Beslut i korthet - regionstyrelsen 5 april

Regionstyrelsen beslutade bland annat om ett paket för att underlätta kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården. Regiondirektören gavs bland annat i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron, behålla senior arbetskraft och öka möjligheten att rekrytera medarbetare under studietiden. Regiondirektören fick även i uppdrag att sluta kollektivavtal i syfte att dubbla ersättningen för arbete under obekväm arbetstid och att ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal.

Nedanstående är ett urval av besluten. Bilagorna går att söka i handlingarna (klicka på knappen nedan). För en komplett redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras inom en vecka efter mötet.

Dagordning Handlingar Protokoll

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Beslutsunderlag

 

Fullmäktige beslutade i april 2021 att godkänna den senaste versionen av Region Norrbottens riktlinje mot mutor, korruption och jäv. Genom denna riktlinje infördes en nolltolerans mot förmåner för samtliga medarbetare och förtroendevalda.

Region Norrbotten ska fortsatt ha ett tydligt och restriktivt förhållningssätt och inte tolerera mutor, korruption eller jäv. Behov har dock uppstått av att revidera riktlinjen för att ge en mer nyanserad bild och för att anpassa den efter Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) vägledning och samverkansregler med industrin.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa uppdaterad riktlinje mot mutor, korruption och jäv.

Beslutsunderlag

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv

Förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 2022 beslutat att rekommendera regionerna att besluta om reviderad rekommendation avseende regionernas erbjudande om assisterad befruktning. Rekommendationen träder i kraft så snart den formellt beslutats i varje enskild region.

Syftet med rekommendationen är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård genom att regionernas erbjudande till patienter som genomgår behandling för assisterad befruktning är enhetligt.

Regionstyrelsen beslutar att

Till förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anmäla regionstyrelsens beslut om att bifalla revidering av rekommendation avseende regionernas erbjudande om assisterad befruktning.

Beslutsunderlag

Under 2022 registrerade patientnämnden 822 ärenden, en ökning med 6 procent från föregående år. En könsutjämning kan ses från föregående år, men fortfarande avser en majoritet av ärendena, 58 procent, kvinnor.

En fortsatt ökning noteras av användning av den digitala kontaktvägen 1177.se som under året varit den vanligaste kontaktvägen för att anmäla ett ärende.

Under våren 2022 har återgång till ett normalläge kunnat ske efter pandemin. Fysiska möten och utbildningar har kunnat återupptas.

Patientnämnden har vi framtagande av sina mål för 2022 utgått från regionfullmäktiges strategiska plan 2022-2024 som anger perspektiv, strategiska mål och framgångsfaktorer. Av de nio formulerade styrmåtten har fem uppnåtts.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna patientnämndens årsrapport 2022 med ändringen att tabell över kostnadsställe 01713 utökas med rader för övriga kostnader samt total summa, i enlighet med patientnämndens beslut.

Beslutsunderlag

Patientnämndens årsrapport

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga fyra strategiska mål har delvis uppnåtts.

Regionala utvecklingsnämnden visar ett överskott om 6,7 miljoner kronor.

Samtliga verksamheter inom kulturinstitutionerna uppvisar en positiv avvikelse vid årets slut som beror av vakanta tjänster, men också att början av året präglades av pandemin med inställda evenemang och utställningar.

Inom kulturbidrag har ramökning om 10 miljoner som inkom våren 2022 inte kunnat omhändertas fullt ut då kulturenheten haft många vakanta tjänster.

Kollektivtrafiken dras fortsatt med stora underskott (fortfarande stigande kostnader för trafikavtalen i kombination med för få resenärer) på så väl lokala som stomlinjer men även ökade drivmedelspriser och andra omvärldsfaktorer har lett fram till den negativa avvikelsen.

Regionstyrelsen beslutar att

Förslå regionfullmäktige godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022.

