Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 november 2023

Regionstyrelsen beslutade bland annat föreslå att regionfullmäktige antar Norra Sjukvårdsregionförbundets förslag om tillämpning av Nationella expertgruppen för organ- och vävnadsdonationer rekommendation om anhörigas kostnad vid donation. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige ger Norrbottensmusiken i uppdrag att etablera en permanent verksamhet där nationella minoriteter och urfolket samers musik stärks och utvecklas i en ny konstnärlig världsmusikprofil med Norrbottensmusiken som huvudman.

Nedanstående är ett urval av besluten. Bilagorna går att söka i handlingarna som är länkade nedan. För en komplett redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras inom en vecka efter mötet på nedanstående länk.

Handlingar

I 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk anges att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråden ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

Samråd har tidigare skett med nationella minoriteter utan att det har funnits något reglemente för hur samråden ska bedrivas.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa Reglemente för samråd med nationella minoriteter enligt förslag i bilaga.

Policy för god ekonomisk hushållning har förtydligats med principer som är styrande för det ekonomiska arbetet. Huvuddelen av de nya skrivningarna är sådana principer som tidigare har använts i det praktiska arbetet. Att dokumentera dessa även i policyn bidrar till ökad tydlighet. Några nytillkomna principer i den reviderade versionen innebär dock nya ställningstaganden för regionen. Dessa är:

 • Planerings- och budgetprocess
 • Principer för finansiering
 • Över- och underskotthantering

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta godkänna reviderad version av policy för god ekonomisk hushållning enligt förslag i bilaga.

I kommunallagen 4 kap 32 § anges att regionfullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfullmäktige 21 december 2022, har reviderats inför ny mandatperiod. Senaste inlämningsdatum för redovisning av partistöd har ändrats till 30 juni. Vidare har partistödet uppräknats enligt förändringar i konsumentprisindex.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa regler för partistöd 2024 enligt förslag i bilaga.

Regeringen beslutade den 3 november 2021 att initiera en utredning med uppdrag att ställning till behovet av åtgärder mot så kallade oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer. I utredningen ingick även att ta ställning till om underlåtenhet att avslöja äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott bör kriminaliseras.

Den första delen av utredningen har rört så kallade oskuldskontroller, utfärdande av oskuldsintyg och oskuldsingrepp (även kallade hymenoperationer eller oskuldsoperationer). Utredningen har haft i uppdrag att inhämta kunskap om förekomsten av sådana fenomen såväl inom hälso- och sjukvården som i samhället i övrigt. Vidare har utredningen analyserat och tagit ställning till hur skyddet mot sådan otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas. I den första delen av uppdraget har ingått att analysera och ta ställning till om det bör vara kriminaliserat att underlåta anmäla eller på annat sätt avslöja äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott.

I uppdragets andra del har analys av vilket straffansvar som finns när det gäller så kallade omvändelseförsök av hbtq-personer genomförts. I uppdraget har ingått att ta ställning till om det straffrättsliga skyddet bör förstärkas.

Utredningen har lämnat nödvändiga författningsförslag. I den första delen av uppdraget har utredningen, oavsett ställningstagande i sak, lämnat förslag till kriminaliseringar i alla frågor.

Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag i bilaga.

Nationella expertgruppen för organ- och vävnadsdonationer har lämnat en rekommendation att närstående till patient, som utreds inför eventuell organdonation, ska gå kostnadslösa efter att brytpunktsbeslut har fattats. Beredningsgruppen i Norra Sjukvårdsregionförbundet har, i samråd med regionalt donationsansvarig läkare, berett ett förslag på tillämpning av rekommendationen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Norrbotten antar Norra Sjukvårdsregionförbundets förslag om tillämpning av Nationella expertgruppen för organ- och vävnadsdonationer rekommendation om anhörigas kostnad vid donation.

Med anledning av uppdateringar av prisbasbeloppet som fastställs av regeringen, föreslår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) regionerna i Sverige att genomföra justeringar gällande avgifter från och med 2024-01-01. SKR föreslår att högkostnadsskyddsbeloppet för öppen vård med mera höjs med 100 kronor, från 1300 kronor till 1400 kronor, samt att slutenvårdsavgiften höjs med 10 kronor per vårddag, från 120 kronor till 130 kronor. Indexuppdateringen beror på att prisbasbeloppet höjts från 52 500 kronor för år 2023 till 57 300 kronor för år 2024.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Indexuppdatera avgiften för högkostnadsskydd i öppen vård med 100 kronor, från 1300 kronor till 1400 kronor.
 2. Indexuppdatera avgiften för sluten vård med 10 kronor, från 120 kronor till 130 kronor.
 3. Förändringarna träder i kraft 2024-01-01.

Luleå hamn ansöker om medfinansiering till projektet Ökad kapacitet – etapp 1 inom Regionalfonden Övre Norrlands utlysning 2023:2. Genom projektet skapas förutsättningar för fler konkurrenskraftiga och hållbara transporter med intermodala lösningar samt ökad kapacitet i hamnen genom byggnation av två nya väganslutningar till olika hamndelar.

