Äldre multisjuk patient ramlar och får höftfraktur

En äldre multisjuk patient som är inneliggande på vårdavdelning ramlar och drabbas då av en höftfraktur. Patienten förflyttas för operation till annat sjukhus, men eftersom hen bedöms vara för sjuk för att klara en operation blir det istället konservativ behandling . Patienten avlider därefter.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911–75000 (växel)