Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 november 2022

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att revidera den strategiska planen 2023-2025 och att lägga återställningsplanen för hälso- och sjukvården efter covid till handlingarna. Vidare beslutades att föreslå regionfullmäktige nya regler för partistöd, ny politisk organisation samt införande av politiska sekreterare. Beslut togs även om verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten.

Beslut i korthet

Nedanstående är ett urval av besluten. Underlagen går att söka i handlingarna (se länk). För en komplett redovisning hänvisas till protokollet.

Den strategiska inriktningen innebär fortsatt effektivisering av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling. Återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus under planperioden.

Årets resultat enligt budget är 102 mnkr 2023, 108 mnkr 2024 och 613 mnkr 2025 vilket innebär att regionen uppfyller de finansiella målen men redovisar ett underskott på balanskravsresultatet vid balanskravsutredningen.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) yrkar på punkt 1 bifall till strategisk plan från den nya S, V och C-majoriteten som tillträder den 1 januari 2023.

Marianne Sandström (SD) yrkar bifall på SD:s förslag till strategisk plan.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

 1. Fastställa reviderad strategisk plan 2023-2025.
 2. Skattesatsen är oförändrad 2023 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

 

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 22-23 juni att återremittera ärendet enligt förfarandet för minoritetsåterremiss efter förslag av Glenn Berggård (V).

Förslaget är att redovisa en analys av fattade politiska beslut och avsaknad av politiska beslut från majoriteten (Centerpartiet, Moderaterna samt Norrbottens sjukvårdsparti) som gör att målen inte antas kunna uppnås.

Regionstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att genomföra den analys som efterfrågas och rekommenderar därför regionfullmäktige att godkänna delårsrapporten enligt bilagt förslag.

Ekonomiska resultatet per april är negativt med 235 mnkr vilket är 372 mnkr sämre än budget. Avvikelsen mot budget beror på det negativa finansnettot till följd av värdenedgång i de kortfristiga placeringarna. Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 136 mnkr vilket är 458 mnkr sämre än budget. Verksamhetens resultat före finansnetto är positivt med 269 mnkr vilket
är 196 mnkr bättre än budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen.

Den prognosticerade bedömningen av de strategiska målen för helåret visar samtliga sex strategiska mål kommer att delvis vara uppnådda vid årets slut.

En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten med hänsyn till omständigheterna har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att godkänna Region Norrbottens delårsrapport per april 2022.

Vårdval i primärvård infördes i Norrbotten 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV).

Beställningen av Vårdval primärvård fastställs årligen av regionstyrelsen. Beställningen reglerar de krav som ställs på leverantörer av primärvård samt beskriver uppdraget och den ekonomiska
ersättningen.

I beställningen för 2023 har justeringar gjorts för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk. Inom några områden har tillägg och förtydliganden gjorts. En årlig uppräkning av vårdvalsersättningen har också gjorts.

Glenn Berggård (V) yrkar att även 30-åringar ska erbjudas hälsosamtal.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Beställning Vårdval Primärvård 2023 godkänns enligt bilagt förslag.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att fastställa uppföljningsplanen.

En handlingsplan har tagits fram kopplat till regionens strategi för hållbarhet.

Handlingsplanen ska ge förutsättningar för ett mer systematiskt hållbarhetsarbete och ska följas upp efter ett år.

Strategin beskriver principer för regionens hållbarhetsarbete med utgångspunkt i Agenda 2030.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa handlingsplan för Region Norrbottens hållbarhetsstrategi enligt bilagt förslag.

Regionens vårdverksamheter har tagit fram återställningsplaner för den uppskjutna vården åren 2020 och 2021. Mot bakgrund av fortsatt smittspridning, att tillgången på vårdplatser understiger vårdbehovet samt omfattande rekryteringsbehov, har regionen tagit fram en ny reviderad återställningsplan som avser både det vårdbehov som byggts upp under pandemin och förväntat normalt inflöde av patienter år 2022.

Det totala antalet väntande inom regionen till besök, utredning och operation uppskattas till cirka 26 000 patienter. Kostnaderna för att vidta nödvändiga åtgärder år 2022 beräknas till totalt 506 mnkr. Beredskap krävs även för ökad sjukfrånvaro hos personal vid större spridning i samhället.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Efter genomgång av Regionfastigheter har ett stort reinvesteringsbehov påvisats på Kalix sjukhus, Överkalix hälsocentral, Björkskatans hälsocentral, Hertsöns hälsocentral samt Norrbottens museum.

Regionstyrelsen beslutar att

Reinvesteringarna och projekteringar inför reinvesteringar som bedöms uppgå till 21 mnkr tas från avsatta medel för fastighetsinvesteringar 2022.

 

Regionstyrelsen fattade 2021 ett inriktningsbeslut avseende förstudie och projektering för omdisponering av lokaler vid Hortlax hälsocentral, ett arbete som har genomförts.

Piteå kommun hyr ytterligare ca 450 kvadratmeter för att utöka sin förskoleverksamhet och regionen flyttar sin verksamhet från flygeln intill förskolan till den flygel som tidigare inrymde Folktandvården.

