Beslut i korthet - regionfullmäktige 24 april 2024

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna regionens, patientnämndens och regionala utvecklingsnämndens årsredovisningar för 2023. Dessutom beslutades att anta Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer och återkalla tidigare beslut om att införa avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar

Årets resultat för 2023 är positivt med 69 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är negativt med -162 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än budget. Divisionerna sammanlagt redovisar en negativ avvikelse mot budget på -684 miljoner kronor. Avvikelserna är till stor del strukturella och bärs därför med till kommande år. Det finansiella målet att verksamhetens resultat ska ligga mellan 1 och 3 procent av skatter, statsbidrag och utjämning, uppnås därmed inte.

Antal anställda och den arbetade tiden för anställd personal har ökat jämfört med 2022. Sjukfrånvaron har minskat och ligger nu på 5,8 procent. Extratiden, jour, beredskap, övertid och fyllnadstid, har minskat med 10 procent. Arbetade timmar och kostnader för inhyrd bemanning har ökat kraftigt under 2023. Region Norrbottens arbete med att minska beroendet av inhyrd bemanning intensifierades i december 2023 och utfallet av dessa insatser kan därmed inte presenteras ännu.

Utfallet i de strategiska målen vid årets slut visar att fyra av de strategiska målen delvis har uppnåtts och att två mål inte kunnat nås i sin helhet. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål för helåret 2023 är att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2023 med redaktionell korrigering enligt nedan.
 2. Använda 473 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven för att nå ett resultat i balans.
 3. Ombudgetera budgetöverskott för 2023 avseende införandeprojektet framtidens vårdinformationssystem, FVIS, genom att utöka budgeten för projektet för 2024 med 2,1 miljoner kronor och därigenom minska det budgeterade resultatet för 2024 med motsvarande belopp.
 4. Utöka investeringsramen för 2024 med 35,2 miljoner kronor avseende utrustning och 22,2 miljoner kronor avseende fastigheter. Reviderad total investeringsplan fastställs till 710,9 miljoner kronor.

Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående års verksamhet i styrelse, nämnd, beredningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Regionens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i regionstyrelsen, patientnämnden, regionala utvecklingsnämnden och fullmäktiges beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivs i regionens bolag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens reglemente för revisionen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har gett det resultat som redovisas i revisorernas redogörelse och övriga till revisionsberättelsen bifogade bilagor.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och fullmäktiges beredning samt enskilda ledamöter i dessa organ, samt att fullmäktige godkänner Region Norrbottens årsredovisning för 2023.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna revisionsberättelsen.
 2. Bevilja ansvarsfrihet för följande organ samt enskilda ledamöter i dessa:
  a. Regionstyrelsen
  b. Regionala utvecklingsnämnden
  c. Patientnämnden
  d. Hälso- och sjukvårdsnämnden
  e. Regionfullmäktiges uppdragsberedning

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga fyra strategiska mål delvis har uppnåtts.

Regionala utvecklingsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor för 2023. Alla verksamheter inom kulturinstitutionerna utom Norrbottens museum uppvisar en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Underskottet för museet beror främst av kostnader för anpassningar till nya lokaler för museets föremålssamlingar.

Länstrafiken dras fortsatt med underskott. Bedömningen är att trafikkostnaderna blev något högre och intäkterna något lägre, vilket motsvarar drygt fyra miljoner i underskott för Länstrafiken 2023. Underskottet är uppbokat och ingår i resultatet. Norrtåg har ett överskott gentemot budget vilket ger en positiv avvikelse. Sammantaget blir underskottet för infrastruktur 2023 en miljon kronor.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport för 2023.

Årsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för 2023, ekonomiskt resultat, måluppfyllelse och förväntad utveckling.

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som hälso- och sjukvårdsnämnden har prioriterat visar att primärvården endast har uppnått målet för 2 av 10 styrmått. Generellt sett uppvisar Norrbotten goda resultat i Tandhälsobarometern och resultatet för barn och unga med sämst tandhälsa visar på en positiv trend. Flera aktiviteter har genomförts inom ramen för nationella överenskommelser God och nära vård och Psykisk hälsa och suicidprevention.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på drygt 300 000 vid årets slut. Inom överenskommelsen om En god och nära vård och Psykisk hälsa och suicidprevention har regionen erhållit totalt drygt 128,1 miljoner kronor inklusive overheadkostnader. Utöver detta har Socialdepartementet beviljat medel för utveckling av vård i glesbygd/landsbygd med 2,8 miljoner kronor. I samverkan med styrgruppen för nationella överenskommelser har regiondirektören beslutat om satsningar i verksamheterna med totalt drygt 132,1 miljoner kronor exklusive overheadkostnader.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport för 2023.

