Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september 2021

Regionstyrelsen beslutade bland annat om en reviderad återställningsplan för hälso- och sjukvården efter covid-19. Verksamheterna kommer successivt att öka sin produktion och operationstjänster ska upphandlas från vårdaktörer i Norden och Europa för maximalt 500 miljoner kronor. Det beslutades också om en riktlinje för hantering av diskriminerande krav från invånare. Ingen har rätt att kräva att personal de möter exempelvis ska ha ett visst kön, en viss etnicitet eller en viss sexuell läggning.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Bild- och funktionsmedicin inom division Funktion är i behov av att ersätta två befintliga gammakameror på grund av dess funktion och support.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Funktion tilldelas 11 500 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar.

2. Paragrafen anses vara omedelbart justerad.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.

Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Funktion tilldelas 4 000 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

2. Division Länssjukvård 1 tilldelas 6 360 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvesteringar och nyinvesteringar.

3. Division Länssjukvård 2 tilldelas 3 035 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvesteringar och nyinvesteringar.

4. Division Nära tilldelas 295 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvestering.

5. Division Regionstöd tilldelas 465 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinvestering.

EU:s förordning MDR 2017/745 om medicintekniska produkter har trätt i kraft den 26 maj 2021 och ställer nya krav som berör vårdgivare. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård har uppdaterats med hänsyn till detta.

Utöver MDR har en ny lag och förordning samt föreskrifter om medicintekniska produkter trätt i kraft.

Med hänsyn till dessa förändringar behöver ansvar för vårdgivare tydliggöras.

Regionstyrelsen beslutar att

Regiondirektören får i uppdrag att företräda vårdgivaren, Region Norrbotten, och utfärda direktiv för att ansvarsfördelningen säkerställs i ledningssystemet samt att det finns processer och rutiner för användning och hantering av medicintekniska produkter i regionens verksamheter i enlighet med föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2021:52 samt EU:s förordning MDR 2017/745.

Fastställa ansvarsfördelning för medicintekniska produkter inom Region Norrbotten i enlighet med bilaga ”Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter inom Region Norrbotten”.

Den nationella läkemedelsförmånen är ett skydd för individen mot höga kostnader vid inköp av förmånsberättigade läkemedel och andra förmånsberättigade varor. Läkemedelsförmånen innebär en reducering av den enskildes kostnader när dessa varor expedieras på apotek.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka varor som kan ingå i läkemedelsförmånen. Ett stort antal läkemedel ingår inte i läkemedelsförmånen av olika skäl. Det uppstår då i regionen regelbundet behov av beslut om lokal läkemedelssubvention för enskilda individer utifrån undantagshanteringen som överenskommits mellan socialdepartementet, TLV och regionerna.

Sedan 2017 har tio beslut tagits om lokal subvention för enskilda individer utifrån undantagshanteringen. Två av dessa beslut har lyfts till styrelse- och fullmäktigenivå.

Regiondirektören anser att principerna för regionens hantering av lokala subventionsbeslut för läkemedel utanför läkemedelsförmånen behöver synliggöras och fastställas. Regionstyrelsen föreslås därför besluta om enhetliga principer för hantering av lokala subventioner i regionen. Principerna innebär att beslut om lokal läkemedelssubvention, enligt nationella överenskommelsen om undantagshantering, tas på tjänstemannanivå i regionen. Regiondirektören ska dock ha möjlighet att i undantagsfall lyfta individuella subventionsärenden av särskild betydelse till regionstyrelse och regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Beslut om lokala subventioner på läkemedel till enskilda individer tas av regiondirektören eller av denne delegerad tjänsteman.

2. Regiondirektören får i uppdrag att revidera regionstyrelsens delegationsordning med anledning av detta beslut.

Förbundets revisorer tillstyrker, efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning, att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutade den 11 november 2020 om hantering av det uppskjutna vårdbehovet som redovisades i en återställningsplan. Pandemin har pågått sedan dess och vårdverksamheterna har tagit fram en reviderad återställningsplan.

Verksamheterna kommer successivt att öka sin produktion för att nå full kapacitet från och med hösten 2021, även om den sammantagna bedömningen är att pandemins effekter på vården kommer att kvarstå inom flera områden även under 2022.

Nya arbetssätt kommer fortsatt att spela en betydande roll i hanteringen av uppskjutna vårdbehov. Bland annat digitala vårdmöten, bättre samplanering och nyttjande av interna resurser samt ökad samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen.

Utöver dessa insatser behöver verksamheterna öka produktionen genom inhyrd personal, kvälls- och helgmottagningar med egen personal samt köp av extern kapacitet. Andra regioner har också erbjudit sig att ta emot patienter från länet.

