Patient skickades hem innan prov var bedömt

En patient med bröstsmärta skickades hem från akutmottagning utan att det uppmärksammades att det prov som tagits för att utesluta hjärtinfarkt inte blivit bedömt.

Patienten sökte vård med bröstsmärta. Prover och EKG tas. Patienten skickas sedan hem utan att prov som tas vid misstänkt hjärtinfarkt var analyserat. Två dagar senare uppmärksammar patienten själv via 1177 det förhöjda värdet på provet. Efter kontakt med akutmottagningen läggs patienten in på sjukhuset. Den efterföljande handläggningen av den misstänkta hjärtinfarkten genomfördes enligt gällande rutiner.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911-75000 vxl