Beslut i korthet - regionstyrelsen 17 augusti 2022

Styrelsen beslutade bland annat att utöka antalet disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus, att införa fast läkarkontakt, att förstärka den gynekologiska specialistmottagningen i Kiruna, att ta fram en plan för att införa tillitsbaserad styrning och ledning, att se över nya arbetstidsmodeller, att göra ytterligare lönesatsningar inom vården, att premiera arbete under sommartid samt att samlokalisera folktandvården i Luleå i ett hus och på flera övriga orter med övrig vård.

Beslut i korthet

Anders Öberg (S) inleder det extra regionstyrelsemötet med ett särskilt yttrande enligt följande:

”Med endast 25 dagar kvar till valdagen kallas regionstyrelsen till ett extra regionstyrelsesammanträde för att ta ställning till frågor som skulle behöva en betydligt mer seriös hantering. Frågorna och tänkta inriktningar är alla angelägna och fanns med i Socialdemokraternas förslag till strategisk plan som behandlades vid regionfullmäktige så sent som den 22-23 juni 2022, som avslogs. Förslagen är därför i detta läge oseriösa, inte minst gentemot regionens personal som lovats lösningar på områden som inte levererats under mandatperioden”.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige

 

Situationen inom hälso- och sjukvården i Region Norrbotten är ansträngd, med ett utmanande bemanningsläge i kombination med stor vårdefterfrågan. Som ett led i arbetet med att utöka vårdplatskapaciteten inom hälso- och sjukvården i regionen har regionstyrelsen tagit fram förslag på åtgärder. Det handlar dels om att göra en större intern översyn av vårdplatsstrukturen i länet och dels om att, som ett steg i arbetet mot utökat antalet disponibla vårdplatser, etablera två nya vårdenheter på Sunderby sjukhus. Regionstyrelsen föreslår även att fastställa inriktningen om att 200 somatiska vårdplatser på Sunderby sjukhus ska vara disponibla.

(S) föreslår i ett särskilt yrkande följande:

”Att ge regiondirektören i uppdrag att bereda frågan ytterligare och återkomma till regionstyrelsens sammanträde den 14 september 2022 med ekonomiska och organisatoriska analyser av de föreslagna åtgärderna.”

Marianne Sandström (SD) föreslår att punkt 2 stryks.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att kartlägga aktuella vårdplatser på sjukhus och hälsocentraler i Region Norrbotten, samt i möjlig utsträckning definiera det framtida vårdplatsbehovet. Uppdraget ska utföras som en intern översyn enligt bilaga 1.

2. Fastställa inriktningen om att 200 somatiska vårdplatser på Sunderby sjukhus ska vara disponibla, det vill säga 10 procent över det krav som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer.

3. Inrätta en vårdavdelning om 15 vårdplatser på Sunderby sjukhus för patienter med stora omvårdnadsbehov men där de aktiva medicinska insatserna är mindre.

4. Inrätta en vårdavdelning om 15 vårdplatser på Sunderby sjukhus för patienter i behov av palliativ vård.

5. Återapportering avseende punkt 3-4 ska ske senast den 31 januari 2023.

(S) och (SD) reserverar sig

I regionen såväl som på nationell nivå råder bred konsensus om att omställningen till nära vård ska genomföras och att primärvården i framtiden ska utgöra basen för det fortsatta arbetet.

Primärvården i Norrbotten föreslås att arbeta utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om fast läkarkontakt och riktvärde för antal invånare per distriktsläkare (1100 läkarkontakter/listade patienter per distriktsläkare och 550 listade patienter per ST-läkare i allmänmedicin).

För framgång i arbetet föreslår regionstyrelsen att ett antal beslut tas med syfte att stärka utbildningsmiljön, utöka antalet utbildningstjänster i primärvården och se över utformningen av arbetsorganisationerna på hälsocentralerna.

(S) föreslår i ett särskilt yrkande följande:

”Att ge regiondirektören i uppdrag att bereda frågan ytterligare och återkomma till regionstyrelsens sammanträde den 14 september 2022 med ekonomiska och organisatoriska analyser av de föreslagna åtgärderna.”

