Beslut i korthet - regionfullmäktige 19 juni

Större delen av regionfullmäktige utgjordes av en debatt om den strategiska planen för 2025-2027, där alla oppositionspartier hade förslag på egna planer, men majoritetens plan fastställdes. I beslutet ingår också att för 2025 nyttja resultatsutjämningsreserven för att täcka eventuellt underskott samt att skattesatsen för 2025 är oförändrad. Under mötet medverkade också landshövdingen med information om viltförvaltningsdelegationens arbete samt utvecklingen i Norrbotten med anledning av den gröna omställningen.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll

Den strategiska planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag, målsättningar och särskilda uppdrag till nämnderna. I en alltmer föränderlig omvärld är det nödvändigt att ha gemensamma strategiska mål där regionen är överens om riktningen för hur Norrbotten ska utvecklas.

Det behövs strategiska mål som tydligt sammanfattar och beskriver det önskade läget, ditregionen vill nå. I denna plan redovisas målen för hälso- och sjukvården samt för regional utveckling och kultur.

Planen innehåller även en prioritering av Agenda 2030-målen för det dagliga arbetet. Kommande planeringsperiod har stort fokus på regional utveckling, planering av civilt försvar, samt fortsatt implementering av fullmäktiges målbild för Nära vård. Utöver målbilden för Nära vård samt strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden följande inriktningar och uppdrag:

Uppdrag hållbarhet
Som region är Norrbotten en betydande aktör för utveckling av hållbar hälso- och sjukvård samt en hållbar regional utveckling, nyttjandet av naturen och dess resurser och jämlika och jämställda samhällen. Hållbarhetsarbetet utgår från målen i Agenda 2030 med god balans mellan de tre dimensionerna: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Varje centralt mål har anpassats till förväntade effekter där hälso- och sjukvården kan göra särskilt stor skillnad. Hållbarhetsarbetet genomförs stegvis enligt regionens befintliga styrdokument och processer i takt med verksamhetens förutsättningar. Klimatförändringarna måste också mötas med
åtgärder för att minimera skador på infrastruktur liksom dess påverkan på
människors liv, djur och natur.

Uppdrag folkhälsa, sjukvård och tandvård
Inom hälso- och sjukvård och tandvård arbetar regionen för att erbjuda en jämlik och jämställd vård. Förstärkt primärvård där hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande arbete ska prioriteras. Regionens fokus inom området är en hållbar övergång mot Nära vård som syftar till att flytta vården närmare patienten. Utöver det behöver regionen verka för en ökad tillgänglighet och förbättrad samordning för att öka möjligheten för vården att se och bemöta hela människan. Vård och bemötande av barn och vuxna med psykisk ohälsa är ett prioriterat område som regionen kommer stärka arbetet kring. Som en del i att garantera norrbottningarna en god hälso- och sjukvård av hög kvalitet eftersträvas en hållbar organisering och samverkan mellan primärvårdsnivå och specialistvårdsnivå där också samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården är prioriterad. Arbetet för att skapa en mer tillgänglig tandvård intensifieras med insatser i rekrytering samt möjligheter till karriärutveckling. Region Norrbotten kommer att satsa mer på innovativa metoder och digitala framsteg för att förbättra tillgängligheten till vård för medborgarna, vilket är avgörande för att möta de ökande vårdbehoven i samhället.

Uppdrag kompetensförsörjning inom Region Norrbotten
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att kunna behålla och utveckla våra befintliga medarbetare men även för att attrahera och rekrytera nya medarbetare i den hårda konkurrensen på kompetens. Ett sätt att möjliggöra detta är att minska beroendet av inhyrd bemanning och ha en hållbar ekonomi. Som en del av detta fokuserar regionen på långsiktiga jämställda anställningsvillkor, att erbjuda en hälsosam, trygg arbetsmiljö och flexibla arbetstidsmodeller. Genom att fördela arbetsuppgifterna på ett sätt som tar hänsyn till olika behov, kan personer med funktionsvariationer bidra i regionens olika verksamheter. Med ett tillitsbaserat medarbetarskap skapas goda förutsättningar för verksamheten att utvecklas och mer effektivt nå uppsatta mål och resultat. Genom att främja en förbättrad samverkan och att medarbetare och chefer har ökat ansvar, bidrar det till engagemang, delaktighet och utveckling på alla nivåer i verksamheten.