Detta medför anpassningar för hälsocentralen i form av flytt av verksamheter, ombyggnationer och renoveringar.

Investeringen innebär att inga vakanta ytor kvarstår, att Piteå kommuns behov av förskolelokaler tillgodoses och hälsocentralen får mer ändamålsenliga lokaler.

Regionstyrelsen beslutar att

Investeringen kan påbörjas så snart nytt hyresavtal tecknats med Piteå kommun.

Linda Jonsson (V) och Kristina Nilsson (V) yrkar i en motion att:

 • Regionfullmäktige beslutar att ge alla 62 plus-medarbetare möjlighet till förkortad arbetstid och kompetensöverföring: 100 procent lön, 80 procent arbetstid varav 20 procent mentorskap.
 • Detta prövas under ett år på fem olika arbetsplatser inom regionstyrelsens- respektive regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 att återremittera regionstyrelsens förslag till avslag av motionen med motiveringen att koppla samman motionens intentioner med annat pågående arbete inom området.

Glenn Berggård (V) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Anna-Carin Aro (S), Carina Strömbäck (S) och Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten inrättar en mer tillgänglig telefonlinje för att begära förnyat recept på läkemedel samt att funktionen för receptförnyelse i den digitala tjänsten 1177 förbättras.

Detta skulle förenkla och effektivisera för både patienter och sjukvården samt bidra till förbättrad patientsäkerhet.

Regionstyrelsen beslutade 1 juni 2022 att återremittera ärendet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Vänsterpartiets regiongrupp yrkar i en motion att regionfullmäktige ska:

 • Uppdra åt regionstyrelsen att ta fram förslag till process och politisk organisation för nya Kiruna sjukhus i enlighet med beskrivning i motionen.
 • Att förslaget tillställs regionfullmäktige för beslut/fastställande.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen bifalls.

Vänsterpartiets regiongrupp yrkar att regionfullmäktige ska besluta att reskostnadsersättning ska utgå enligt de generella ersättningsnivåerna för mammografi, cellprovtagning och besök till mödravård.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 att återremittera ärendet för en översyn av regelverket för sjukresor och resekostnadsersättningar i sin helhet (se separat ärende).

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten:

 1. Höjer milersättningen för sjukresor till 18,50 kr/milen.
 2. Slopar parkeringsavgifterna på samtliga sjukvårdsinrättningar i länet.
 3. Genomför en genomlysning av huruvida egenavgifterna avseende sjukresor ligger på en rimlig nivå utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
 4. Undersöker möjligheterna till att sänka resesträckan från 84 km enkel väg för erhållande av reseersättning med egen bil eller helt och hållet slopa kravet på viss resesträcka för erhållande av ersättning för sjukresa.

Marianne Sandström (SD) yrkar avslag på punkt 1 till förmån för förslaget till regelverk för avgifter 2023 (se separat ärende) och bifall på punkt 2-4.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

I kommunallagen anges att fullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år.

Gällande regler har reviderats inför ny mandatperiod. Revideringarna består bland annat i att utbetalning sker två gånger per år istället för en gång per år och att partierna ska inlämna separata årsredovisningar för partiet och dess ungdomsförbund. Vidare har partistödet uppräknats enligt förändringar i konsumentprisindex.

Ledamöterna från (M), (SJVP) och (C) lägger ned sina röster.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa regler för partistöd 2023.

En revidering har gjorts av regelverket för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten. Revideringen syftar till att förtydliga regelverket för att minimera tolkningsutrymmet samt möjliggöra en digital hantering av ansökningar och räkningsunderlag.

Ärendet återremitterades efter beslut från regionfullmäktige den 22 juni.

Justeringar har nu skett avseende frågan om förlorad arbetsförtjänst. Ytterligare ändringar har även skett i form av förändring av ersättning till oppositionsråd, tillägg med anledning av den nya hälso- och sjukvårdsnämnden och justeringar med anledning av ändring av antalet beredningar.

Ledamöterna från (M), (SJVP) och (C) lägger ned sina röster.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslår regionfullmäktige att besluta fastställa regler för partistöd 2023.

Det är värdefullt att politiska partier och intresseorganisationer med koppling till regionens verksamhet bereds möjlighet att informera sig om förhållanden i regionens verksamheter. Detta kan ske genom till exempel studiebesök i verksamheterna. Studiebesöken får dock inte inverka menligt på verksamheten och måste ske med respekt för patienters integritet och  sekretesslagstiftningen.

För att ge stöd till verksamheterna avseende under vilka förutsättningar studiebesök kan ske föreslås en riktlinje avseende studiebesök i regionens verksamheter.

Av riktlinjen framgår bland annat att beslut om att tillåta studiebesök i verksamheten fattas av den som är ansvarig chef för verksamheten. Vidare framgår att studiebesök av andra än förtroendevalda ska ske i utrymmen där patienter inte vistas. Förtroendevald inom Region Norrbotten kan dock, efter beslut av ansvarig chef, erbjudas att följa med i den ordinarie vårdverksamheten.

