Beslut i korthet - regionstyrelsen 7 december

Regionstyrelsen beslutade bland annat att ställa sig bakom SKR:s rekommendation om att kraftigt minska användningen av hyrbemanning samt att samverka inom norra sjukvårdsregionen för att minska användningen av hyrbemanning. Vidare beslutades att fastställa inriktningsbeslut för kommande process om verksamhetsinnehållet vid regionens nya sjukhus i Kiruna samt att utreda förutsättningar för att inom upptagningsområdet för Piteå sjukhus övergå från psykiatrisk slutenvård till specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) och att utreda möjligheten att införa SPOT som komplement till psykiatrisk slutenvård på klinikerna i Gällivare och Sunderbyn.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll

I beställning Vårdval primärvård framkommer att hälsocentralerna ansvarar för läkarinsatser för sina listade patienter som bor i kommunernas särskilda boenden.

Det har nu uppdagats att det behövs ett förtydligande avseende begreppet ”särskilda boenden” i skrivningen. Ett tillägg behöver därför göras i beställning Vårdval primärvård för att säkerställa
tillgång till läkare för de som bor på korttidsboenden och bostäder med särskild service, då dessa ska rondas och i övrigt hanteras som övriga särskilda boenden (SÄBO).

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Förtydliga avsnitt 3.2.1 ”Primärvården, kommunerna och andra aktörer” i Beställning Vårdval primärvård 2024 avseende geografisk hälsocentralstillhörighet genom att understryka att korttidsboende ingår i definitionen av särskilt boende.
 2. Ändringen träder i kraft den 6 mars 2024.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Överenskommelsen om vaccinering mot covid-19 för andra halvåret 2023 mellan regering och SKR upphör den 31 december 2023. Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot Covid-19 sträcker sig över årsskiftet 2023/2024 och gäller till och med den 29 februari 2024.

SKR rekommenderar förlängning av erbjudandet om avgiftsfri vaccination mot covid-19 under första kvartalet 2024 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

Staten står för kostnaden för inköp och distribution av vaccin till Region Norrbotten under perioden fram till sista mars 2024, medan regionen står för kostnader för att ge vaccinet till norrbottningarna. De som omfattas av rekommendation om vaccinering rör sig om cirka 90 000 personer i Norrbotten. Under perioden januari-mars 2023 gavs 8 032 vaccindoser. Motsvarande volym antas kunna föreligga för 2024.

Covid-19 klassas inte längre som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, men Folkhälsomyndigheten bedömer att det är viktigt att de som rekommenderas vaccination mot Covid-19 tar de rekommenderade vaccindoserna för att upprätthålla ett gott vaccinationsskydd mot svår sjukdom och död.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Anta SKR:s rekommendation om avgiftsfri vaccination mot covid-19 för riskgrupper under första kvartalet 2024.
 2. Anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för utomlänsvård enligt riksavtal vid covid-19-vaccin.
 3. I tilläggsbudgeten i februari 2024 föreslå regionfullmäktige att utöka anslaget till regionstyrelsen med 5,7 mnkr för att täcka merkostnader inom division Nära.

Regionens förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete. Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställt att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med en inte helt tillräcklig intern kontroll inom området.

För att utveckla granskningsområdet lämnar revisorerna följande rekommendationer:

 • Att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden utreder hur de begränsade personalresurserna ska användas och vad som ska vara det primära fokuset för
  regionens folkhälsoarbete.
 • Att regionstyrelsen säkerställer att det finns tydliga uppdragsbeskrivningar för de verksamheter som primärt arbetar med regionens folkhälsoarbete.
 • Att regionstyrelsen säkerställer att det finns en samsyn med övriga aktörer som arbetar med Norrbottens folkhälsostrategi.
 • Att regionstyrelsen säkerställer kontinuerlig uppföljning och kontroll av regionens folkhälsoarbete för att säkra att folkhälsoarbetet sker i enlighet med Norrbottens folkhälsostrategi och andra styrdokument.