Regionstyrelsen beslutar att

1. Fastställa att primärvården i Norrbotten ska arbeta utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om fast läkarkontakt och riktvärde för antal invånare per distriktsläkare. Målsättningen är att inom en femårsperiod etablera ett riktvärde på 1100 läkarkontakter/listade patienter per distriktsläkare. En ST-läkare i allmänmedicin i primärvården ska inledningsvis ha ett riktvärde på 550 listade patienter. Arbetsorganisationen i primärvården ska, utöver fast läkarkontakt, vara teambaserad och utgå från en fast vårdkontakt. 

2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en plan för hur arbetsorganisationen på hälsocentralerna ska utformas med utgångspunkt från redovisade förslag. Processen ska underlätta en bred dialog och förankring av arbetsorganisationen på arbetsplatserna.

3. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en plan för införande av kliniska utbildningsmottagningar (KUM) i Region Norrbotten. Den långsiktiga inriktningen är två kliniska undervisningsmottagningar i verksamhetsområde Luleå/Boden samt en KUM i var och en av de övriga verksamhetsområdena. I ett första skede planeras uppstart av KUM vid Björknäs och Björkskatans hälsocentraler.

4. Regiondirektören får i uppdrag att öka tjänsteutrymmet för studierektorer inom primärvården i Region Norrbotten. Bedömningen är att tjänsteutrymmet ska öka med 0,6 tjänst och att en befattning som teamledare med motsvarande 0,1 tjänst inrättas med syfte att öka samordningen för studierektorerna.

5. Köpa in digitalt utbildningsstöd för att snabbt kunna tillgängliggöra evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen.

6. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett koncept för integrerad bastjänstgöring (BT) inom allmänmedicin i Region Norrbotten. Denna BT kommer att vara separerad från fristående BT, som organiseras via utbildningsenheten, och erbjudas läkare med utländsk examen.

7. För år 2023 tillföra 2,0 mnkr till budgeten för division Nära för åtgärder att förstärka utbildningsmiljön i primärvården.

8. För år 2023 tillföra 10,0 mnkr till budgeten för vårdvalet för ST-läkare inom allmänmedicin för att finansiera ett utökat antal utbildningstjänster som ST-läkare i allmänmedicin i primärvården i Norrbotten.

9. För år 2023 tillföra 15,0 mnkr till budgeten för primärvården att via Vårdval Norrbotten öka läkartätheten i Region Norrbotten och därefter planera för en successiv ökning under en femårsperiod.

10. Finansiering för 2023 för punkt 7-9 föreslås ske genom regionstyrelsens strategiska reserv och för 2024 och framåt inarbetas i kommande strategiska plan.

(S) reserverar sig.

Barn och unga med psykisk ohälsa och sjukdom finns både inom primär- och specialistvård. I nuläget finns risk att barn och ungdomar faller mellan stolarna då det finns oklarheter gällande vilken vårdnivå som ansvarar för vad. För att komma till rätta med detta ska en översyn skyndsamt genomföras. Översynen syftar till förtydliganden av de oklarheter gällande ansvar på olika vårdnivåer som föreligger samt till förslag på åtgärder som ska leda till ett förbättrat omhändertagande, en förbättrad samverkan och en jämlik och jämställd hälsa för alla barn och unga med psykisk ohälsa och sjukdom.

Glenn Berggård (V) föreslår, med stöd av Marianne Sandström (SD), Kenneth Backgård (SJVP) och Linda Frohm (M), ett tillägg på punkt 1 enligt följande: ”Ge regiondirektören i uppdrag att i samverkan med Norrbottens kommuner genomföra en översyn gällande omhändertagandet av barn och ungas psykiska ohälsa och sjukdom.”

Marianne Sandström (SD) föreslår, med stöd av Kenneth Backgård (SJVP), ett tillägg om att Region Norrbotten snarast startar upp ungdomsmottagningsverksamhet i alla länets kommuner med start senast januari 2023. 

(S) föreslår i ett särskilt yrkande följande:

”Att ge regiondirektören i uppdrag att bereda frågan ytterligare och återkomma till regionstyrelsens sammanträde den 14 september 2022 med ekonomiska och organisatoriska analyser av de föreslagna åtgärderna.”