Beslutsunderlag

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022

I forskningsbokslutet beskrivs regionens förutsättningar för forskning. Detta innefattar såväl tillgängliga medel för forskningsfinansiering som forskningsinfrastruktur.

I bokslutet redovisas även forskningens utfall för 2022, bland annat den vetenskapliga produktionen, genomförda forskningsaktiviteter samt en beskrivning av pågående klinisk  forskning inom Region Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Gdkänna Forskningsbokslut för år 2022.

Beslutsunderlag

Forskningsbokslut 2022

Under åren 2020-2021 genomfördes en översyn av driftsorganisationen samt stab- och stödorganisationen i Region Norrbotten. Översynen genomfördes inom ramen för den så kallade omställningen.

Omställningen, som skedde under den pågående covid-19 pandemin, resulterade i en förändrad organisation samt en minskning av administration och stödfunktioner.

Under 2022 märktes en tilltagande kompetensförsörjningsproblematik inom regionen.  Problematiken gäller framförallt legitimerade sjuksköterskor i somatisk slutenvård och distriktsläkare inom primärvården.

Av den anledningen avslutades omställningen formellt och kompetensförsörjningsfrågorna började prioriteras i högre omfattning än tidigare. Ett antal åtgärder inom området har beslutats och/eller genomförts under de senaste åren.

Bland annat bedömde regionledningen hösten 2022 att det var angeläget att konsolidera regionens organisation och fokusera på ett mer tillitsbaserat arbetssätt gentemot medarbetarna.

Under hösten 2021 och vintern 2022 har flera beslut tagits i syfte att förbättra kompetensförsörjningen. Bland annat har en översyn av hälso- och sjukvårdens struktur genomförts med målsättningen att stärka primärvården.

Regionstyrelsen föreslår nu ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, stärka bemanningen och säkerställa kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården.

En plan för att minska beroendet av inhyrd personal ska tas fram och ersättningen för arbete under obekväm arbetstid föreslås öka. Vidare föreslås en översyn av chefernas arbetsförutsättningar, bland annat gällande antalet medarbetare per chef och mängden administrativa uppgifter.

Dessutom ska förslag som bidrar till att behålla senior arbetskraft samt förslag som ökar möjligheten att anställa blivande medarbetare redan under deras studietid tas fram. Även åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland medarbetare ska genomföras.

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar bifall till det liggande förslaget med tillägg att punkterna 4, 6 och 7 ska återrapporteras i september 2023.

Linda Frohm (M) yrkar som tillägg att utreda möjligheten att inrätta en egen personalpool i Region Norrbotten samt att punkterna 6 och 7 återrapporteras till Regionstyrelsen i september 2023.

Daniel Bergman (M), Kenneth Backgård (SJVP) och Marianne Sandström (SD) yrkar bifall till Linda Frohms (M) tilläggsförslag.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland medarbetare. Förslag med aktiviteter ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på kompetenshöjande insatser för utredning och förebyggande insatser gällande kränkande särbehandling. Förslag ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag som ökar incitamentet för förlängt arbetsliv och bidrar till att behålla senior arbetskraft. Förslaget ska redovisas till regionstyrelsen senast i augusti 2023.
 4. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag som ökar möjligheten att rekrytera blivande medarbetare redan under studietiden. Förslag ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 5. Ge regiondirektören i uppdrag att sluta kollektivavtal med berörda fackliga organisationer i syfte att öka ersättningen för arbete under obekväm arbetstid från och med den 1 september 2023.
 6. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 7. Ge regiondirektören i uppdrag att se över chefernas förutsättningar gällande antalet medarbetare per chef, mängden administrativa uppgifter samt introduktion och utbildningsinsatser. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast september 2023.
 8. Tillföra divisionerna 135 miljoner kronor, vilket inarbetas i den strategiska planen för år 2024. Tillförseln ska finansiera ökad ersättning för arbete under obekväm arbetstid.
 9. Förstärka Företagshälsovårdens budget med 1 miljon kronor, vilket inarbetas i den strategiska planen för år 2024.
 10. Finansiera rekryteringsstöd i form av verktyg och licenser med upp till 1 miljon kronor per år, vilket inarbetas i den strategiska planen för 2024.
 11. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att utöka budgeten för regionstyrelsen för 2023 med 45 mnkr, i syfte att delårsfinansiera en ökad ersättning för arbete under obekväm arbetstid, genom att minska det budgeterade resultatet för 2023.