För att säkerställa att regionen klarar vårdgarantin och kortar vårdköer inom operation har regionen även beslutat att upphandla operationstjänster inom fem specialistområden: ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi och öron-näsa-hals.

En förfrågan har publicerats för ett ramavtal med en takvolym om maximalt 500 mnkr till vårdaktörer i Norden och Europa. Förhoppningen är att Region Norrbotten kan upphandla leverantörer som börjar ta emot patienter senast i slutet av året.

Glenn Berggård (V) lämnar ett tilläggsyttrande om att återställningsplanens genomförande i första hand ska ske i regionens egna verksamheter eller bedrivas som vård i samverkan med Norrlandsregionerna. Han föreslår också att vid varje köp av vård av en extern leverantör ska en riskbedömning genomföras med konsekvensbeskrivningar för eventuellt kompetenstapp i den egna organisationen samt hur upphandlingen påverkar den långsiktiga hållbarheten för regionens egen verksamhet inom området. Vidare föreslår han att förslag till antagande av extern leverantör, tillsammans med riskbedömningen, ska tillställas regionstyrelsen för eventuella tilldelningsbeslut.

Anders Öberg (S) föreslår i första hand återremiss för att ta fram ett förslag som bygger på att vårdskulden i möjligaste mån hanteras genom satsningar i den egna verksamheten, detta för att stimulera verksamhetsutveckling. Utgångspunkten för återremissförslaget är att vårdskulden kan hanteras inom regionens sjukvård eller vid sjukhusen inom norra sjukvårdsregionen. Operation och vård ska kunna ske vid samtliga av länets fem sjukhus för att kunna ta emot patienter från Norrbotten och angränsande län.

Anders Öberg föreslår i andra hand ett tillägg om att frågan ska behandlas vid kommande regionfullmäktige.

Glenn Berggårds och Anders Öbergs yrkanden avslås.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån den reviderade återställningsplanen i enlighet med regionstyrelsens beslut 11 november 2020, dnr 01244-2020.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Anders Öberg (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”De socialdemokratiska ledamöterna i regionstyrelsen reserverar sig mot beslutet att överlämna till regiondirektören ansvaret att upphandla och beställa operationer inom områden ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi och öron-näsa-hals för 500 miljoner kr utan regionfullmäktiges beslut. Beslutet är av sådan dignitet, har ett stort värde och är av principiell art och ska hanteras av fullmäktige. Regionfullmäktige behöver synliggöra för norrbottningarna hur Region Norrbotten använder skattepengar och statsbidrag. Vikten av transparens och öppenhet för personal och befolkningen i Norrbotten om regionens vägval för att hantera vårdskulden.”

Det har hänt att patienter som uppsöker vårdpersonal eller andra som möter tjänstepersoner inom regionen ställer krav på att personen som de möter är av ett visst kön, har en viss etnicitet eller en viss sexuell läggning, krav som inte är acceptabla.

Riktlinje för hantering av diskriminerande krav från invånare på regionens personal vid kontakter med Region Norrbotten är framtagen för att säkerställa att ingen anställd inom Region Norrbotten ska bli utsatt för diskriminering.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna riktlinje för hantering av diskriminerande krav från invånare på regionens personal vid kontakter med Region Norrbotten enligt bilaga.

Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller delägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna.

Regionstyrelsen beslutar att

Verksamheten i det delägda bolaget Inera under 2020 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Region Norrbotten tillstyrker i huvudsak de förslag och bedömningar i betänkande Ny lag om ordningsvakter med mera.

Grunden för förändringar är att öka tryggheten och det brottsförebyggande arbetet i samhället.

Syftet med utredningens förslag till lagförändringar är att öka möjligheterna för Polisen att nyttja ordningsvakter för detta arbete.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Tandhälsan på befolkningsnivå har förbättrats och är generellt sett god, men den är fortsatt ojämlikt fördelad i landet och mellan olika grupper. Det finns i riket gott om välutbildad tandvårdspersonal och kvaliteten på vården som erbjuds är i regel god. Trots detta finns det stora utmaningar när det gäller att kunna erbjuda tandvård efter patienternas behov.

Utgångspunkten för betänkandet är att föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen. Att tandvårdssystemet ska kunna uppfattas mer förutsägbart samt bli mer resurseffektivt och jämlikt.

Regionen bifaller betänkandet i stort då det mycket väl sammanfaller med regionens syn på hur tandvårdssystemet bör utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Regionen har synpunkter på vissa bedömningar och förslag som har kommenterats i remissvaret.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Nuvarande samarbetsavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning samt samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial är på väg att löpa ut.