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att i samverkan med Norrbottens kommuner genomföra en översyn gällande omhändertagandet av barn och ungas psykiska ohälsa och sjukdom.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att i samverkan med Norrbottens kommuner genomföra en översyn av länets ungdomsmottagningar.

3. Finansiering av extern konsult ska ske via nationella medel.

4. Översynen ska återrapporteras till regionstyrelsen senast i mars 2023.

5. Region Norrbotten startar snarast upp ungdomsmottagningsverksamhet i alla länets kommuner med start senast januari 2023. 

(S) reserverar sig.

Specialiteten obstetrik och gynekologi omfattar akuta och icke-akuta tillstånd och sjukdomar. Verksamhetsområdet har idag mottagning i varierande omfattning på samtliga fem sjukhus och slutenvård inklusive förlossning vid Gällivare sjukhus och Sunderby sjukhus.  

Regionstyrelsen anser att det är angeläget att så snart som möjlig förstärka nuvarande gynekologiska specialistmottagning på Kiruna sjukhus med läkare och undersköterska två dagar per vecka.

Syftet är att minimera restiden för patienter som är i behov av viss typ av vård i samband med graviditet och förlossning eller specialistgynekologi.

(S) föreslår i ett särskilt yrkande följande:

”Att ge regiondirektören i uppdrag att bereda frågan ytterligare och återkomma till regionstyrelsens sammanträde den 14 september 2022 med ekonomiska och organisatoriska analyser av de föreslagna åtgärderna.”

Regionstyrelsen beslutar att

1. Från och med den 1 november 2022 förstärka nuvarande gynekologiska specialistmottagning i Kiruna med läkare två dagar/vecka under 45 veckor per år.

2. Från och med den 1 november 2022 förstärka nuvarande gynekologiska specialistmottagning i Kiruna med undersköterska två dagar/vecka under 45 veckor per år.

3. Uppdra åt regiondirektören att genomföra en genomlysning av den samlade gynekologiska och förlossningsvården i Region Norrbotten.

4. Till Division Länssjukvård 2 anvisa möjligheten att för 2022 använda nationella medel motsvarande 0,2 mnkr för etablera den utökade mottagningsverksamheten från 1 november 2022.

5. För år 2023 öka budgeten för den gynekologiska verksamheten inom Division Länssjukvård 2 med 1,2 mnkr.

6. Finansiering för 2023 föreslås ske via styrelsens strategiska reserv och för 2024 och framåt inarbetas i kommande strategiska plan.

(S) reserverar sig.

Region Norrbotten har i dag i huvudsak en kontrollbaserad styrning och ledning. I och med att regionens omställning är avslutad krävs nya former av ledning och styrning. Det är därför angeläget att förtydliga de målsättningar som finns i regionfullmäktiges strategiska plan. Där framgår bland annat att medarbetarna ska få större möjlighet att påverka sin arbetssituation, sin arbetsmiljö och även vara delaktiga i ekonomiska processer, som exempelvis den egna arbetsplatsens resultatuppföljning. Planen är grunden till en strategisk personal- och lönepolitik. En förtroendeingivande målstyrning ska införas där anställda känner stolthet över Region Norrbotten och där de ser sig själva som en del av en helhet.

Innebörden av tillitsbaserad styrning och ledning baseras på Tillitsdelegationens delrapporter och slutbetänkandet från år 2020. Bärande idéer är bland annat att minska byråkrati och detaljstyrning, för att i motsvarande grad öka handlingsutrymmet för organisationens chefer på alla nivåer. Det handlar även om att ta till vara på medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang.

Regionstyrelsen föreslår att regiondirektören tar fram en plan för hur regionens ambition om tillitsbaserat ledarskap ska förverkligas i praktiken. Regiondirektören föreslås även se över regionstyrelsens delegationsordning, så att den svarar upp mot ambitionen. Därutöver får regiondirektören i uppdrag att se över process och ansvarsfördelning vad gäller individuell lönesättning samt ge linjeorganisationen ökat stöd i rekryteringsarbetet.