Uppdrag ekonomi
En hållbar ekonomi strävar efter att alla som lever och bor i Norrbotten, både nu och i framtiden, ska kunna tillgodose sina grundläggande behov. Region Norrbotten påverkas liksom andra regioner och kommuner av den samhällsekonomiska utvecklingen. För att främja en sådan ekonomi är det viktigt att minska beroendet av bemanningsföretag och aktivt arbeta för att locka fler människor att flytta till länet. Därigenom ökar vi intäkterna, vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar och långsiktig ekonomisk utveckling i regionen. En grundläggande princip för att
upprätthålla en sund ekonomi är att bedriva god ekonomisk hushållning i regionens verksamhet, både på kort och lång sikt. Det innebär att varje generation av invånare bör bära sina kostnader vilket säkerställer en rättvis fördelning av resurserna och långsiktig stabilitet.

Uppdrag regional utveckling och kultur
Norrbotten ska vara ett framstående län inom hållbar och smart innovation, klimat och energi. En förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen är att den har en hållbar kompetensförsörjning och stabil infrastruktur. Detta kräver att staten medverkar och bidrar till investeringar och hållbar infrastruktur. För att klara kompetensförsörjningen ska regionen verka för jämställda och jämlika förutsättningar till att verka och bo i hela länet. En välfungerande kollektivtrafik spelar en avgörande roll i att möjliggöra människors rörlighet och tillgång till
samhällsservice. Genom att utveckla kollektivtrafiksystemet kan regionen främja hållbara resvanor. Dynamiska samhällen som människor vill besöka, bo och trivas i, är en nyckelfaktor med tillgång till naturen och dess egenvärde samt en livlig kultur- och fritidsscen, idrott och fritidsaktiviteter. Aktiviteter bidrar till kreativitet, förbättrar välbefinnande och främjar social sammanhållning. Kulturen ska finnas spridd i regionen med jämilka möjligheter till både utövande och upplevelse samt främjande av de nationella minoriteterna och urfolket samernas kultur.

Uppdrag beredskap
För att möta de potentiella hoten som vårt samhälle står inför, är det avgörande att vi förbereder oss. Starkare självförsörjningsgrad, säkerställande av tillgång på läkemedel och en ökad livsmedelsförsörjning blir allt viktigare med tanke på länets behov. Att kunna skydda och stötta civilbefolkningen under kriser eller krig är av högsta prioritet och har direkt inverkan på allmänhetens förtroende för parlamentariska organisationer och myndigheter. Sverige har nyligen gått med i försvarsalliansen NATO, vilket innebär nya krav och förväntningar på hälso- och sjukvårdens beredskap. Dessa förändringar påverkar också regionens ansträngningar inom civilt försvar och kräver en anpassning av våra beredskapsplaner. Som en del i regionens beredskapsarbete utformas regionens nya sjukhus i Kiruna för att vara robust och rustat för framtiden.

Årets budgeterade resultat är 206 mnkr 2025, 394 mnkr 2026 och 250 mnkr 2027.
Även om regionen uppvisar positiva resultat indikerar balanskravsutredningen ett
preliminärt behov att återställa resultatet. Om balanskravsresultatet inte uppnås kan
RUR, resultatutjämningsreserven, användas.

Ordförande föreslår ett tillägg att fastställa revisorernas rambudget för år 2025 till
7 744 90 kronor.

Utöver förslaget på strategisk plan från majoriteten (S, V och C) lägger M, SD, SJVP och KD egna förslag på strategiskt plan.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Uppdatera Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan enligt förslag i
  bilaga.
 2. Fastställa majoritetens förslag till strategisk plan 2025-2027.
 3. För 2025 nyttja RUR för att täcka eventuellt underskott i enlighet med
  balanskravsutredningen.
 4. Skattesatsen är oförändrad 2025 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.
 5. Fastställa revisorernas rambudget för år 2025 till 7 744 90 kronor.

