Beslut i korthet - regionstyrelsen 7 februari 2024

Regionstyrelsen beslutade bland annat att starta ett pilotprojekt i Kiruna gällande trygghetsskapande åtgärder i anslutning till förlossning och ge regiondirektören i uppdrag att fortsatt säkra plats på patienthotell till födande kvinnor. Vidare beslutades att föreslå regionfullmäktige besluta att anta Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer och återkalla tidigare beslut om att införa avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll

Den absoluta majoriteten av länets födande uppger en stor nöjdhet med vården före, under och efter förlossning. De känner sig trygga och respektfullt bemötta. Födande som har långt avstånd till närmaste sjukhus uppger dock oftare att de känner sig mindre trygga än kvinnor som bor nära sjukhus. De känner oro för att inte hinna till förlossningsavdelningen i tid samt oro för tidig hemgång.

Region Norrbotten initierar därför ett pilotprojekt i Kiruna med syfte att testa åtgärder för att skapa ökad trygghet före, under och efter förlossning. Projektet kommer bland annat se över former för förbättrad kommunikation och ett ökat stöd för den födande vid övergångar mellan vårdnivåer. Stöd vid transporter och utveckling av en ambulans anpassad för förlossning är tillsammans med särskild utbildning av ambulanspersonal delar av piloten.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Starta upp ett pilotprojekt i Kiruna gällande trygghetsskapande åtgärder i anslutning till förlossning.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att fortsatt säkra plats på patienthotell till födande kvinnor.
 3. Återrapportering ska ske till regionstyrelsen senast den 11 september 2024.

Regionens revisorer har genomfört en granskning av förlossningsvården. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen inte helt utövat en ändamålsenlig styrning, ledning och intern kontroll så att en tillgänglig och patientsäker vård kan erbjudas invånarna. För att utveckla förlossningsvården lämnar revisorerna fem rekommendationer. Granskningen avser i huvudsak år 2023, men även tidigare år.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera pågående och planerade åtgärder till regionstyrelsen senast den 10 oktober 2024.
 2. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Linda Frohm (M), Daniel Bergman (M), Marianne Sandström (SD) och Lars-Åke Vikström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Statens berednings- och utvärderingsinstitut genomförde 2022 en översikt av den samlade evidensen kring mammografiundersökningar och screening. Med den som underlag publicerade Socialstyrelsen i maj 2023 nya rekommendationer där det tydligt framkom att man inte rekommenderade regionerna att screena personer som fyllt 74 år.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att återkalla tidigare beslut avseende avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år och att anta Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för bröstcancer.
 2. Under förutsättning att regionfullmäktige bifaller punkterna 1 och 2 att uppföljning av deltagande i mammografiscreening ska återrapporteras till regionstyrelsen senast den 12 december 2024.

Marianne Sandström (SD), Lars-Åke Vikström (SD) och Linda Frohm (M) reserverar sig mot beslutet.

Andelen vårdskador har minskat 2023. Patientsäkerhetsarbetets fokus har varit att höja kunskap och kompetens inom området samt att implementera regionens handlingsplan för patientsäkerhet, vilken utgör ett stöd för verksamheterna i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Arbetet med omställningen till god och nära vård har pågått under året och kommer även fortsättningsvis vara en viktig komponent för ökad patientsäkerhet. Verksamheterna rapporterar att patientsäkerheten har påverkats av svårigheter att rekrytera nya medarbetare och upprätthålla vårdplatser.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2023.

I den strategiska planen, som antogs av regionfullmäktige i juni 2023, beslutades en budget som uppvisade ett resultat om -397 miljoner kronor för 2024, 223 miljoner kronor för 2025 och 356 miljoner kronor för 2026. Budgeten byggde på gällande planeringsförutsättningar i april 2023.

Under hösten 2023 har nya förutsättningar tillkommit. Detta i form av regeringens höstbudget, förändringar av statsbidrag, ny pensionsprognos samt uppdaterad investeringsplan med nya beräkningar av avskrivningar för 2025 och framåt. Vidare har ett antal budgetpåverkande styrelsebeslut fattats efter att den strategiska planen antogs. Därför föreslås att Region Norrbottens budget uppdateras.

Årets resultat efter revidering är -403 miljoner kronor för 2024, 169 miljoner kronor för 2025 och 318 miljoner kronor för 2026. Det innebär att regionen för 2024 redovisar ett negativt balanskravsresultat. Om balanskravsresultatet inte uppnås kan resultatutjämningsreserven (RUR) användas.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa reviderad budget för 2024–2026.
 2. Under förutsättning att regionfullmäktige fastställer reviderad budget för 2024–2026 fastställer regionstyrelsen i ärendet angivna ekonomiska ramar förregionstyrelsens ansvarsområde.

AB Transitio har lämnat ett erbjudande till landets samtliga tågregioner om att överta tågfordon från och med 2026. Norrtåg AB har därefter tagit fram en gemensam avsiktsförklaring och uppmanar Region Norrbotten att underteckna denna för att lämna intresseanmälan till AB Transitio. Norrtåg ser ett behov av ökad kapacitet och listar den utvecklingspotential som varje tågfordon skulle kunna innebära för förbindelserna i och mellan de fyra nordligaste regionerna.

För Norrbottens del skulle det innebära färre inställda avgångar och utökad trafik på Haparandabanan. Om Norrtåg AB erbjuds överta ett eller flera tågfordon kommer Region Norrbotten och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten behöva bereda och fatta beslut i närtid om exempelvis borgensåtagande och framtida trafikutbud.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ställa sig bakom Norrtåg AB:s intresseanmälan till AB Transitio om fem tågfordon.
 2. Ärendet förklaras för omedelbart justerat.

SKR rekommenderar regionerna att besluta om fortsatt avgiftsfrihet för grupper som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19.

För grupper som inte omfattas av rekommendation om vaccination mot covid-19 rekommenderar SKR att regionerna enligt regionala processer möjliggör beslut om avgifter. Regionen behöver, med anledning av detta, utöka budgeten för ansvarig division med uppdrag att vaccinera Norrbottens befolkning.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

 1. Anta SKR:s rekommendation om fortsatt avgiftsfrihet för grupper som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid 19.
 2. Personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 betalar patientavgift för vaccinering mot covid-19. Förändringen träder i kraft från och med den 1 mars 2024.
 3. Utöka anslaget till division Nära med 19,5 miljoner kronor genom omfördelning från finansieringsverksamheten för att täcka merkostnader för2024.
 4. Behandla rekommendationen och inkomma med beslut till SKR senast den 2 maj 2024.