För att säkerställa kraven på hälso- och sjukvårdssekretess ska den förtroendevalda före studiebesöket underteckna en sekretessförbindelse.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa riktlinje gällande studiebesök i regionens verksamheter enligt förslag.

Rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innebär att gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas av kunskapsstyrning inom vården till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.

Vidare ska kunskapsstyrningen bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar utveckling av framtidens hälso- och sjukvård där en mer kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, tillgänglig och effektiv nära vård och omsorg tillämpas. 

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten godkänner och ställer sig bakom rekommendationen.

På grund av uppdateringar av det så kallade fribasbeloppet föreslår SKR landets regioner att genomföra justeringar gällande avgifter från och med 2023-01-01.

SKR föreslår att högkostnadsskyddet för vård höjs från 1200 till 1300 kronor och att avgiften för sluten vård höjs med 10 kronor per vårddag till 120 kronor. 

Regionen väljer även att hädanefter alltid utge ersättning i nivå med skatteverkets högsta belopp för skattefri milersättning för resor i samband med vårdbesök, vilket bidrar till en jämlik vård i länet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Regionens ersättning för resa med egen bil ska följa skatteverkets högsta belopp för skattefri ersättning vid resor i samband med vårdbesök.
 2.  Indexuppdatera avgiften för högkostnadsskydd i öppen vård från 1200 till 1300 kronor.
 3. Indexuppdatera avgiften för slutenvård från 110 till 120 kronor per vårddag.
 4. Förändringarna träder i kraft 2023-01-01.

Regionstyrelsen beslutade i juni att implementera ett nytt regelverk för verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten, detta för att möjliggöra förbättrad styrning, uppföljning och kontroll samt bidra till att uppfylla regionens mål om jämställdhet samt en god och jämlik hälsa i hela länet.

Regelverket innebär att samma krav ställs på Funktionsrätt Norrbotten som på andra verksamheter som beviljas bidrag från regionen.

Funktionsrätt Norrbotten har delgett sina medlemsorganisationer det nya regelverket och ämnar redovisa enligt nytt regelverk från och med verksamhetsberättelsen för år 2022.

Region Norrbotten ser ett behov av fortsatt uppföljning gällande implementeringen av riktlinjerna under våren 2023. Därefter ska årlig redovisning från Funktionsrätt Norrbotten som möjliggör uppföljning enligt nytt regelverk ligga till grund för beslut om ersättning nästkommande år.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Bevilja verksamhetsbidrag med 1,7 mnkr till Funktionsrätt Norrbotten för perioden 2023-01-01 till och med 2023-06-30.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera följsamhet till nytt regelverk senast 2023-06-30.

Förslaget innebär en förändrad politisk organisation från och med 1 januari 2023. Under regionfullmäktige, vid sidan av regionstyrelsen, patientnämnden och regionala utvecklingsnämnden inrättas en hälso- och sjukvårdsnämnd.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnden, ska ansvara för regionens arbete med omställningen till nära vård samt tandvård och primärvård undantaget beställning av Vårdval primärvård som regionstyrelsen ansvarar för.

Nämnden ska se till att närsjukvården följs upp, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet. I samband med inrättandet av hälso- och sjukvårdsnämnden avvecklas utskottet för Nära vård.

Regionfullmäktiges beredningar reduceras från två, sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen, till endast uppdragsberedningen. Uppdragsberedningen ska arbeta med frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, som till exempel livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård. Därutöver ersätts regionfullmäktiges valutskott av regionfullmäktiges valberedning.

Ledamöterna från (M), (SJVP) och (C) lägger ned sina röster.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa föreslagna ändringar i Region Norrbottens politiska organisation.

Politiska sekreterare anställs i regionen som också betalar ut lönen. Fördelning av resurs för politiska sekreterare beräknas utifrån att varje parti har en basresurs på 20 procent av heltid och därutöver 4 procent per mandat. De politiska sekreterarna ska vara månadsanställda och partierna avgör själva hur sysselsättningsgraden ska fördelas under mandatperioden.

Ett partis totala sysselsättningsgrad för politisk sekreterare kan delas upp mellan flera personer.

Uppdraget utformas av ansvarigt politiskt parti men gemensamt är att:

 • Vara rådgivare och bollplank åt förtroendevalda.
 • Omvärldsbevaka och analysera t.ex. facklitteratur och andra underlag.
 • Biträda vid politisk ärendeberedning.
 • Bistå med generell administration, mötesbokningar m.m.

Ledamöterna från (M), (SJVP) och (C) lägger ned sina röster.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att införa politiska sekreterare i enlighet med beskrivning i Regler för politiska sekreterare.

Regionfullmäktiges uppdragsberedning har att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, som t.ex. livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård.

Enligt beredningens reglemente föreslår regionstyrelsen uppdrag och uppdragslängd för beredningen som sedan fastställs av regionfullmäktige.

Ledamöterna från (M), (SJVP) och (C) lägger ned sina röster.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

 • Beredningen för år 2023 ges uppdraget Kvinnors hälsa.
 • Beredningen för år 2024 ges uppdraget Psykisk hälsa.