Regionstyrelsens kommentar till revisorernas rekommendationer framgår i underlaget.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att verkställa aktiviteter utifrån inriktning gällande folkhälsoarbetet i Regionstyrelsens plan 2024–2026 och därigenom även säkerställa åtgärder i enlighet med revisorernas rekommendationer.
 2. Första delrapportering ska ske senast 4 juni 2024.
 3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Förslag till analysplan år 2024 fastställer regionens inriktning avseende analyser under det kommande året. I analysplanen lyfts strategiskt prioriterade analysområden fram. Analysplanen och resultaten av analyserna ger framför allt underlag till arbetet med planering.

I analysplan 2024 är totalt nio analyser inplanerade:

 • Hälso- och sjukvårdsrapporten 2024.
 • Region Norrbotten i Vården i siffror 2024.
 • Kvalitet i vården Region Norrbotten 2024.
 • Uppföljning av patientsäkerhet.
 • Uppföljning av tillgänglighet och jämställdhet.
 • Fördjupad analys av KPP (Kostnad per patient) 2024.
 • Helflödesanalys vårdprocess.
 • Fördjupad analys av produktivitet och effektivitet i Region Norrbotten, vilket beslutades redan i analysplan 2023, men som kommer genomföras under 2024.
 • Hälso- och sjukvårdsbarometern 2024. Nytt för i år är att statistik finns tillgängligt uppdelade på läns-, länsdels och kommunnivå.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna analysplan 2024.
2. Återrapportering sker löpande i regiondirektörens rapport.

Den regionala beredskapsplanen beskriver Region Norrbottens kris- och beredskapsorganisation. Beskrivningen inkluderar roller, ansvar och uppgifter i organisationen före, under och efter särskilda- och extraordinära händelser samt vid skärpt och högsta  beredskap. Beredskapsplanen revideras fortlöpande. Revideringen ska omfatta samtliga perspektiv av beredskap utifrån gällande lagstiftning. Förutom den regionala beredskapsplanen ska lokala beredskapsplaner, för beskrivning av särskild sjukvårdsledning på lokal nivå,
upprättas.

Utöver den regionala beredskapsplanen ska beredskapsplaner på lokal nivå upprättas. Lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) ansvarar för särskild sjukvårdsledning på lokal nivå och finns indelade i fem geografiska områden:

 • Gällivare, Jokkmokk och Pajalas kommuner.
 • Kiruna kommun.
 • Luleå, omfattande Luleå och Bodens kommuner.
 • Kalix, omfattande Överkalix, Övertorneå och Haparandas kommuner.
 • Piteå, omfattande Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Fastställa Region Norrbottens beredskapsplan 2023–2026.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att tillse att respektive Lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) upprättar lokala beredskapsplaner senast 31 mars 2024.

Region Norrbottens sjukhus, vårdinrättningar och sjuktransporter utgör inte offentliga platser. Till skydd för patienter, besökare och medarbetare har Region Norrbotten tidigare beslutat att det behövs tillstånd när någon vill fotografera eller filma i lokaler där det bedrivs hälso- och sjukvård eller tandvård, samt i så kallade allmänna utrymmen. Regeln gäller även vid vårdbesök med hjälp av digital teknik.

En revidering av befintligt regelverk behövs för att förtydliga att regeln inte gäller för medarbetare inom hälso- och sjukvård som agerar inom ramen för sin tjänsteutövning, utan att regeln främst riktar sig till allmänheten och media. Risken med nuvarande lydelse är att den hindrar  medarbetare inom hälso- och sjukvården att ge en god hälso- och sjukvård.

Fotografier som tas på en patient som är nedsövd, medvetslös eller befinner sig i en akut situation i syfte att dokumentera skador, eller be en specialist om vägledning, är exempel på fotografier som måste kunna tas för att säkerställa god och säker vård.

