Patient avlider av sprucken tarm

En patient inkommer till ett länsdelssjukhus med allvarlig blodbrist, njursvikt, lågt blodtryck och stegrade infektionsparametrar. Patienten läggs in på intensivvårdsavdelningen för behandling och vidare utredning.

Trots tillförsel av blodprodukter, vätska och blodtryckshöjande medicinering sker ingen förbättring. Påföljande dag har buksmärtor tillkommit och datortomografi av buken görs. Röntgenundersökningen visar sprucken tarm. Kontakt tas med länssjukhuset och beslut om transport till länssjukhuset fattas. Patienten försämras snabbt under transporten och avlider vid ankomst till länssjukhuset.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32