Glenn Berggård (V) föreslår, med stöd av Marianne Sandström (SD) och Kenneth Backgård (SJVP), ett tillägg i beslutspunkt 1 om att planen ska gälla ”på alla nivåer” samt en ny beslutspunkt om att ”planen för tillitsbaserad ledning och styrning ska tas fram i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer”.

(S) föreslår i ett särskilt yrkande följande:

”Att ge regiondirektören i uppdrag att bereda frågan ytterligare och återkomma till regionstyrelsens sammanträde den 14 september 2022 med ekonomiska och organisatoriska analyser av de föreslagna åtgärderna.”

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för hur ambitionen för en tillitsbaserad styrning och ledning ska konkretiseras samt förverkligas i praktiken på alla nivåer.

2. Regiondirektören får i uppdrag att se över, och i förekommande fall föreslå anpassningar av, regionstyrelsens delegationsordning så att den svarar upp mot den ambition om tillitsbaserat ledarskap som finns i regionens strategiska plan.

3. Regiondirektören får i uppdrag att se över process och ansvarsfördelning vad gäller individuell lönesättning samt vid behov genomföra kompletterande utbildningsinsatser till lönesättande chefer.

4. Regiondirektören får i uppdrag att öka stödet till linjeorganisationen i rekryteringsarbetet.

5. Föreslagna åtgärder finansieras genom att 3,2 mnkr för år 2023 an-visas ur den strategiska reserven.

6. Återapportering avseende punkt 2-4 ska ske på styrelsesammanträdet den 6 oktober 2022.  

7. Planen för tillitsbaserad ledning och styrning ska tas fram i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer.

(S) reserverar sig.

Regionen har under våren 2022 påbörjat ett utvecklingsarbete inom bemannings- och schemafrågor med syfte att stärka stödet till verksamheterna.

Projektet föreslås utökas till att även se över arbetstidsmodeller samt förlängas till 2023.

Regionen har sökt och beviljats medel från Socialstyrelsens utlysning Återhämtningsbonusen för att anställa medarbetare som ska arbeta med bemanningsplanering och schemahantering.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att ”regiondirektören får i uppdrag att identifiera och pröva olika arbetstidsmodeller inom olika verksamhetsområden som till exempel att ge 62+-medarbetare möjlighet till förkortad arbetstid och kompetensöverföring (100 procent lön, 80 procent arbetstid varav 20 procent mentorskap) samt verksamheter där reducerad veckoarbetstid – 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön – kan införas.”

Kenneth Backgård (SVJP) föreslår ett tillägg på punkt 1 om att ”regiondirektören får i uppdrag att se över nya arbetstidsmodeller.”

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta och utöka processarbetet med att nå en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning samt att se över nya arbetstidsmodeller.

2. Lägesrapport och återrapportering om vidtagna åtgärder ska ske vid regionstyrelsens sammanträde i december 2022.

3. 1,4 mnkr anvisas ur regionstyrelsens strategiska reserv för år 2023. Regionstyrelsen anvisar möjligheten att finansiera via externa projektmedel.

(S) och (V) reserverar sig.

Satsningar inom löne- och förmånsfrågor är en väsentlig del för att bli en attraktiv arbetsgivare och öka förmågan att nå långsiktig och hållbar bemanning av verksamheterna. Regionstyrelsen föreslår att för 2023 satsa 64 mnkr på löneökningar inom Vårdförbundets avtalsområde samt 31 mnkr inom Läkarförbundets avtalsområde. Därutöver föreslås att en översyn ska göras med inriktning att nuvarande lönetillägg inom vissa områden bakas in i fastlönen för att ytterligare öka attraktionskraften. Slutligen ska åtgärder vidtas för att öka attraktionskraften för medarbetare som uppnått pensionsålder att arbeta vidare. 

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg på punkt 6 där ”pensionsålder” ersätts med ”65+” samt på punkt 7 enligt följande: ”Att en strategisk plan för rättvis lönesättning snarast tas fram, att Jämställdhetsmyndighetens rapport 2022:2 tas som utgångspunkt för målnivå för lönerna samt att kommande strategiska planer ska innehålla utrymme för förbättrade lönesättningar.”

Anders Öberg (S) föreslår ett tillägg om att ”regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att bereda frågan ytterligare och till regionstyrelsen den 14 september återkomma och belysa fler yrkesgrupper, bland annat undersköterskor med organisatoriska och ekonomiska analyser av de föreslagna åtgärderna.”

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra löneöversyn för 2023 inom Vårdförbundets och Läkarförbundets avtalsområden motsvarande 95,0 mnkr enligt beskrivning i ärendet och finansiera den uppkomna merkostnaden om 45,0 mnkr via regionstyrelsens strategiska reserv.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn med inriktning att nuvarande lönetillägg för sjuksköterskor för arbete på vårdavdelningar på sjukhus, allmänmedicinska vårdplatser i primärvård och IVAK-mottagningar löses in och bakas in i fastlönen.

3. Ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn med inriktning att nuvarande funktionstillägg inom VO An/Op/IVA, VO Akutomhändertagande IVAK eller inom VO Ortopedis operationsenhet, löses in och bakas in i grundlönen.

4. Ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn med inriktning att nuvarande lönetillägg för specialisttjänstgörande läkare för arbete på glesbygdshälsocentraler löses in och bakas in i fastlönen.

5. Ge regiondirektören i uppdrag att genomföra 2023 års löneöversyn för Vårdförbundets och Läkarföreningens avtalsområden med utgångspunkt från redovisade prioriteringar samt en särskild satsning som premierar arbete under sommartid.   

6. Ge regiondirektören i uppdrag att se över möjligheten att få fler medarbetare som uppnått pensionsålder att kvarstå i arbete genom att öka lönen.

7. Kopplat till den strategiska planens målsättning avseende medianlön med riksgenomsnittet som lägsta nivå, ska löneöversynen avseende övriga yrkesgrupper och avtalsområden påbörjas.

(S) och (V) reserverar sig.

Som ett led i att anpassa regionens verksamheter till omställningen mot en god och nära vård har Region Norrbotten tagit fram en långsiktig plan för folktandvårdens lokaler. Planen ska svara upp mot folktandvårdens målsättning att finnas i hela länet i ändamålsenliga lokaler som tillåter en effektiv tandvård. För att nå en långsiktigt hållbar ekonomi ska verksamheter i möjlig utsträckning samlokaliseras med övriga vårdverksamheter med inriktning mot regionens vårdverksamheter. För Luleåområdet ska inriktningen vara ett framtida tandvårdshus med verksamheten samlad. En förstudie är nödvändig innan planen kan verkställas. Resultatet av förstudien presenteras senast 16 december 2022.

Glenn Berggård (V) föreslår, med stöd av Anders Öberg (S), en ändring på punkt 5 enligt följande: ”Regiondirektören får i uppdrag att utreda samlokalisering av folktandvård i Älvsbyn och Övertorneå samt samnyttjande av reception med mera möjliga gemensamma funktioner i Jokkmokk och Överkalix.”

Marianne Sandström (SD) föreslår ett tillägg om att ”regiondirektören får i uppdrag att utreda samlokalisering av folktandvård och primärvård i Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk och Älvsbyn utifrån aspekter som ekonomi, arbetsmiljö och tillgänglighet.”

Regionstyrelsen beslutar att

1. Fastställa inriktningen att folktandvårdens verksamheter i Luleåområdet ska samlokaliseras till centrala Luleå.

2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda hur en samlokalisering ska ske på bästa sätt.  

3. Regiondirektören får i uppdrag att tillse att en flytt av tandvårdskliniken i Gällivare till lokaler i Gällivare sjukhus verkställs.

4. Regiondirektören får i uppdrag att tillse att renovering av kliniken vid Kalix sjukhus verkställs.

5. Regiondirektören får i uppdrag att utreda samlokalisering av folktandvård och primärvård i Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk och Älvsbyn.

6. Kostnaden för förstudien med tillhörande presentationsmaterial bedöms uppgå till 1,0 mnkr. Finansieringen tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2022 inom befintlig investeringsram.

(S), (V) och (SD) reserverar sig.