Ärenden på regionstyrelsens möte 8 februari

Regionstyrelsen behandlar 27 punkter på sitt sammanträde 8 februari. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

Avgiftsfrihet för vårdbesök efter sexuella övergrepp och våld i nära relation

Spårsäkring vid sexualbrott och skadedokumentation av skador som uppkommit till följd av våld i nära relation föreslås bli avgiftsbefriade. Det finns redan idag verksamheter som beslutat att vårdbesök vid sexuella övergrepp ska vara kostnadsfria, men inget beslut har fattats på politisk nivå förrän nu.

Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att fortsätta utreda om det finns fler vårdbesök, som görs med anledning av våld i nära relation eller sexuellt våld, som ska vara avgiftsbefriade.

Slopad egenavgift för vissa hjälpmedel

I en årlig genomgång av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning förslås att egenavgiften i en del fall ska tas bort. Det gäller förskrivning av dynamiska textila helkroppstöd till personer under 17 år samt vid förskrivning av häl-, tå eller fotskydd, hjälpmedel för att ta på och av strumpor och strumpbyxor, toalettsitsar och armbågskryckor och radiosändningssystem.

Högre ersättning för barntandvård

Folktandvården i Norrbotten ger tandvård till mer än 98 procent av länets barn och unga. I dagsläget är de norrbottniska privattandläkarnas engagemang för patientgruppen barn och unga lägst i landet. Därför föreslås det att ersättningen för att ta emot barn och unga ska höjas.

Det föreslås också att personer mellan 16 och 23 år som har liten risk för att få hål i tänderna ska kallas till kontroll vart med 36 månaders intervall istället för nuvarande 30 månader. Den förändringen medför att personer med det största behovet av tandvård snabbare kan få tid.

Patientsäkerhetsberättelse för 2022

Varje år sammanfattar Region Norrbotten hur man arbetat med patientsäkerhet. Under förra året har fokus varit att återuppta och stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet efter pandemin och den organisationsförändring som genomförts. Bristen på personal, hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera personal påverkar patientsäkerhetsarbetet och innebär patientsäkerhetsrisker. Största vårdskadeområdena är vårdrelaterade infektioner, trycksår och fallskador under vård och behandling.

Medfinansiering

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att Region Norrbotten beviljar Bodens kommun ansökan om drygt 14 miljoner kronor i medfinansiering. Projekt Grön innebär att Bodens kommun har planlagt ett nytt industriområde som är en del av den gröna samhällsomställningen och som bland annat ska innehålla H2 Green Steels stålverk för produktion av fossilfritt stål.