Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 februari 2023

Regionstyrelsen beslutade bland annat att införa avgiftsfrihet i vården för personer utsatta för våld i nära relation samt personer utsatta för sexuella övergrepp. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma i regiondirektörens rapport om åtgärder med anledning av Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2022. Vidare föreslogs att regionfullmäktige ska besluta om medfinansiering av projekt "Grön omställning av mobilitet och ökad tillgänglighet till rekreation vid infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde", med statliga anslag, samt att utöka årsbudgeten för vårdval barn- och ungdomstandvård.

Beslut i korthet

Nedanstående är ett urval av besluten. Bilagorna går att söka i handlingarna (se länk). För en komplett redovisning hänvisas till protokollet.

Handlingar

Ordföranden informerar om regionstyrelsens temasammanträde 8 februari 2023 som bestod av följande:

 • Folkhälsa (utvärdering folkhälsostrategin – uppföljning 118 p)
 • FVIS-Cosmic
 • Ändringar beställning Allmän barn- och ungdomstandvård
 • Upphandling
 • GDPR
 • Gällivare sjukhus

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

I regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondirektören. Regionstyrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade till regionstyrelsens behandling av olika ärenden. För att ge regionstyrelsen aktuell och löpande information om de åtgärder som vidtagits med anledning av olika uppdrag lämnas redovisning om detta kontinuerligt till regionstyrelsen.

Från ärendet ”Revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption samt regionens visselblåsarsystem”, regionstyrelsen 2022-12-07:

Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att genomföra och implementera revisionens förbättringsförslag gällande rutin för regionens visselblåsarfunktion.

 • Uppdraget har slutförts. Rutinen har uppdaterats.

Från ärendet ”Revisionsrapport Grundläggande granskning av patientnämnden”, regionstyrelsen 2022-06-01:

Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att revisionens rekommenderade åtgärder gällande nämndens mål- och internkontrollarbete genomförs i samverkan med regionstyrelsen.

Uppdraget har slutförts. Patientnämnden har under hösten 2022 utifrån regionens strategiska plan för 2023-2025, fastställt nya styrmått och utarbetat mätbara aktiviteter för att nå verksamhetsmässiga mål under 2023. Nämnden har även enligt gällande direktiv i dess reglemente, genomfört en riskanalys och utifrån denna upprättat en internkontrollplan för 2023. Arbetet har genomförts och redovisats för regionstyrelsen via Linda Frohm (M).

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Bengt-Åke Strand (SJVP) är ledamot i Samordningsförbundet Södra Norrbotten och tidigare Pyramis. Han anför att han sedan den 28 augusti 2019 till och med den 11 juni 2022 deltagit i sammanträden och förrättningar inom förbundet som han inte fått ersättning för. Han begär undantag från regeln om preskriptionstid för att arvoden ska kunna utbetalas.

Regionstyrelsen beslutar att

Inte medge undantag från preskriptionstid i 38 § regler för ersättning till regionens förtroendevalda då det anförda inte anses utgöra särskilda skäl, det åligger alla förtroendevalda att själva söka information om gällande regler för de uppdrag man åtar sig.

Beslutsunderlag

Regionen har i samverkan med Norrbottens kommuner och övriga berörda aktörer genomfört en årlig översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Förslaget till riktlinjer för 2023 innehåller ett antal förtydliganden, förändringar av förskrivningsrätt och ändringar av egenavgifter.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta de föreslagna riktlinjerna för 2023.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige beslutade 221123 (§138 Revidering av strategisk plan 2023-2025) ge i uppdrag till regionstyrelsen att ta bort avgifter i sjukvården för personer som utsatts för sexuella övergrepp eller våld i nära relation.

Det finns redan idag verksamheter som infört rutiner där det fastslås att vårdbesök vid sexuella övergrepp ska vara kostnadsfria, men inget beslut har fattats på politisk nivå varför uppgiften saknas i regionens regelverk för avgifter. Spårsäkring vid sexualbrott och skadedokumentation av skador som uppkommit till följd av våld i nära relation blir avgiftsbefriade.

Regionstyrelsen ger dessutom regiondirektören i uppdrag att fortsätta utreda omfattningen av vårdbesök som ska vara avgiftsfria när ett vårdbehov väl uppkommit med anledning av våld i nära relation eller sexuellt våld.

Beslutet förväntas leda till ökad trygghet i kontakten med vården och en lägre tröskel att söka vård för våldsutsatta.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Införa avgiftsfrihet för spårsäkring.
 2. Införa avgiftsfrihet för skadedokumentation där skador uppkommit från våld i nära relation och sexuellt våld.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att fortsatt utreda omfattningen av vårdbesök som ska vara avgiftsfria när ett vårdbehov uppkommit med anledning av våld i nära relation eller sexuellt våld.
 4. Avgiftsförändringen träder i kraft 1 mars 2023.

Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten har genomfört en granskning av regionstyrelsens arbete med personal och kompetensförsörjning. Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning regionstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. Revisionens samlade bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt en ändamålsenlig personal- och kompetensförsörjning. Arbete pågår inom alla av revisionens identifierade utvecklingsområden och kommer att intensifieras under 2023.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att åtgärder vidtas för att genomföra insatser utifrån revisionens rekommendationer.

Beslutsunderlag

Under 2022 har regionen fokuserat på att återuppta och stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet efter pandemin och den organisationsförändring som genomfördes under 2022. Bristen på personal, hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera personal har påverkar patientsäkerhetsarbetet och innebär patientsäkerhetsrisker. Största vårdskadeområdena är vårdrelaterade infektioner, trycksår och fallskador under vård och behandling.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2022.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att återkomma i regiondirektörens rapport om att redovisa vidtagna åtgärder utifrån Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2022.

Beslutsunderlag

Bodens kommun ansöker om medfinansiering till projektet Grön omställning av mobilitet och ökad tillgänglighet till rekreation vid infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde inom Regionalfonden Övre Norrlands utlysning 2022:2.

Bodens kommun har planlagt ett nytt industriområde som är en del av den gröna samhällsomställningen och som bland annat ska innehålla H2 Green Steels stålverk för produktion av fossilfritt stål. En infrastrukturkorridor behöver skapas som består av väg och järnväg. Projektet ska säkerställa övergången mellan olika transportsätt såsom tåg, buss, cykel och gång, för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som är tillgängligt, effektivt och jämställt.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

 1. Projekt Grön omställning av mobilitet och ökad tillgänglighet till rekreation vid infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde beviljas 14 203 944 kr i medfinansiering.
 2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget.
 3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen beslutade den 17 november 2021 § 220 att ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av kapiteringsersättningen för barntandvård. Beslutsförslagen grundar sig på regiondirektörens kommentarer vid regionstyrelsens sammanträde den 14 september 2022 § 218 angående revisionsrapporten Granskning av barn- och ungdomstandvården. Förslagen som redovisas ska ytterst syfta till en mer jämlik tandvård i länet och möjliggöra ökad tillgänglighet till tandvård för barn och unga med hög risk för dålig munhälsa.

För att länets samlade tandvårdsresurser ska gå till de patienter som har störst behov bör incitament skapas för att även privata aktörer ska vilja ta sig an prioriterade patientgrupper, där barn och unga är den största och högst prioriterade gruppen. Genom att medge extra ersättning för behandlingar som innefattar olika typer av tandställningar inom ramen för vårdval barn och unga är ambitionen att fler privata vårdgivare i Norrbotten tar emot fler av länets barn och unga.

Genom att förlänga revisionsintervallet och utöka tidsintervallet för kallelse av munfriska unga (16-23 år) frigörs tid för de med störst behöv av tandvård. På så sätt blir barn och ungdomstandvården i länet behovsstyrd och mer jämlik.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

 1. Årligen utöka budgeten för vårdval barn- och ungdomstandvård med landstingsprisindex (LPIK) per april.
 2. Utöka årsbudgeten för vårdval barn- och ungdomstandvård med 10 283 tkr. Finansiering sker genom att minska regionens budgeterade resultat.
 3. Revisionsintervall för munfriska 16-23 åringar höjs från var 30:e till var 36:e månad.
 4. I de fall individen inte kommit inom angiven revisionstid stoppas utbetalning av ersättningen efter sex (6) månader.
 5. Justera Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 2023 utifrån fattade beslut.
 6. Uppföljning av beslutspunkt tre skall ske senast 2026 och återrapporteras till styrelsen.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera regioner att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

De som omfattas av tillhandahållandet av doser rör sig om ca 112 000 personer i Norrbotten per halvår, men det är endast ca 85 000 norrbottningar som valt att ta den så kallade höstdosen. Ligger pandemiläget kvar på samma nivå som idag är det snarare den senare siffran som är trolig per halvår.

De som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller de grupper som regionerna rekommmederas tillhandahålla covidvaccin till, kommer inte att ges möjlighet att vaccinera sig, vilket innebär att avgiftsbeläggande av någon vaccination mot covid-19 ännu inte är aktuell.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjuk-dom.

Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna under tiden första halvåret 2023. Regionerna uppmanas att godkänna och omgående tillämpa rekommendat-ionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

 1. anta SKR:s rekommendation om att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för,
 2. anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för utomlänsvård enligt riksavtalet vid covid-19 vaccination.

Beslutsunderlag