Beslut i korthet - regionfullmäktige 23 februari 2022

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, att godkänna en revidering av budgeten för 2022-2024 och att återremittera ärendet om allmänmedicinska slutenvårdsplatser inom primärvården som bland annat innebär ett förslag att upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser (tidigare benämnda obs-platser) ska öppnas på Haparanda hälsocentral.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige

Då intäktsökningarna som följer av den senaste nationella förändringarna av skatter, generella statsbidrag och utjämning är betydande gör regionstyrelsen bedömningen att tidigare fastställd budget för 2022 – 2024 bör revideras.

(S) och (V) lägger egna förslag till reviderad budget.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår en revidering av punkt 3 i regionstyrelsens förslag och ett tillägg som punkt 4 (se nedan).

Regionfullmäktige beslutar att

1. Fastställa utökade budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 104 461 tkr för 2022, 135 040 tkr för 2023 och 175 349 tkr för 2024 enligt tabell 1.

2. Utöka den i strategiska planen för 2022 – 2024 avsatta budgeten under regionstyrelsen om 50 mkr för utredningar inom hälso- och sjukvården med ett belopp som motsvarar de utökade intäkterna med 104 461 tkr för 2022, 135 040 tkr för 2023 och 175 349 tkr för 2024 enligt tabell 2.

3. Ge regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna flytt av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 26 544 tkr för kompensation av förskottsfaktura från Regionala kollektivtrafikmyndigheten avseende underskott i kollektivtrafiken 2022.

4. Ge regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna flytt av budget från regionstyrelsen till Regionala utvecklingsnämnden med 10 000 tkr avseende tillskott för kultursatsningar

Regionstyrelsen har föreslagit regionfullmäktige besluta att:

1. Öka det totala antalet fastställda vårdplatser med upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser, tidigare benämnda obs-platser. Förändringen föreslås träda i kraft senast 15 september 2022.

2. Uppdra till regiondirektören att öppna upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Haparanda hälsocentral. Den närmare utformningen av de allmänmedicinska slutenvårdsplatserna vid Haparanda hälsocentral ska ske inom ramen för projektet ”Modellområdet Östra Norrbotten”.

3. Primärvårdens slutenvårdsuppdrag i fortsättningen benämns som allmänmedicinsk slutenvård. Begreppet obs-platser utgår.

4. Av nationella medel för omställning till god och nära vård anvisa medel för finansiering upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Haparanda hälsocentral år 2022. Från och med 2023 upparbetas finansiering i regionstyrelsens strategiska plan.

5. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda återöppnade av allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Arjeplogs hälsocentral och att redovisa resultatet av utredningen till regionstyrelsen den 11 maj 2022.

Glenn Berggård (V) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag. Maria Holmquist (V), Anders Öberg (S), och Lennart Åström (S) stödjer återremisskravet.

Efter votering med 38 röster för att ärendet ska avgöras under innevarande möte och 28 som röstar för återremiss kan konstateras att kraven för en så kallad minoritetsåterremiss har uppnåtts.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet.

Det råder ett fortsatt ansträngt bemanningsläge inom regionens tandvård och därmed ett behov av att förlänga den höjda ersättningen för resa med egen bil under perioden 2022-01-01 till och med 2022-06-30. Den tillfälligt ökade ersättningen föreslås till 18,50 kr per mil.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Höja resebidraget med egen bil från 15 kronor till 18,50 kronor per mil för resor i samband med tandvårdsbesök.

2. Beslutet gäller för perioden 2022-01-01 till och med 2022-10-31.

2017-06-20/21 beslutade fullmäktige att bevilja Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) lån med maximalt 18,1 miljoner kronor för finansiering av investering i ambulansflygplan. Beslutet innebar att regionen beviljade KSA ett 20-årigt lån.