Det läggs även till att vårdnadshavare ska samtycka för fotografering/filmning av barn under 13 år.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna reviderad version av regler för film och foto.

Regionen i samverkan med Norrbottens kommuner har genomfört en årlig översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Riktlinjerna för 2024 innehåller förtydliganden samt ändringsförslag som hanteras inom ordinarie budgetram.

De förtydliganden och ändringar som görs efter synpunkter från intresseorganisationer handlar om rollatorer, manuella rullstolar avsedda att skjutas fram och styras av en assistent, sänggrind monterad på egen vägg, andningsmuskeltränare, stödstrumpor och kompressionsstrumpor, hjälpmedel för kylbehandling, ortopediska hjälpmedel, dyrare och lågfrekventa tillbehör till manuella rullstolar, glasögon och kontaktlinser till personer hög synnedsättning samt ljudöverföringssystem för hörapparater.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta de föreslagna riktlinjerna för 2024.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för övergång till arbete med specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) i stället för slutenvård i Piteå samt undersöka möjligheten att införa SPOT som komplement till slutenvård i Gällivare och Sunderbyn.

Införande av SPOT är en del i omställningen mot Nära vård och innebär att patienter får sin behandling i hemmet. Syftet är att kunna erbjuda en mer individanpassad vård närmare patienterna i deras hemmiljö. Det innebär ökade möjligheter att arbeta förebyggande, att vården når fler patienter samtidigt och att vårdinsatserna blir mer träffsäkra när de utförs utifrån ett större helhetsperspektiv i hemmet.

Erfarenheter från införande av SPOT-team i Västernorrland visar också ökad arbetsglädje bland medarbetare, förbättrad arbetsmiljö och goda kompetensförsörjningsmöjligheter.

Daniel Bergman (M) föreslår att ersätta beslutspunkt 1 och 2 med följande:

• Utreda möjligheten att införa SPOT-team som komplement till psykiatrisk slutenvård i Norrbotten samt utreda behovet av kliniker och slutenvårdsplatser inom den psykiatriska slutenvården vid sjukhusen i Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att:

 1. Utreda förutsättningar för att inom upptagningsområdet för Piteå sjukhus övergå från psykiatrisk slutenvård till specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT).
 2. Utreda möjligheten att införa SPOT som komplement till psykiatrisk slutenvård på klinikerna i Gällivare och Sunderbyn.
 3. Återkomma med beslutsunderlag till regionstyrelsens sammanträde 2024-02-07.

Daniel Bergman (M) och Veronica Wahlström (M) reserverar sig.

I ärendet presenteras vägledande principer vilka ska ligga till grund för kommande process för att fastslå vilken vårdverksamhet som ska bedrivas vid Region Norrbottens nya sjukhus i Kiruna. Därutöver redovisas övergripande mål för byggnationen samt projektmål för förstudien som i sin tur ska lägga grunden för lokalprogram och rumsfunktionsprogram.

De vägledande principerna lyder:

