Patient med hjärtinfarkt där fördröjd handläggning kan ha lett till större skada på grund av fördröjd behandling

Patient med hjärtinfarkt transporterades inte direkt till sjukhus där möjlighet till kranskärlsröntgen och ballongsprängning finns.

Hen transporterades istället till akutmottagningen vid annat sjukhus. Det EKG som togs i ambulans och skickades till akutmottagningen tolkades initialt som inga säkra tecken på hjärtinfarkt. På akutmottagningen kunde man i efterhand konstatera att det första EKG:t som togs i ambulansen visade tecken på syrebrist i hjärtmuskeln. Den felaktiga tolkningen av EKG:t ledde till en fördröjning innan patienten kunde genomgå kranskärlsröntgen och ballongsprängning. Hjärtinfarkten kan därför ha orsakat en större skada om handläggningen varit annorlunda.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Namn: Ulf Carlsson
Titel: Chefläkare
Telefonnummer: 0911-75000 vxl