Patient avled av hjärtstopp

En patient söker till hälsocentral med tecken på lunginflammation och får antibiotika. Patienten återkommer efter sex dagar med upplevd försämring.

På grund av bland annat hög arbetsbelastning och brist i kommunikationen framkommer inte hur dåligt patienten mår, utan hen får återgå till hemmet med annat antibiotikum. Patienten avlider en timme efter hemkomst i plötsligt hjärtstopp.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Carl Johan Westborg
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
0920-28 44 81
carl-johan.westborg@norrbotten.se