Marianne Sandström (SD) föreslår avslå liggande förslag.

Regionstyrelsen föreslår, med beaktning av regionala utvecklingsnämndens förslag, regionfullmäktige besluta att:

 1. Projekt Ökad kapacitet – etapp 1 beviljas 10 000 000 kr i medfinansiering.
 2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget.
 3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

En revidering av området musik görs med anledning av förändring av verksamhet inom Norrbottensmusiken där Norrbotten NEO som ensemble avslutas 2023. Norrbottensmusiken uppdras, genom ett tillägg till Region Norrbottens vill-satser i kulturplanen, etablera en permanent verksamhet där nationella minoriteter och urfolket samers musik stärks och utvecklas i en ny konstnärlig världsmusikprofil med Norrbottensmusiken som huvudman.

Regionstyrelsen föreslår, med beaktning av regionala utvecklingsnämndens förslag, föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna revidering av området musik till Kulturplan Norrbotten 2023–2026.

En anropsstyrd trafik, Flygbilen, har sedan år 2019 trafikerat sträckorna: Jokkmokk – Luleå Airport, Älvsbyn – Luleå Airport, Haparanda - Kalix - Luleå Airport och Övertorneå – Överkalix -Luleå Airport. Då avtalen med trafikoperatörerna löper ut den 12 december behöver beslut om fortsatt finansiering fattas. Trafikverket har godkänt fortsatt finansiering under perioden 2024 och 2025. Samtliga kommuner har kommunicerat till Regionala kollektivtrafikmyndigheten att de önskar en fortsättning av trafiken. För att kunna fortsätta med linjerna 711–714 och 910 behöver regionala utvecklingsnämndens budget för 2024 utökas.

Till följd av regionstyrelsens beredning av ärendet tillkom beslutspunkt två, vilket innebär att beslut om finansiering inte hanteras av regionfullmäktige förrän i februari 2024.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår tillägg att utfall för flygbilen för de senaste tre åren redovisas för regionstyrelsen.

Anders Öberg (S) och Linda Frohm (M) föreslår bifalla Kenneths tilläggsförslag.

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla liggande förslag.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Tillstyrka budget för 2024 till Regionala utvecklingsnämnden med 4,1 miljoner
  kronor för täckning av flygbilslinjerna.
 2. Finansiering hanteras av regionfullmäktige genom beslut om tilläggsbudget i
  februari 2024.
 3. Utfall för flygbilen för de senaste tre åren redovisas för regionstyrelsen.

Region Uppsala samt Västra Götalandsregionen har under 2022 beslutat om att begära utträde som medlemmar i Svensk Luftambulans (SLA). Eftersom utträdestiden är fastställd till tre år (från 2022–2025) har dessa regioner begärt en snabbare hantering.

En utredning har genomförts och ett förslag till snabbare hantering av utträdet har tagits fram och beslutats av direktionen i SLA. Frågan om snabbare utträde och reglering av utträdande medlemmars åtaganden ska nu godkännas av medlemmarna.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 • Godkänna direktionens beslut i Svensk Luftambulans om ett snabbare utträde
  än vad som föreskrivs i förbundsordningen.
 • Godkänna det av direktionen beslutade förslaget till reglering av de ekonomiska
  mellanhavandena avseende ett snabbare utträde.
 • Godkänna ändring i förbundsordning om att Kommunalförbundet från och med
  1 januari 2024 har fyra medlemmar, Region Värmland, Region Dalarna, Region
  Norrbotten samt Region Västerbotten.

Regionens fastighetsförvaltning har gjort bedömningen att fastigheten Piteå Håkansön 17:7 bör säljas till Piteå kommun. Fastigheten inrymmer ingen regionverksamhet. I lokalerna bedrivs extern verksamhet samt två kommunala förskoleavdelningar. Uthyrningsbar lokalyta är 3 188 kvadratmeter.

Regionen hyr idag 0 procent av lokalytan, medan externa hyresgäster står för 34 procent. Vakanta ytor motsvarar 66 procent.

Köpeskillingen uppgår till 14,45 miljoner kronor. Fastighetens bokförda värde vid preliminär tillträdesdag är 0,9 miljoner kronor, vilket innebär att regionen gör en realisationsvinst på ca 13,5 miljoner kronor.

Som en del i överenskommelsen nyttjar Piteå kommun de vakanta ytorna kostnadsfritt under övergångsperioden, 1 augusti 2023 till och med 7 januari 2024. Ett separat hyresavtal för denna period kommer att upprättas.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Genomföra försäljning av fastigheten Piteå Håkansön 17:7 till Piteå kommun till en köpeskilling om 14,45 miljoner kronor, med tillägg för avlyft moms som ska återföras.
 2. Preliminär tillträdesdag är 8 januari 2024.