Fördröjd diagnos av binjuretumör

Patient röntgades med datortomografi utifrån en frågeställning som inte gällde binjuretumör för nio år sedan. Vid den röntgenundersökningen hade patienten inte symptom som vid binjuretumör.

Under åren som följde fick patienten symptom som borde ingett misstanke om en kortisonproducerande binjuretumör. Rätt diagnos ställdes inte trots att patienten under åren sökt ett flertal olika vårdinrättningar pga. typiska symptom. Hen kom till slut till en läkare 2023 som misstänkte binjuretumören. Ny röntgen med datortomografi konfirmerade den misstanken. När röntgenbilderna från 2015 eftergranskades kunde man se att tumören fanns redan 2015. Patienten är nu opererad och patientens symptom blir allt mindre även om hen fortfarande inte är återställd.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911-75000 vxl