Beslutsunderlag

Majoriteten av de regionala råden i Sverige har namngivits så att det framgår att de frågor som drivs av rådet är regionala. I Region Norrbotten benämns de regionala råden dels ”länspensionärsrådet”, dels ”tillgänglighetsrådet Region Norrbotten”.

Det är med anledning av detta som namnbyte krävs för en mer konsekvent namngivning, som dessutom överensstämmer med merparten regionala råd i Sverige.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Länspensionärsrådet byter namn till regionala pensionärsrådet.
2. Godkänna reviderad version av reglemente för regionala pensionärsrådet.

Majoriteten av de regionala råden i Sverige har namngivits så att det framgår att de frågor som drivs av rådet är regionala. I Region Norrbotten benämns de regionala råden dels ”länspensionärsrådet”, dels ”tillgänglighetsrådet Region Norrbotten”.

Det är med anledning av detta som namnbyte krävs för en mer konsekvent namngivning, som dessutom överensstämmer med merparten regionala råd i Sverige.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Tillgänglighetsrådet Region Norrbotten byter namn till regionala
  tillgänglighetsrådet.
 2. Godkänna reviderad version av reglemente för regionala tillgänglighetsrådet.

Policyn för hantering av hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda ska utgöra ett stöd och vara en vägledning för regionens förtroendevalda. Syftet är att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag.

Policyn ska skapa en tydlighet och fastställa ett regiongemensamt förhållningssätt för att förtroendevalda inte ska påverkas genom hot, våld eller allvarliga trakasserier i sin roll som beslutsfattare.

Uppdraget som förtroendevald ska kunna genomföras utan inskränkningar samt med en godtagbar känsla av trygghet och säkerhet.

Policy för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda granskas och revideras inför varje ny mandatperiod. Regionens säkerhetschef ansvarar för att revideringen genomförs. Samråd sker med regionfullmäktiges ordförande.

Tillhörande checklistor kan vid behov omarbetas fortlöpande av regionens säkerhetsenhet.

Policy för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda ersätter nuvarande riktlinje hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Anta policy för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.
 2. Upphäva riktlinje hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.

Återremiss Motion 1-2021 om nystart för Folktandvården i Norrbotten

Anders Öberg (S), Helena Öhlund (S), Johannes Sundelin (S) och Elisabeth Lindberg (S) föreslår i en motion till regionfullmäktige:

 1. Att regionstyrelsen tar initiativ och beslutar om att ge tandvården ett uppdrag att starta en utbildningsenhet som får möjlighet under en längre tid jobba med att utveckla  Folktandvårdens närvaro i Norrbotten och dess organisation.
 2. Att tandvården tar fram förslag och kontakt med tandläkarutbildningen för att starta en tandläkarutbildning på distans med start så snart som möjligt.
 3. Att regionledningen tar upp förslaget om en regionaliserad tandläkarutbildning i vårt samarbete inom Norra sjukvårdsregionförbundet.

Lars Ralph (M) föreslår bifalla liggande förslag.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Återremiss motion 3-2021 om utökat antal utbildningsplatser och decentraliserad
tandläkarutbildning

Glenn Berggård (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige:

 1. Att ge regionstyrelsen i uppdrag att prioritera arbetet med att få till stånd fler
  utbildningsplatser på tandläkarutbildningar.
 2. Att regionen ska verka för decentraliserad tandläkarutbildning med utbildningsplatser förlagda till Norrbotten.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 4-2024 om införande av kompetens för trombektomi

Anders Rönnqvist och Kenneth Backgård (SJVP) yrkar i en motion att regionfullmäktige fattar beslut om att undersöka förutsättningarna för att införa kompetensen trombektomi inom Region Norrbotten.

Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M), Doris Messner (SJVP), Marianne Sandström (SD) och Håkan Kero (KD) föreslår att bifalla motionen.

Efter omröstning röstar 40 ledamöter för avslag på motionen och 27 för bifall medan 4 ledamöter avstår från att rösta.

Regionfullmäktige beslutar att

Anse motionen besvarad.