 • Regionens nya sjukhus i Kiruna är ett av fem sjukhus i länet utifrån en politiskt fastslagen plattform för länets specialistsjukvård.
 • Processen om verksamhetsinnehåll sker inom ramen för de uppdrag som givits i styrelsens plan 2023 – 2025 och i en samlad process som benämns ”Framtidens hälso- och sjukvård”.
 • Det primära uppdraget är att förmedla hälso- och sjukvård av god medicinsk kvalitet till boende i Kirunaområdet. Dess utformning får även betydelse för vården i hela länet.
 • Skälet till att nuvarande sjukhus måste utrymmas är de deformationer som gruvbrytningen orsakat. Det är faktorer som ligger utanför Region Norrbottens kontroll. Norrbottens  skattebetalare ska därför inte belastas med kostnaderna för ett nytt sjukhus.
 • Sjukhuset ska lokaliseras på en sådan plats att varken investering eller drift belastas med onödiga kostnader och som kan innebära krav på finansiering från Region Norrbottens skattekollektiv.
 • Byggnaden ska ge maximalt utrymme för flexibilitet inför framtiden och lokaliseringen ska tillåta en helikopterplatta i första hand på mark.
 • Målsättningen är så långt som det är möjligt, inom ramen för en god medicinsk kvalitet, förmedla specialistsjukvård till boende i Kirunaområdet vid regionens nya sjukhus i Kiruna.
 • De prioriterade riktningsförändringarna mot Nära vård ska beaktas i arbetet med att ta fram förslag till verksamhetsinnehåll.
 • I planeringsarbetet ska nationens kommande NATO-medlemskap särskilt beaktas liksom det faktum att ett nytt sjukhus byggs i en subarktisk miljö och i ett militärstrategiskt viktigt område.
 • Den process som ska ligga till grund för det framtida politiska beslutet om verksamhetsinnehåll ska vara transparent och ske inom ramen för en bred dialog, såväl i Kiruna som i hela Malmfälten. Arbetet ska även beakta hälso- och sjukvårdens roll som samhällsbärare vilket ställer särskilda krav på samverkan med andra aktörer. Den primärkommunala aktören ska ha möjlighet att följa planeringsarbetet.
 • Frågan om kompetensförsörjningen av den framtida hälso- och sjukvården fordrar en noggrann planering. Det nya sjukhuset i Kiruna ska innehålla en tillräcklig volym av specialistsjukvård för att det ska vara möjligt att kompetensförsörja.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Fastställa inriktningsbeslut för kommande process om verksamhetsinnehållet vid regionens nya sjukhus i Kiruna samt övergripande mål för byggnation och projektmål för förstudie, i enlighet med föreliggande ärende.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att:
 • Genomföra processen med utgångspunkt från regionstyrelsens inriktningsbeslut.
 • Föra förhandlingarna om finansieringen av sjukhuset med LKAB och återkomma till regionstyrelsen när ett färdigt förslag föreligger. Förhandlingarna ska utgå från regionstyrelsens beslut 2021-03-03 §51.
 • Slutföra förhandlingarna med Kiruna kommun och LKAB rörande lokaliseringen och återkomma till regionstyrelsen när ett färdigt förslag föreligger. Förhandlingarna ska harmoniera med de vägledande principerna i ärendet.
 • Utarbeta en alternativ plan för regionens hälso- och sjukvård i Kiruna om ett evakueringsbehov skulle uppstå innan ett nytt sjukhus står klart.
 • Starta programarbetet som första steg i projekteringen av nytt sjukhus i Kiruna och återkomma till styrelsen när ett färdigt programförslag föreligger.
 • Begära planbesked från Kiruna kommun rörande sjukhusplaceringen på TGA-området vid Tuolluvaaratornen.

Kenneth Backgård (SJVP) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande:

Kiruna sjukhus måste bli ett modernt framtidssyftande sjukhus som skall inrymma förberedelser för samtliga funktioner som tidigare funnits i Kiruna gamla sjukhus. Vissa funktioner skall inrymmas redan i nybyggnadsskedet, det är förlossningsverksamhet och BB, MR kamera inbyggd redan från start.

Fungerande kirurgisk verksamhet, dvs fullt användbara op salar med tillhörande IVA och uppvakningsfunktioner. Det ska också vara fullt förberett för ortopedi, barnsjukvård och tillhörande verksamhet.

Sjukhuset kommer att vara Sveriges nordligaste i arktiskt klimat. Avtal har slutits med USA om
nyttjande av 17 militära anläggningar/orter i Sverige, vilket ställer krav men öppnar också möjligheter. Sjukhuset kan möjligen utgöra en del av samarbetet med USA och därför också innebära intäkter för tillhandahållna tjänster.

Kort sagt: sjukhuset bör anpassas för nu kända och i framtiden sannolika verksamhetsområden.