Beslutsunderlag

Utredningen fokuserar på två områden kopplat till kriminalpolitiska utmaningar som anses särskilt angelägna och som hör samman med att förebygga barns och ungas utsatthet för och delaktighet i brott. Dessa områden är dels barns och ungas involvering i gängkriminalitet, dels våld i barns och ungas nära relationer.

Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i delbetänkandet, men vill särskilt betona att kunskapsuppbyggnaden behöver vara långsiktig och målgruppsinriktad, samt att samverkande aktörer behöver stödstrukturer och vägledning för att lyckas med en hållbar samverkan.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslag.

Beslutsunderlag

Remissyttrande

Regionens revisorer har genomfört en granskning av Region Norrbottens arbete med barnkonventionen för att bedöma om ledning, styrning och uppföljning är ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv.

Den samlade bedömningen visade att regionens inte arbetar helt ändamålsenligt utifrån ett barnrättsperspektiv.

Revisionen förslag syftar till att tydliggöra hur barnkonventionen fortsatt ska implementeras, en ökning av kompetenshöjande åtgärder, insamling av erfarenheter från verksamheterna samt förbättrad uppföljning.

Marianne Sandström (SD) och Linda Frohm (M) yrkar avslag på punkt 1.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Utifrån uppsiktsplikten uppmana Hälso- och sjukvårdsnämnden att i ärenden som direkt eller indirekt rör barn införa prövning av barnets bästa.
 2. Ge regiondirektören uppdrag att fortsatt implementera barnkonventionen i regionens styrning och ledning samt i uppföljning.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder till regionstyrelsen senast mars 2024.
 4. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre. Granskningen syftade till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet för äldre som lider av psykisk ohälsa samt att regionstyrelsens interna kontroll för området inte är helt tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att följa upp andelen äldre som fått diagnosen psykisk ohälsa samt vilka behandlingsåtgärder de har ordinerats, uppdelat på kön.
 2. Att ge regiondirektören i uppdrag att i sin styrning av verksamheten uppmärksamma gruppen äldre och deras särskilda behov vad gäller psykisk ohälsa.
 3. Att dokumenterad ansvarsfördelning vad gäller vård av psykisk ohälsa är förankrad i organisationen och i samverkan med kommunerna samt att struktur utvecklas som möjliggör uppföljning och analys av insatser för de med behov av Samordnad Individuell Plan (SIP).
 4. Att systematisk verksamhetsutveckling sker i enlighet med regionalt utvecklingsprogram för psykisk ohälsa och den beslutade handlingsplanen för Suicidprevention.
 5. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen under första kvartalet 2024.
 6. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport

 

Revisonsbyrån PwC har genomfört en granskning av regionens informations- och cybersäkerhet.

Syftet med granskningen var att bedöma om Region Norrbotten säkerställer ett ändamålsenligt arbete kring informations och cybersäkerhet, samt om detta sker med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna bedömer att Region Norrbotten till viss del säkerställer ett ändamålsenligt arbete kring informations- och cybersäkerhet.

Revisorerna presenterar regionens mognadsnivå i de områden som analyserats, samt ger förslag på vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra arbetet.

Ärendet behandlas på grund av sekretess bakom stängda dörrar.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa ett ändamålsenligt arbete kring informations- och cybersäkerhet samt internkontroll enligt de förslag som framkommer i ärendebeskrivningen.
 2. Återrapportering med nödvändiga åtgärder sker till styrelsen senast 10 maj 2023.
 3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag