Barn med ögonskada handläggs inte på rätt sätt

Barnet söker tillsammans med förälder en akutmottagning på grund av obehag och ökat tårflöde från ena ögat. Barnets öga blev vid besöket inte fullständigt undersökt eftersom ingen ögonmikroskopi eller ordentlig synkontroll utfördes. Vid senare kontakt med sjukvården genomfördes dessa undersökningar och en ögonskada upptäcktes.

 


Vidare handläggning sköttes sedan av ögonläkare. Barnet har nedsatt syn och ett större brytningsfel jämfört med tidigare som bestående men. Om ögonskadan handlagts korrekt vid den första kontakten med vården är det möjligt att dessa besvär inte skulle ha uppkommit.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt Lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en Lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet.


Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911-75000 vxl