Vi förväntar oss att LKAB tar ansvar för att ersätta det gamla sjukhusets funktioner fullt ut. Ett avtal innebärande nyckel mot nyckel vore att föredra. Kiruna kommun förutsätts också komma med planbesked så fort som möjligt. Samtliga partier i regionen är överens om sjukhusets optimala placering på det s k Tuollovaaraområdet.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten har föreslagit en successivt utökad medfinansiering under sex år för att då uppnå maximal tilldelning från staten om fem miljoner kronor.

Utökningen påbörjades 2022. Beslutet om utökad medfinansiering tas årligen hos samtliga i förbundet deltagande parter. För år 2024 föreslår Samordningsförbundet en utökad medfinansiering för regionen om 87 500 kronor till 1 875 000 kronor. På totalen innebär den ökande medfinansieringen att förbundet erhåller medfinansiering om 3 750 000 kronor från samverkande parter och därmed kan äska motsvarande summa från staten.

Regionstyrelsen beslutar att

Med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag i beaktning att föreslå regionfullmäktige besluta att:

 • Fastställa Region Norrbottens medfinansiering för 2024 med en utökning om 87 500 kronor till 1 875 000 kronor.
 • Finansiering sker genom omfördelning inom division Regiongemensamt.

Regionstyrelsen beslutade i mars 2017 att följa upp arbetet med utveckling och införande av Region Norrbottens invånartjänster. År 2020 införde regionen en digital ingång som möjliggör att patienter kan söka vård via en chatt.

Regionstyrelsen beslutade i juni 2021 att införa ett basutbud av vårdnära digitala tjänster från och med 2022.

Samtliga hälsocentraler i Region Norrbotten ska vara anslutna till och visa basutbudet under rubriken Våra e-tjänster på 1177.

Tjänster som ingår i basutbudet är:

 • Förnya recept.
 • Kontakta mig.
 • Av/omboka tid.
 • Beställa tid.

Utöver dessa tjänster ska samtliga leverantörer erbjuda kontaktmöjligheter via telefon.

Konsekvensen av tidigare beslut om att samtliga fyra tjänster i basutbudet på 1177 ska vara aktiva är att hälsocentralerna ska bemanna fyra tjänster via 1177: sök vård/chatt digitalt, ”Kontakta mig”, telefon och webbtidsbokning.

Flera kontaktytor kan innebära en patientsäkerhetsrisk eftersom det försvårar för patienterna att veta vilken ingång de ska använda för att kontakta hälso-och sjukvården.

För effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser och för att undvika patientsäkerhetsrisker bör en översyn göras för att säkerställa vilka kontaktvägar som ska vara aktiva för såväl primärvård som specialiserad vård. Utformningen av tjänsterna bör
samordnas för jämlikhet över länet oavsett leverantör inom vårdvalet. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården omfattar både digital-, telefon- och fysisk kontakt.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Återkalla tidigare beslut gällande obligatoriskt basutbud av vårdnära digitala tjänster.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn och säkerställa kontaktvägar till hälso- och sjukvården digitalt, via telefon och fysiskt.
 3. Översynen ska återrapporteras till regionstyrelsen senast första kvartalet 2025.
 4. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att likalydande förutsättningar gäller för Beställning vårdval 2024.
 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera samtliga regioner att fatta beslut om att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter.

Alla regioner inom norra sjukvårdsregionen är eniga om att arbeta tillsammans för att minska beroendet av hyrbemanning.

Hälso- och sjukvården ska präglas av kontinuitet. Med egna medarbetare kan verksamheten vidareutvecklas och en långsiktig vårdkontakt säkras. Minskad inhyrd bemanning innebär att hälso- och sjukvården blir tryggare för patienterna och att medarbetarnas arbetsmiljö förbättras.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ställa sig bakom Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation om att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter.
 2. Region Norrbotten ska samverka inom Norra sjukvårdsregionen för att minska användningen av hyrbemanning.