anta SKR:s rekommendation om fortsatt avgiftsfrihet för grupper som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid 19.
  2. Personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 betalar patientavgift för vaccinering mot covid-19. Förändringen träder i kraft från och med den 1 mars 2024.
  3. Utöka anslaget till division Nära med 19,5 miljoner kronor genom omfördelning från finansieringsverksamheten för att täcka merkostnader för 2024.
  4. Behandla rekommendationen och inkomma med beslut till SKR senast den 2 maj 2024.

Statens berednings- och utvärderingsinstitut genomförde 2022 en översikt av den samlade evidensen kring mammografiundersökningar och screening. Med den som underlag publicerade Socialstyrelsen i maj 2023 nya rekommendationer där det tydligt framkom att man inte rekommenderade regionerna att screena personer som fyllt 74 år.

Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att klargöra och särskilja faktaunderlag som rör ärendet och det som rör motion 16-2023.