Förslag på nya lösningar är framtagna i samverkan med länets kommuner, men kommer inte att hinna beslutas och vara i drift innan avtalstiderna löper ut.

Under denna tid är det nödvändigt med ett interimistiskt avtal mellan parterna som säkerställer att patientsäkerheten för berörda målgrupper tillgodoses.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna avsiktsförklaringen.

I december 2020 presenterade revisorerna resultatet av sin granskning avseende vårdgivarens ansvar över det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Granskningen visade på brister i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och i internkontrollen. Vid regionstyrelsens möte den 30 mars 2021 beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder utifrån de områden där brister identifierats.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna och avser följa upp utvecklingen av åtgärderna längre fram.

Regionstyrelsen har tagit del av revisionens granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsens styrning av det systematiska kvalitetsarbetet inte sker på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen inom området inte är helt tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att:

1. Säkerställa att det påbörjade arbetet med ledningssystemet ska prioriteras och slutföras med fokus på kärn- och stödverksamhet och kommuniceras ut i verksamheten.

2. Roll- och ansvarsfördelningen för ledningssystemsarbetet tydliggörs, dokumenteras och görs känd inom organisationen i enlighet med de föreskrifter som finns inom området.

3. Att ta fram en struktur och systematik för internkontroll.

Revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av två tidigare revisionsgranskningar samt en förstudie från åren 2018-2019. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen i allt väsentligt har vidtagit ändamålsenliga åtgärder men inte helt har utövat tillräcklig intern kontroll över vidtagna åtgärder efter revisionens två IT- säkerhets-/cybersäkerhetsgranskningar.

Vidare bedöms att GDPR-anpassningen inte helt har genomförts på ett ändamålsenligt sätt.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att åtgärda kvarstående behov inom berörda områden, säkerställa en tillräcklig grad av internkontroll inom området samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Regionens revisorer har genomfört en granskning av hur regionstyrelsen säkerställt arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet mot våld i nära relation inklusive barn som bevittnat våld samt om en tillräcklig intern kontroll finns inom området. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt att arbetet mot våld i nära relation bedrivs ändamålsenligt samt säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att:

  • Kartlägga hur vården fungerar för personer utsatta för våld i nära relation och för personer utsatta för sexuellt våld.
  • Ta fram förslag för hur organisationen når en hållbar struktur och får systematik i kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet för arbetet med våldsutsatta patienter.
  • Se över behov av överenskommelse med kommunerna för arbetet mot våld i nära relation.
  • Återrapportera uppdraget till regionstyrelsen under våren 2022.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Regionens revisorer har granskat om sjukvårdsberedningen utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll. Syftet med granskningen har varit att skapa ett underlag för sitt utlåtande i revisionsberättelse avseende beredningens verksamhet och ansvar.

Regionstyrelsen beslutar att

Med beaktande av revisorernas inkomna synpunkter lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Regionens revisorer har granskat om uppdragsberedningen utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll. Syftet med granskningen har varit att skapa ett underlag för sitt utlåtande i revisionsberättelse avseende beredningens verksamhet och ansvar.

Regionstyrelsen beslutar att

Med beaktande av revisorernas inkomna synpunkter lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Regionens revisorer har granskat beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen inte helt säkerställt att processen för handläggning hanterats på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande covid-19-pandemin.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner när det gäller berednings och beslutsfattande som omfattar roll- och ansvarsfördelning samt att det finns tydliga konsekvensbeskrivningar i ärendena.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

  • Initiativärende 2-2020 om förstärkt personalberedskap under pågående covid -19-pandemi genom lönematchning
  • Initiativärende 7-2021 om förändrad verksamhet inom regional utveckling
  • Initiativärende 9-2021 om omstartsprogram för Region Norrbotten efter covid-19
  • Motion 1-2021 om nystart för folktandvården
  • Motion 3-2021 om utökat antal utbildningsplatser och decentraliserad tandläkarutbildning
  • Motion 7-2021 om nationella minoriteters möjlighet att kommunicera på sitt eget språk

Regionstyrelsen beslutar att

Samtliga initiativärenden anses besvarade.

Att när det gäller initiativärendet  7-2021 ge regiondirektören i uppdrag att beskriva genomförd organisationsförändring inom avdelningen för regional utveckling samt förändringens konsekvenser på dess verksamhet och uppdrag. I konsekvensanalysen ska särskilt effekter på barnrätts- respektive jämställdhetsperspektivet beaktas.

Föreslå regionfullmäktige besluta att anse samtliga motioner besvarade.