Försenad diagnos för patient med varansamling i halsryggen

Patient inkommer akut med nacksmärtor, feber, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Vid inkomsten till sjukhuset hade patienten ingen svaghet i armarna och benen.

Under närmaste dygnet blir patienten snabbt försämrad med bortfall av rörelseförmåga i armar och ben. Misstanke om varansamling i halsryggen uppkommer.

När även patientens andning påverkas sövs hen och respiratorbehandling startas. I det läget finns inte möjlighet till magnetkameraundersökning i länet som krävs för att säkerställa diagnosen.

Därför skickas patienten utan helt säkerställd diagnos för operation på regionsjukhus som kan genomföras efter att magnetkameraundersökning gjorts, som verifierade den misstänkta diagnosen.

Om diagnosen misstänkts tidigare hade magnetröntgen varit möjlig att genomföra på regionsjukhuset dagtid, vilket inte heller var möjligt vid den tidpunkten som Regionsjukhuset kontaktades.

I och med den försenade diagnosen fördröjdes patientens operation, vilket kan ha bidragit till den långa rehabilitering som krävts. Patienten är fortfarande inte helt återställd.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan.

Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson:
Ulf Carlsson, chefläkare
0911-75000 (vxl)