Patient avlider under eftervård efter operation av benbrott

En patient genomgår en ryggoperation. När patienten skickas hem efter operationen var hen trött och mycket tagen efter hen fått smärtstillande tabletter.

Efter en kortare tid i hemmet, fortfarande mycket trött, ramlar hen och ådrar sig då ett benbrott i fotleden. Återinläggs på sjukhuset och benbrottet opereras. Förflyttas till annat sjukhus för fortsatt vård. På det sjukhuset drabbas patienten av en tarmblödning, som gör att hen avlider.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911-75000 vxl