KSA har beslutat att ändra avskrivningsmetod från linjär avskrivning till en komponentindelad avskrivning. Förändringen innebär att det beviljade lånet får en löptid på 30 år istället för 20 år.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna de ändrade lånevillkoren för lånet till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg som beviljades 2017-06-20/21, innebärande att lånet återbetalas över 30 år istället för 20 år.

2. Att uppdra åt regionstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.

Förvaltningsrätten har i en dom slagit fast att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, där samtliga regioner ingår, inte har uppfyllt kraven för att få bedriva ambulansflygverksamhet.

Förbundsordningen justeras med följande lydelse:

"Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via egen regi eller utkontraktering omhänderta den operativa driften av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral. Förbundet skall även i övrigt verka för utveckling av förbundets verksamhet."

För att den nya förbundsordningen ska gälla krävs att samtliga regioner antar den.

Regionfullmäktige beslutar att

Anta ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Efter dialoger med Norrbottens Kommuner och verksamhetsledning i bolagen föreslås ägardirektiven för samtliga bolag på beredningsstadiet vara nästan oförändrade från föregående år. Hållbar utveckling förtydligas. Bolagets tjänster ska bidra till att de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 genomförs och integreras i samhället - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På så sätt bidrar bolagen till att länet investerar i omställning till en hållbar framtid och till visionen i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi: Vi ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.

Pågående etableringar och samhällsomvandling i länet kan göra det nödvändigt att se över bolagens ägardirektiv till ägardirektiv år 2023.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit fullmäktige besluta att föreslå bifogade ägardirektiv för berörda bolag till respektive bolags årsstämma för verksamhetsåret 2022.

Marianne Sandström (SD) lägger ett ändringsförslag om att stryka meningarna ”Bolagets tjänster ska bidra till att de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 genomförs och integreras i samhället – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På så sätt bidrar bolaget till att länet investerar i omställning till en mer hållbar framtid och visionen i Norrbottens utvecklingsstrategi” i samtliga förslag till ägardirektiv.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Till årsstämman för BD Pop AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

2. Till årsstämman för Energikontor Norr AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

3. Till årsstämman för Filmpool Nord AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

4. Till årsstämman för Investeringar i Norrbotten AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

5. Till årsstämman för IT Norrbotten AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

6. Ge regiondirektören i uppdrag att med avseende av pågående etableringar och samhällsomvandling i länet, under 2022 genomföra ägardialog om nödvändighet att se över bolagens ägardirektiv.

Ägarrepresentanter (Region Norrbotten, Region Västerbotten och Almi Företagspartner AB) har gemensamt diskuterat fram en revidering av ägaranvisningen för Almi Företagspartner Nord AB, se bilaga.

Väsentliga förändringar i ägaranvisningen 2022 är:

  • Förtydligande i syfte att tydliggöra att fokus ligger på hållbar konkurrenskraft. Bedöms ligga väl i linje med hur moderbolaget uppfattar att ägarna gemensamt ser på vikten av hållbarhet.
  • Tydliggörande att bolaget ska agera för att upprätthålla kund- och marknadskännedom i hela regionen också i inlandet och glest befolkade kommuner.
  • Förslag om ett nytt bredare uppdrag gentemot framtida näringar inom ramen för smart specialisering som kan utvecklas som komplement till de regionala basnäringarna.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit fullmäktige besluta att anta ny ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB för år 2022 och att fastställa upprättat förslag till driftanslag.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB år 2022.

2. Fastställa upprättat förslag till driftanslag.

Efter förbundsdirektionens godkännande av årsredovisning och verksamhetsberättelse ska handlingarna överlämnas till respektive medlems fullmäktige för hantering av ansvarsfrihet.

Revisorerna riktar kritik mot direktionens bokföring av konst och regionala utvecklingsnämnden bistår revisorernas bedömning att följa RKR R4 avseende bokföring av konst.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit fullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

Bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ska enligt förbundsordningen beslutas av varje medlems fullmäktige.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit fullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

Bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

Samtliga motioner och interpellationer bordläggs till nästa sammanträde.