Patientnämnden har vid antagandet av sina mål för 2023 utgått från regionfullmäktiges strategiska plan 2023–2025 som anger perspektiv, strategiska mål och framgångsfaktorer. Av årsrapporten framgår att bedömningen är att målet Långsiktig hållbar ekonomi har uppnåtts samt att målen Trygg norrbottning med god livskvalitet och God, nära och samordnad vård delvis har uppnåtts.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna patientnämndens årsrapport för 2023.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar de kommuner och regioner som tidigare undertecknad CEMR-deklarationen att ansluta sig till de nya artiklarna. Region Norrbotten, då Norrbottens läns landsting, undertecknade deklarationen 2009 och har således redan förbundit sig att verka för jämställdhet inom politiskt beslutsfattande, i praktisk verksamhet och i den service som levereras till medborgarna.

Regionfullmäktige beslutar att anta SKR:s rekommendation om att ansluta sig till CEMR-deklarationens nio nya artiklar.

Marita Wikberg (KD), Ilkka Isaksson (SD), Per Ågren (SD), Håkan Kero (KD), Lars-Åke Vikström (SD), Peter Rolfs (SD), Kristina Karlsson (SD), Margareta Törelid Haapani-emi (KD), Krister Pounu (KD), Marianne Sandström (SD), Susanne Ström (SD), Magnus Häggblad (SD) och Nina Markström Svarvare (SD) reserverar sig mot beslutet.

Region Norrbotten och Gällivare kommun har kommit överens om förändringar av ägarförhållandena i Matlaget i Gällivare AB. Region Norrbottens nuvarande ägarandel är 40 procent, motsvarande 800 aktier av totalt 2 000 aktier. Resterande antal aktier, 1 200, motsvarande 60 procent ägarandel, ägs av Gällivare kommun. Överenskommelsen innebär att Gällivare kommun förvärvar 600 aktier från Region Norrbotten och att Region Norrbotten därefter behåller 200 aktier. Enligt det nya ägarförhållandet äger Gällivare kommun 90 procent av aktierna och Region Norrbotten äger 10 procent. Försäljningen föreslås genomföras per den 1 juni 2024. Ett aktieöverlåtelseavtal föreslås tecknas enligt bilaga.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Sälja 600 aktier, motsvarande 30 procent ägarandel i Matlaget i Gällivare AB till Gällivare kommun, för 3 764 kronor/aktie, motsvarande en total köpeskilling om 2 258 400 kronor i enlighet med bilagt aktieöverlåtelseavtal.
 2. Försäljningen genomförs den 1 juni 2024.

Linda Frohm, Veronica Wahlström och Henrik Wikström (M) yrkar:

 • Att ersättningsystemet och hur vi väljer att mäta saker bör ses över i grunden och att detta arbete sker tillsammans med yrkesverksamma inom primärvården.
 • Att kodning och registrering ses över och automatiseras i största möjliga mån. I de fall där automatisering ej är möjligt bör utredas hur kodning och registring av kommande mått utformas så användarvänligt som möjligt.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Motionärens förslag om en översyn av ersättningssystem och uppfölningsmått i Primärvården anses besvarat.
 2. Bifalla motionärens förslag om att en översyn av kodning och registrering ska göras.
 3. Översyn ska ske i samband med införandet av nytt journalsystem.

Statens berednings- och utvärderingsinstitut genomförde 2022 en översikt av den samlade evidensen kring mammografiundersökningar och screening. Med den som underlag publicerade Socialstyrelsen i maj 2023 nya rekommendationer där det tydligt framkom att man inte rekommenderade regionerna att screena personer som fyllt 74 år.

Regionfullmäktige beslutade den 21 februari 2024 att återremittera ärendet för att klargöra och särskilja faktaunderlag som rör ärendet och det som rör Motion 16– 2023 om mammografi för kvinnor över 74 år.

Regionfullmäktige beslutar att återkalla tidigare beslut avseende avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år och att anta Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer.

Marita Wikberg (KD), Ilkka Isaksson (SD), Kristoffer Sundström (M), Lars-Åke Vikström (SD), Jonny Åström (SJVP), Lars Ralph (M), Per-Olof Tjärdalen (M), Linda Frohm (M), Hans Strandberg (M), Krister Pounu (KD), Peter Rolfs (SD), Nina Markström Svarvare (SD), Dan Ankarholm (SJVP), Margareta Törelid Haapani-emi (KD), Håkan Kero (KD), Marianne Sandström (SD), Magnus Häggblad (SD), Daniel Bergman (M), Susanne Ström (SD), Håkan Johansson (M), Kristina Karlsson (SD), Erika Sjöö (SJVP), Margareta Henricsson (SJVP), Birgit Meier Thunborg (M) och Anita Sköld (M) reserverar sig mot beslutet.