Beslut i korthet - regionfullmäktige 25 april

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna regionens, patientnämndens och regionala utvecklingsnämndens årsredovisningar för 2022. Dessutom beslutades att inom ramen för ett av regionstyrelsen beslutat kompetensförsörjningspaket utöka budgeten 2023 för att dubblera OB-ersättningarna inom vården.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Dagordning Handlingar Protokoll

Region Norrbotten har sedan tidigare en riktlinje mot mutor, korruption och jäv. Region Norrbotten ska fortsatt ha ett tydligt och restriktivt förhållningssätt och inte tolerera mutor, korruption eller jäv.

Behov har dock uppstått av att revidera riktlinjen för att ge en mer nyanserad bild och för att anpassa den efter SKR:s vägledning och samverkansregler med industrin.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa uppdaterad riktlinje mot mutor, korruption och jäv.

Beslutsunderlag

Resultatet för 2022 är positivt med 272 mnkr trots ett betydande negativt finansnetto.

Verksamhetens resultat är positivt med 984 mnkr vilket är 580 mnkr bättre än budget.

Det finansiella målet har förändrats under 2022 och innebär att verksamhetens resultat ett normalt år ska ligga mellan 1 och 3 procent av skatter, statsbidrag och utjämning Målet uppnås med god marginal för 2022 liksom det gjort för de senaste tre åren.

Bedömningen av de strategiska målen visar att samtliga sex strategiska mål är delvis uppnådda vid årets slut. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2022.
 2. Till resultatutjämningsreserven avsätta 174 mnkr av årets resultat.
 3. Ombudgetera budgetöverskott för 2022 till 2023 avseende införandeprojektet Framtidens vårdinformationssystem, FVIS, genom att utöka budgeten för projektet för 2023 med 12,8 mnkr och minska det budgeterade resultatet för 2023 med motsvarande belopp.
 4. Ombudgetera budgetöverskott för 2022 till 2023 avseende riktade statsbidrag att nyttjas för bearbetning av vårdköerna genom att utöka regionens budget för kökortningsåtgärder för 2023 med 110 mnkr och minska det budgeterade resultatet för 2023 med motsvarande belopp.
 5. Ombudgetera budgetöverskott för 2022 till 2023 avseende projektet Sammanhållen planering och uppföljning med 0,5 mkr och minska det budgeterade resultatet för 2023 med motsvarande belopp.
 6. Utöka investeringsramen för 2023 med 10,2 mnkr från 352 mnkr till 362,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2022

Under 2022 registrerade patientnämnden 822 ärenden, en ökning med 6 procent från  föregående år. En könsutjämning kan ses från föregående år men fortfarande avser en majoritet av ärendena, 58 procent, kvinnor.

En fortsatt ökning noteras av användning av den digitala kontaktvägen 1177.se som under året varit den vanligaste kontaktvägen för att anmäla ett ärende.

Under våren 2022 har återgång till ett normalläge kunnat ske efter pandemin. Fysiska möten och utbildningar har kunnat återupptas.

Patientnämnden har vi framtagande av sina mål för 2022 utgått från regionfullmäktiges strategiska plan 2022-2024 som anger perspektiv, strategiska mål och framgångsfaktorer. Av de nio formulerade styrmåtten har fem uppnåtts.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna patientnämndens årsrapport 2022 med ändringen att tabell över kostnadsställe 01713 utökas med rader för övriga kostnader samt total summa, i enlighet med patientnämndens beslut.

Beslutsunderlag

Patientnämndens årsrapport 2022

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner Region Norrbottens årsredovisning för 2022.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna revisionsberättelsen och revisionsrapporterna samt att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden och fullmäktiges beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Beslutsunderlag

Det fortsatt osäkra säkerhetsläget i Ukraina har föranlett nya rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. De flyktingar som har ansökt om eller beviljats  uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet ska omfattas av förordningen om vårdavgifter m m för vissa utlänningar.

Enligt förordningen ska flyktingar betala en avgift på högst 50 kronor för receptförskrivna läkemedel. Har personen inom loppet av en sex månader betalat mer än 400 kronor får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag för de kostnader som överstiger 400 kronor enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl. Personer som är under 18 år vid inköpstillfället ska enligt förordningen inte betala en avgift för läkemedel och andra varor.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Ansluta sig till Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation beträffande egenavgift för läkemedel för de flyktingar som har ansökt om eller har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.
 2. Justera Avgiftshandboken enligt beslutspunkt 1.

Beslutsunderlag

Under hösten 2021 och vintern 2022 har flera beslut tagits i syfte att förbättra kompetensförsörjningen. Bland annat har en översyn av hälso- och sjukvårdens struktur genomförts med målsättningen att stärka primärvården.

Regionstyrelsen har beslutat om ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, stärka bemanningen och säkerställa kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården:

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att
  minska sjukfrånvaron bland medarbetare. Förslag med aktiviteter ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på kompetenshöjande
  insatser för utredning och förebyggande insatser gällande kränkande särbehandling. Förslag ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag som ökar incitamentet
  för förlängt arbetsliv och bidrar till att behålla senior arbetskraft. Förslaget ska redovisas till regionstyrelsen senast i augusti 2023.
 4. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag som ökar möjligheten att rekrytera blivande medarbetare redan under studietiden. Förslag ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 5. Ge regiondirektören i uppdrag att sluta kollektivavtal med berörda fackliga organisationer i syfte att öka ersättningen för arbete under obekväm arbetstid från och med den 1 september 2023.
 6. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 7. Ge regiondirektören i uppdrag att se över chefernas förutsättningar gällande antalet medarbetare per chef, mängden administrativa uppgifter samt introduktion och utbildningsinsatser. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 8. Tillföra divisionerna 135 miljoner kronor, vilket inarbetas i den strategiska planen för år 2024. Tillförseln ska finansiera ökad ersättning för arbete under obekväm arbetstid.
 9. Förstärka Företagshälsovårdens budget med 1 miljon kronor, vilket inarbetas i den strategiska planen för år 2024.
 10. Finansiera rekryteringsstöd i form av verktyg och licenser med upp till 1 miljon kronor per år, vilket inarbetas i den strategiska planen för 2024.
 11. Föreslå regionfullmäktige besluta att utöka budgeten för regionstyrelsen för 2023 med 45 mnkr, i syfte att delårsfinansiera en ökad ersättning för arbete under obekväm arbetstid, genom att minska det budgeterade resultatet för 2023.

Marianne Sandström (SD) yrkar som tillägg till beslutsförslaget att ”Se över hur regionens chefer företrädelsevis kan avlastas med tillitsbaserad styrning framför nyanställningar av ytterliga chefer i linje med tanken om tillitsbaserad styrning”.

Veronica Wahlström (M) yrkar som tillägg till beslutsförslaget att ”Utreda möjligheten att inrätta en egen personalpool i Region Norrbotten”.

Samuel Ek (KD) yrkar som tillägg till beslutsförslaget att ”Ge uppdrag till regiondirektören att minska verksamhetens administration som inte är lagstadgad utan att riskera patientsäkerheten”.

Samtliga tilläggsyrkanden avslås.

Regionfullmäktige beslutar att

Utöka budgeten för regionstyrelsen för 2023 med 45 mnkr, i syfte att delårsfinansiera en ökad ersättning för arbete under obekväm arbetstid, genom att minska det budgeterade resultatet för 2023.

Beslutsunderlag